Onsdag 19.05.2004
Intuisjon viktigere enn analyse

Norske toppledere legger større vekt på intuisjon enn analyse når de skal fatte
strategiske beslutninger i nytt og ukjent terreng. Det påviser Gisle Henden i en
fersk doktorgradsavhandling utført ved Handelshøyskolen BI
.

Gisle Henden

Doktorgradsstipendiat Gisle Henden forsvarte tirsdag 18. mai sitt doktorgradsarbeide ”Intuition and its role in Strategic Thinking”, som er en bredt anlagt teoretisk og empirisk studie av hvilken rolle intuisjon spiller i strategisk tenkning.

Det hersker liten tvil om at intuisjon er viktig innenfor strategisk tenkning, men begrepet intuisjon vies liten oppmerksomhet i managementlitteraturen.
Gisle Henden har foretatt en omfattende historisk gjennomgang av begrepet intuisjon gjennom både filosofi-, psykologi- og managementteori, som i seg selv er et nybrottsarbeide.

Managementfaget påpeker at intuisjon spiller en sentral rolle, men har liten eller ingen teori på dette området. Da er det atskillig mer å hente hos filosofene og psykologene, men de to leirene har forskjellig oppfatning av hvilken rolle intuisjon spiller, fremgår det av avhandlingen.

Filosofene kan skilte med 2000 års erfaring, og har gjennom tiden utviklet mye god og enhetlig teori på området. I følge Henden ser filosofene på intuisjon som det ypperste av rasjonell erkjennelse og som mindre utsatt for feilslutninger enn analytisk tankegang.

Psykologene har interessert seg for intuisjon gjennom et par hundre år, og har en langt kortere fartstid enn filosofene. Psykologene har relativt sett mindre teori om intuisjon enn filosofene har. Teorien er heller ikke enhetlig, den spriker i flere retninger. Gisle Henden kommer til den konklusjon at psykologene vurderer den kontrollerte analyse som en sterkere erkjennelse enn intuisjon, og dermed et bedre verktøy.

Henden utleder også tre nivåer for intuisjon. Det første nivået beskrives som tilgangen til vår egen underbevissthet og de erfaringene som ligger der. På nivå to får vi tilgang til hele den kollektive menneskelige erfaring. Og på nivå tre skisserer Henden evnen til å se hvordan det individuelle og kollektive fungerer som en helhet.

I den empiriske delen av oppgaven har Gisle Henden intervjuet 105 norske toppledere om hvilken rolle intuisjon spiller for deres strategiske tenkning. Lederne er blant annet utfordret til å svare på hva som er viktigst av intuisjon og analyse i forhold til to beslutningssituasjoner;

1) De skal fatte strategiske beslutninger i nytt og ukjent terreng.
2) De skal fatte strategiske beslutninger i kjent terreng.

Når norske ledere skal ta strategiske beslutninger i kjent terreng gir ikke intervjuene noe belegg for at analyse er et viktigere beslutningsverktøy enn intuisjon eller vice versa. Studien viser imidlertid at norske toppledere legger større vekt på intuisjon enn analyse når de skal fatte strategiske beslutninger i nytt og ukjent terreng.
Gisle Henden er utdannet siviløkonom, statsviter og filosof. Han har gjennomført sitt doktorgradsarbeide ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.


Kilde Bedriftsøkonomisk InstituttTilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen