Kultur gir bedre helse og livskvalitet

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 26.01.06

Studier fra Norden viser at det er sammenheng mellom kulturdeltagelse og helse.

Musikk, sang, dans, drama, bilde, litteratur, og friluftsliv gjør oss friskere, gir oss et lengre liv og en bedre livskvalitet. Deltagelse gir bla. en lavere dødlighet i aldersgruppen opp til 70 år og jo oftere man deltar desto større positiv effekt vil man få.

Dette kommer fram i en artikkel publisert i forbindelse med et treårig regionalt samordningsprosjekt angående Kulturdeltagelse og helse i Norden. Artikkelen er skrevet av
Margunn Skjei Knudtsen, Jostein Holmen og Odd Håpnes, publisert i Tidsskrift for den norske lægeforening.

Musikk
Musikkundervisning kan bedre barnas sosiale kompetanse og bedre samarbeids- og klasseromsmiljøet. Musikkterapi brukt i behandling av ulike typer psykiske lidelser, har effekt. Man har sett at depresjons- og angstnivået har endret seg i positiv lei. Eldre som er rammet av Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og andre former for demens, kan få bedret livskvaliteten ved riktig tilpasset musikkstimulering. Musikkterapi kan også virke positivt i behandling av spiseforstyrrelser.

Dans og bevegelse
Dansen kan vekke til live og bearbeide følelser og utvikle kroppsbevissthet og kroppsbilde. Studier viser blant annet at barn med store følelsesmessige problemer og barn med autisme kan ha god effekt av danseterapi. Det samme gjelder voksne med psykosomatiske lidelser fordi smertene kan reduseres.

Både sosial dans og danseterapi er blitt benyttet for å forebygge sykdom og bedre livskvaliteten hos eldre. Dans kan styrke balanseevnen og forebygge fallulykker. Dans kan fungere som kommunikasjon mellom demente og mellom demente og terapeut. Den språklige og ikke-språklige kommunikasjonen kan stimuleres. Danseterapi kan dessuten bedre det fysiske, psykiske og sosiale velværet hos eldre.

Drama
Drama er en pedagogisk form for teater. I dramapedagogisk arbeid brukes fortelling, dans, bevegelse, lek og sang. Tema i studiene har vært rus, psykiske lidelser, familieplanlegging, livsstil og HIV/AIDS. Drama er også benyttet for å hindre uheldig utvikling hos barn og unge med atferds- og følelsesmessige problemer. Internasjonale studier viser at dramapedagogiske opplegg kan ha effekt i slike sammenhenger. Disse temaene er lite utforsket i Norge, selv om dramaopplegg benyttes i forebyggende arbeid. Dramapedagogiske opplegg blant eldre er lite brukt her til lands i motsetning til Sverige hvor undersøkelser viser at dramaopplegg med ulike kulturuttrykk kan påvirke dementes livskvalitet og kommunikasjon samt personalets mestringsfølelse.

Litteratur og andre kulturuttrykk
Det foreligger noe forskning om bruken av bildekunst og bildeskaping samt litteratur og fortelling. Disse kulturuttrykkene benyttes særlig innenfor psykiatri, men også innenfor eldreomsorgen. En studie viser at visuell stimulering gjennom bilder av kunstverk kan ha effekt på den fysiske og psykiske helsen gjennom reduksjon av blodtrykk, mindre bruk av laksativer, bedring av humør samt mindre uro, tretthet og smerte.

Behov for mer forskning
Studier tyder altså på at det er sammenhenger mellom kulturdeltakelse og kulturopplevelse og helse målt på ulike måter. Samtidig pekes det på at det det i studier som foreligger er benyttet forskjellige metoder og at det er behov for mer forskning for å utvide kunnskapsgrunnlaget om sammenhenger mellom kulturdeltakelse og helse på befolkningsnivå.


Erfaringene fra kultur- og helsearbeidet i Norden de senere årene viser at ildsjeler, lokale lag og foreninger, fagfolk og forskere på feltet trekker lasset sammen for å få mest mulig ut av de få ressursene som er tilgjengelige.

- Vi bør klarlegge bedre den helsemessige betydningen av kulturdeltakelse og opplevelse for den enkelte og for befolkningen ifølge artikkelforfaterne. Flere grupper i befolkningen kan ha positiv effekt av mer kulturell aktivitet.


Relaterte saker:

Kunsterapi

Lydterapi

Musikkterapi

Tai Chi


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 26.01.06


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen