alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDR

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 21.09.07

Traumatisk opplevelser kan behandles effektivt med øyebevegelser – EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing.


Depresjon og angst
Hva er EMDR
Behandling etter overgrep og ulykke
Behandling etter traumatisk fødsel
Behandlings opplegget
Internasjonalt akseptert
Hvorfor virker metoden

En rekke studier viser god effekt av behandling med Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR, som er en metode innen energipsykologi. Engelske og svenske myndigheter anbefaler metoden i behandling av traumer, både for voksne barn og ungdom og det er ikke innrapportert bivirkninger av metoden. Det har tvert imot kommet fram at EMDR aktiverer mindre angst enn andre behandlingsformer der eksponering inngår.

Depresjon og angst
- I Norge er det flere som bruker EMDR i behandling. Vi opplever at metoden har god effekt, ikke bare i forbindelse med behandling etter store ulykker men ved f.eks. depresjon og angst, som kan henge sammen med mellommenneskelig tramatisering i oppveksten, som mobbing, vold, avvisning osv, sier spesialist i klinisk psykologi og EMDR behandler Bjørn Aasen til alternativ.no


Hva er EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing - EMDR, er en forholdsvis ny metode innen psykoterapi. Den har vist god effekt på behandling av traumatiske opplevelser og posttraumatisk stress (PTSD) og sies å være like effektiv som kognitiv atferdsterapi.

Metoden ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, som er seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California. Hun oppdaget en sammenheng mellom spontane raske øyebevegelser og reduksjon av støyende følelser. Denne oppdagelsen førte til utviklingen av en systematisk psykoterapeutisk metode, EMDR.

Shapiros metode har som utgangspunkt at psykisk traumatisering innebærer en forstyrrelse og ubalanse i de psykologiske og biologiske prosesser som normalt gjør at opplevelser og tilhørende minner blir bearbeidet.

I de fleste tilfeller har mennesker en selvhelbredende mekanisme som integrerer vanskelige opplevelser i en normalisert form. Ved alvorlige hendelser kan det se ut til at traumatiske minner, iallefall delvis, ikke blir integrert på samme måte.

Metoden brukes altså for å fremme bearbeiding av traumatiske opplevelser og til å integrere følelser og opplevelser i kroppen, men i de senere år har den også vært benyttet for å utvikle personlige ressurser.


Behandling etter overgrep og ulykke
En stor del av tidligere studier er gjort i forbindelse med traumer etter overgrep. En ny svensk studie, pubilsert i Nordic journal of psychiatry viser god effekt av behandling av offentlige ansatte ved Stockholms lokaltrafikk, som har blitt traumatiserte i jobbsammenheng. De 24 personen som var med i den randomniserte studien hadde opplevd ulykker ved at personer hadde kommet under toget. For dem som fikk behandling med EMDR var resultatet betydelig bedre enn ved konvensjonell behandling. Allikevel må det flere studer til for så si noe sikkert om langtidseffekten.

Behandling etter traumatisk fødsel
En annen svensk pilotstudie fra 2007 viser at EMDR kan ha god effekt for kvinner som har opplevd posttraumatisk stress i forbindelse med fødsel. 4 kvinner fra Nord-Sverige deltok i en studie hvor behandling med EMDR inngikk. For 3 av disse hadde behandlingen fortsatt effekt etter 3 år. Forskning på dette fortsetter.

Behandlings opplegget
Det er kun personer med godkjent psykoterapeutisk utdanning som kan ta utdanning i EMDR. Behandlingen følger et strukturert program. Behandler lar klienten ta utgangspunkt i et bilde, ofte fra en traumatisk situasjon, og den negative tanke som følger dette bildet når det hentes fram på terapeutens kontor. I tillegg klarlegges det hva en heller kunne ønske å si til seg selv om dette bildet. Når bildet hentes frem, kjenner en på hvilken følelse som bildet skaper og hvor en kjenner det i kroppen når en tenker på bildet, sier setningen som går med bildet og holder følelsen som følger bildet framme.

Både innledningsvis og underveis benyttes et såkalt ubehagsnivå (subjective unit of distress – SUD) for å følge utviklingen av det som skjer. Når alle disse elementene (bilde, tanke, følelse og kroppslig sensasjon) fokuseres, blir klienten bedt om å følge terapeutens hånd med øynene samtidig som hånden føres frem og tilbake i klientens synsfelt. Denne bilaterale stimuleringen (øyebevegelsene) kan noen ganger erstattes av auditiv stimulering (lyder alternativt til høyre og venstre øre) eller håndtapping (lette berøringer på venstre alternativt høyre hånd).

Det antas at bilateral stimulering til hjernen samtidig som en fokuserer på elementer ved den traumatiske opplevelsen medfører en hurtigere bearbeidelse av negative følelser og tanker enn vanlig samtale.

Internasjonalt akseptert
EMDR behandling er nå en internasjonalt akseptert behandlingmetode for posttraumatisk stress, PTSD. Det britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) fastlo i 2005 at EMDR kan anbefales for PTSD behandling.

Samme år kom svenske myndigheter, SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, med en tisvarende anbefaling i en rapport.

Hvorfor virker metoden
Det er gjort en rekke studier som viser gode resultater for behandling av traumer og posttraumatisk stress med EMDR. Til tross for dette har man ikke helt klart å forklare eksakt hvordan metoden fungerer.

En forklaringsmodell som brukes, ifølge Kerstin Bergh Johannesson, psykolog og talskvinne for foreningen EMDR i Sverige, er at metoden “lurer” klienten til å gi slipp på reaksjonsmønsteret.

En annen teori er at metoden ved stimulering som øyebevegelser, lyd osv. skaper en avslappet tilstand som kan skape forutsetnnger for nye tanker og perspektiver og hjelpe bearbeidingen av de traumatiske minnene.

Det påstås også at metoden kan ha både en nevrologisk og en psykologisk effekt. Andre har funnet at øyebevegelsene ved EMDR fører til lavere hjertefrekvens og høyere kroppstemperatur.

Det har vært antatt at man i behandling skapte falske Minne-bilder, men studier viser at man tvertimot øker evnen til å ta fram minner fra traumatiske episoder.Kilder:
-
Läkartidningen.
-Francine Shapiro, 2001. Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles,
Protocols and Procedures (2nd ed.).
New York: Guilford Press.
-Francine Shapiro, 2002. EMDR as an Integrative Psychotherapy Approach: Experts of Diverse
Orientations Explore the Paradigm Prism.
Washington, DC: American Psychological Association Books.
-Solomon, R., & Dyregrov, A. (2000). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
Rebuilding assumptive worlds. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 1024–1030.

Les mer om EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Finn behandler

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

Sist oppdatert: 03-10-07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer