alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Yoga i barnehagen

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 02.10.06

I Starefossen barnehage i Bergen har de lagt yoga inn på månedsplanen.
–Ungene gleder seg til yoga og de barna vi tenkte ville være mest urolige i situasjonen har vist seg å være mest dedikert. Dette gir dobbel glede, sier Ingunn Talhaug Rasmussen, styrer i Starefossen barnehage til alternativ.no


Av Ingunn Talhaug Rasmussen, styrer i Starefossen barnehage, Bergen

I den nye rammeplanens kapittel om kropp, bevegelse og helse, står det at ”barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet”.

-Det er ulike innfallsvinkler til dette. Der er imidlertid en viktig dimensjon ved kroppsbeherskelse, som jeg vil peke på, og som foreløpig er mindre anerkjent innenfor pedagogisk sammenheng. Det er et område som er lite omtalt, muligens fordi det er abstrakt, og i vår kultur har den ikke en naturlig del av vårt tankemønster og virkelighetsoppfatning, sier Ingunn Tallhaug.

Pust og tankens kraft
Denne dimensjonen dreier seg om pusten og tankens kraft, og dets innvirkning på vår mentale helse. Innenfor yoga er dette kjente begreper, og jeg vil hevde at ved å tilføre denne dimensjonen til vårt pedagogiske virkefelt, vil vi kunne bidra til at barna kan tilegne seg kompetanse både om hvordan kropp, pust, helse, velvære og bevegelse henger sammen, men også gi dem et mentalt redskap til å takle utfordringer som kommer både nå, og senere i livet. Det kan også hjelpe dem til å forstå og bli sensitive i forhold til hvorfor og hvordan andre mennesker reagerer og handler.

Yoga er ingen religion, men en erfaringsbasert kunnskap om menneskets sinn og natur som er satt i et system. Slik jeg ser det, er en slik erfaringsbasert kunnskap i høyeste grad relevant i forhold til den arena som barnehagen er. Der er flere gevinster på å bruke yoga eller elementer av yoga i det pedagogiske arbeidet.

Når det gjelder kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, bidrar de ulike øvelsene innenfor yoga til å styrke barnets kompetanse på dette feltet. Dette gjelder særlig balanse og stabilitet, koordinasjon og rytme, og ikke minst konsentrasjon, disiplin og fokus. Dette igjen har flere gode ringvirkninger for barnet, også når det gjelder selvtillit og kreativitet.

Helse på flere plan
Mental helse, hvor viktig er det egentlig? Jeg mener at det fokus som vi har i barnehagen kan bygge opp under både vår egen og barnas mentale helse. At fysisk og mental helse hører sammen er ingen nyhet, men klarer vi å finne metoder i vårt pedagogiske arbeide som inspirerer og motiverer oss til å gjøre alvor å gjennomføre aktiviteter som kan ha betydning for barns psyke, hva det tenker om seg selv, om andre, dets følelsesregister, det styrke og ikke minst, at det tror på at det selv og kan være med på å påvirke sitt eget ” indre liv”, og dermed også det forhold det får til andre mennesker.

Den nye rammeplanen gir oss en stor utfordring, og slik jeg ser det går dette også ut på å binde sammen kravene om barnehagens fokus på den prosesslæring av formelle ferdigheter. som er relativt ”ny” i barnehagesammenheng, og de ”gamle” ferdighetsmålene, som sosial kompetanse. Jeg vil argumentere for at et av de redskap vi kan bruke innenfor denne sammenflettingen av kunnskap som barnehagen er en vesentlig arena for, er yoga.

Øvelser tilpasset barn
I vår barnehage tok vi kontakt med en yogainstruktør som hadde erfaring fra arbeid med barn. Hun kom på besøk i barnehagen og hadde en hel time med hele barnegruppen der hun demonstrerte ulike posisjoner og øvelser. Ikke minst la hun vekt på pusteøvelsene, og hvordan vi voksne kunne bruke disse som avspenning og styrke for oss selv og barna. Barna fikk gjøre øvelser der de forestilte ulike dyr, som insekter eller større dyr som løve o.l., det hele var naturligvis lekpreget. Det å se barnas motivasjon var inspirerende og motiverende.

Vi har lagt yoga inn på månedsplanen. En gang i måneden har vi enkle yogaøvelser, og vi har begynt i det små, og går små skritt fremover. Spesielt har vi lagt merke til at det som gjelder kroppsbeherskelse, balanse og stabilitet har god effekt i mange situasjoner som barnet møter.

I pusteøvelsene ligger alle flatt ut på ryggen og forestiller seg at magen er en sjø med bølger. Den voksne har en liten båt som hun setter på magen til barnet og når barnet puster med magen blir det ”bølger ” på sjøen. Når vi blir redde eller sinte, er det lett å få pusten opp i brystet. Viss vi kan lære barnet teknikker som gjør det i stand til å gjøre noe med sin egen sinnstilstand, og som også gjør det i stand til å forstå andres reaksjoner, tror jeg at vi har bidradd med et viktig element i dets mentale helse.

At barnet kjenner sine egne reaksjoner og kan tenke at :” viss jeg får pusten min ned i magen min nå, så blir jeg roligere og får det bedre”, og også vet hvordan det får dette til, gir vi det et langt større handlingsrom enn det som handler om å si unnskyld eller løpe sin vei.

Forbedrer konsentrasjonen
Vi har også merket effekten av yogaøvelser på barn som til daglig har elementer av konsentrasjonsproblemer. Jeg har erfart at mange av våre forsøk på å stanse uro i barnegruppen er ytre motivert, vi aktiviserer dem med ulike aktiviteter, vi organiserer og strukturer. Og det er bra! Men har vi også det aspektet med at vi kan henspille på og aktivisere barnets egen kompetanse på en indre struktur og organisering, mener jeg at vi gir barnet noe som er lang mer verdifullt en det å kunne ”sitte i ro”.

En treåring kom løpende til meg en dag og var rasende! Et eldre barn hadde tatt sykkelen som han hadde sett seg ut, og som han mente at han var i sin fulle rett til å ta. Jeg kunne se at barnet pust gikk i ”hiv og kast ” i brystet. Jeg sa til barnet: ” husker du hvordan det var når magen din var sjø, og båten var på sjøen i bølgene?”

Det gjorde barnet. ”Prøv det nå”, sa jeg, og jeg kunne se hvordan barnet konsentrerte seg om å få pusten ned i magen. Barnet brukte tankens kraft. Jeg tror at vi gir barnet kunnskap og tro på egne medvirkningskraft på sitt eget liv. Dette igjen danner grunnlaget for all annen læring, slik jeg ser det.

Yoga – et godt supplement
Vi har en kultur i våre barnehager der de aller fleste er flinke på å bruke naturen, og at barn får utfolde seg og leke i skog og mark. Vi er flinke på å planlegge og tilrettelegge læringssituasjoner for barnet. Jeg tror at yoga kan være et viktig supplement til det som vi er flinke på å gjøre og som vi skal gjøre mer av. Jeg tror at yoga kan utvide barnets forståelse og at det i større grad kan gjøre seg nytte av det vi allerede gjør som er bra i vårt pedagogiske arbeid.

Jeg tror at innsikt i hva som får oss til å gjøre de valgene vi gjør, som får oss til å reagere, tenkte og handle, og kompetanse på hva en selv kan gjøre i del ulike situasjonene som livet gir en, er grunnleggende egenskaper som må vektlegges i det pedagogiske arbeidet. Glede over egen mestring, over kontroll over kropp og sinn er et hovedelement i det vi vil formidle. Jeg tror at vi i større grad må tenke både ” utover” og ” innover” når det gjelder det fantastiske redskapet som kroppen vår er, og ikke minst når det gjelder tankens kraft, vår evne til å fokusere og bestemme over vårt eget liv.Flere med erfaring
Yogainstruktør Jarle Vaage ved Yogaskolen Yoga for Alle, har også jobbet med Yoga for barn, både barnehagebarn og eldre barn. En periode jobbet han med Yoga i en friluftsbarnehage. Der gjorde de Yoga, gjerne kombinert med drømmereiser, i en Lavvo. Når han har jobber med barn legger han vekt på mye visialisering og lager et opplegg som er lekent.

-Det hender at større barn blir med foreldre til yogaklassen og da følger de vanlig undervisning. Vi planlegger også egne kurs for 8-13 åringer. Min erfaring er at Yoga har god effekt på barn både når det gjelder innlæring og sosiale ferdigheter, sier Vaage til alterantiv.no


Mer om Yoga og barn
Stiftelsen Yoga i Skolen
Yoga i skolen ved Yggdrasil Yogaskole

Relaterte saker:
Massasje i barnehager og skoler

Ønsker du å komme i kontakt med en Yogainstruktør /Yogaskole
Se kursoversikt – Kurs A-Å/Yoga

Ønsker du å utdanne deg til Yogainstruktør
Se utdanningsoversikt


Tips en bekjent om denne siden!
Tilbake til Hovedsiden
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 04.02.09


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer