alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Eldre på sykehjem får aromaterapi og kummunen betalerAromaterapi til eldre på sykehjem - kommunen betaler

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 18.02.08

Berit Strøm Grevstad sitter i Utvalget for Tjenesteytelser i Ski kommune (V). Hun foreslår at eldre på sykehjem skal få tilbud om aromaterapi på kommunens regning.

Tid, omsorg og bedre helse
Hva er aromaterapi
Gerontologi - læren om hvorledes vi blir eldre
Eldre blomstrer
Kritikkverdig helsevesen
Gjennomføring av forslaget
Ski en foregangskommune?

- Erfaring fra bl.a. England viser at medikamentbruken går ned og de eldre får økt trivsel når de får aromaterapi, sier Berit Strøm Grevstad til alternativ.no

Tid, omsorg og bedre helse
-Det er en kjennsgjerning at mange gamle blir sittende passive det meste av dagen, ofte kombinert med et altfor høyt forbruk av farmasøytiske medikamenter. Andre medisinske tilbud får de ikke. Dette burde ikke norske kommuner være bekjent av i en tid hvor halvparten av alle nordmenn benytter seg av alternative behandlingsmetoder. De gamle og syke skal også ha slike muligheter, mener strøm Grevstad.

Berit Strøm Grevstad

Hun synes det er naturlig å begynne med aromaterapi, som virker avspennende og velgjørende både på kropp og psyke. Dette er dessuten en behandlingsmetode som gir den eldre mye av den oppmerksomhet, tid og omsorg de så sårt trenger.

Dessuten -og dette mener Strøm Grevstad er viktig, -det kan da ikke finnes en lege som med hånden på hjertet kan hevde at tilpasset massasje med velgjørende oljer ikke gjør godt for en gammel skrott. Mange gamle har kanskje ikke blitt ordentlig berørt på mange, mange år. Deres uuttalte og ofte ubevisste behov for hudkontakt kan faktisk være både indirekte og direkte (del)årsak til mange former for patologi, hevder hun.

Hva er aromaterapi
Aromaterapi er den terapeutiske og kontrollerte bruken av eteriske oljer, som oftest i kombinasjon med massasje. Forut for en aromaterapeutisk massasje blander terapeuten eteriske oljer med en vegetabilsk baseolje i henhold til pasientens fysiske og/eller psykiske lidelser. Aromatiske oljer tas lett opp av huden, går i blodbanen og transporteres til de ulike organer, slik at hele organismen påvirkes.

Aromaterapi kan brukes i forebyggende helsearbeid, men kan også ha spesifikk innvirkning på ulike typer sykdomsforløp fordi denne behandlingsformen både kan støtte og styrke hele mennesket.

Strøm Grevstad presiserer allikevel at aromaterapi ikke først og fremst bør anses som noen fullverdig naturmedisinsk behandling, men snarere som en form for støtteterapi. Og det viktigste av alt i denne forbindelse, presiserer hun, er den komfort og omsorg den kan representere på norske sykehjem.

Mennesket har brukt aromatiske planteoljer fra tidenes morgen. Det finnes spor av slik anvendelse helt tilbake til oldtiden – over 4.000 år tilbake i tid – på at sumererne benyttet seg av duftende urter. Historien sier at aromaterapien kom til den vestlige verden på korstogenes tid (1100-1200-tallet).

Effekten av aromaterapi er veldokumentert. Det foreligger en rekke studier som viser til dels betydelige positive virkninger på pasienters helsetilstand. I 1920-årene begynte den franske kjemikeren René Maurice Gattefosse å forske i eteriske oljer, og det er fra ham begrepet aromaterapi stammer. Den franske legen Dr. Jean Valnet fremmet senere denne forskningen og benytte eteriske oljer i sin praksis. Han utga boken Aromateraphie (1964), som av mange fremdeles blir betraktet som aromaterapiens bibel.

Gerontologi - læren om hvorledes vi blir eldre
Berit Strøm Grevstad har arbeidet som natur- og helseterapeut i snart 22 år. I tillegg til utdannelse innen anatomi/fysiologi og en rekke naturterapeutiske og naturmedisinske behandlingsformer, har hun en akademisk bakgrunn med studier fra Universitetet i Oslo. Derfra har hun bl.a. Utviklingspsykologi mellomfag med fordypning i Alder og Helse, Filosofi storfag med fordypning i bevissthetsfilosofi og etikk, samt Praktisk Filosofi.

-Fra USA og England kjenner vi faget gerontologi, som betyr ”Læren om hvorledes vi blir eldre”. Dette er et nytt og hittil forholdsvis oversett tema her til lands, hvor vi fremdeles kan risikere å møte helsepersonell som fornekter at kostholdet har betydning for vår helsetilstand, sier Berit Strøm Grevstad.
-
Eldre blomstrer
-Syre/base -balansen, vitamin- og mineralbalansen, fettsyrebalansen og andre vitale biokjemiske aksjoner og reaksjoner er ikke bare viktig for vår helse – de konstituerer vår helse, sier hun.

Hun mener at dette er argumenter som må åpne for at naturterapi og naturmedisin får en selvfølgelig og naturlige plass i kommunale helsetjenester.

I tillegg til å være aktiv i det politiske miljøet i Ski, har Berit sitt arbeid som helseterapeut i Ski sentrum. Hun opplever stadig hvorledes klienter, også mange eldre, blomstrer når de gjenvinner fysisk, psykisk, biokjemisk og mental balanse etter ofte mange, mange år med lidelse; angst, smerter, betennelser, depresjoner, søvnløshet er som regel symptomer på grunnleggende ubalanse som svært ofte kan rettes opp gjennom riktig kosthold og levesett. Men for at pasienten skal få til det, behøves ofte helhetlig terapi og oppfølging over tid. Til gjengjeld opplever hun stadig takknemlige pasienter som kan slutte med det ene medikamentet etter det andre.

Kritikkverdig helsevesen
- Det er et tankekors, sier Berit Strøm Grevstad, at for eksempel hjerneforandrende medikamenter med svært alvorlige bivirkninger, såkalte lykkepiller, er gratis for gamle og syke pasienter, mens en god og omsorgsfull massasje må betales av pasienten selv. Et vesen med slike prioriteringer burde ikke få lov å kalle seg helsevesen, sier hun.

I eksempelvis Storbritannina, er alternative behandlingsmetoder langt bedre integrert i det offentlige helevesen enn i Norge. Markedet for aromaterapi har en omsetning på 300 millioner kroner pr. år der, ifølge BBC News.

Gjennomføring av forslaget
Det er ifølge Strøm Grevstad ikke meningen at personalet på en sykehjemsavdeling skal utføre den foreslåtte aromaterapeutiske behandlingen. Tjenester skal kjøpes inn av Ski kommune og utføres av profesjonelle behandlere. I tillegg til at de eldre dermed vil kunne få økt livskvalitet i sine siste år, vil dette på lengre sikt også kunne vise seg besparende for kommunen, fordi medikamentbruken vil kunne reduseres.

Tilsvarende erfaringer fra bl.a. England viser nettopp det. Strøm Grevstad har derfor henstilt til kommunens helse- og omsorgsetat at det legges opp til forskningsmuligheter på dette feltet. Hun antar at det finnes flere der ute som kunne tenke seg å få en slik mulighet til et doktorgradsarbeid.

Ski en foregangskommune?
Utvalget for Tjenesteutvikling vedtok enstemmig å be Helse- og omsorgsetaten i kommunen vurdere Strøm Grevstads forslag om å innføre aromaterapi som et offentlig betalt tilbud i de kommunale sykehjemmene i Ski, for å undersøke om det er mulig ved hjelp av slik komplementær behandling, å redusere pasientens eller beboerens behov for skolemedisin og legetimer/-behandling.

Budsjettet for inneværende år er allerede fastsatt, så det vil trolig ikke skje mye av betydning i 2008. Men hva 2009 vil innebære for sykehjemsbeboerne i Ski, skal vi med spenning følge med på. Berit Strøm Grevstad lover oss å følge opp. Så nå gjenstår det å se om Ski blir en foregangskommune på dette området, til inspirasjon for andre kommuner Norge rundt.


Relaterte saker:

Homeopati inn på sykehus, alternativ.no 30.10.2007
Storbritania har egne sykehus hvor homeopati benyttes som komplementær medisin.

Kultur gir bedre helse og livskvalitet, alternativ.no
Studier fra Norden viser at det er sammenheng mellom kulturdeltagelse og helse.
Dans kan fungere som kommunikasjon mellom demente og mellom demente og terapeut.

Musikkterapi hjelper pasienter med nevrologiske sykdommer, alternativ.no 03.01.05
Flere uavhengige rapporter har angitt at musikkterapi har vist lovende virkning på symptomer ved Parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer, ifølge Audun Myskja

Finn behandler
Utdanning i aromaterapi

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 26-02-08


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer