Behandler.no - Norges største oversikt

Hva er viktig for deg, som pasient?

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 06.06.2017Kvinne som holder flagg fra Sveits
Foto: Schutterstock

Dette spørsmålet får pasienter over hele landet på «Hva er viktig for deg-dagen» den 6. juni. Mye tyder på at alternative behandlingsmetoder kan komme til å spille en vesentlig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Tilfeldig ved norske sykehus

Grønne Paviljonger

Positive sykepleiere

Aktive pasienter
Hvem bruker alternativ behandling

Oppfordring til pasienter

 

 

Hvordan er det å være pasient i Norge? Får man den behandlingen man ønsker og har rett til? Blir man møtt med respekt? Er oppfølgingen god nok? Blir man gitt den beste muligheten til tilfriskning og et godt liv?

 

«Hva er viktig for deg-dagen» er et norsk initiativ som nå markeres over hele landet og som i tillegg har spredt seg til 21 land. Målet med denne pasientdagen er å utvikle en mer helsefremmende helsetjeneste og en ny pasient- og brukerrolle.

 

Det hele startet i 2014 med utgangspunkt i et forbedringsprosjekt for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, (nå en del av Folkehelseinstituttet) og Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon KS.

 

Den 6. juni går helsepersonell i 140 norske kommuner, flere sykehus og andre deler av helsetjenesten sammen om å stille dette spørsmålet for å mobilisere brukerens egne ressurser og motivere dem mot et ønsket resultat.

 

I tillegg vil det blant annet være informasjon stands på torg og kjøpesentre, seminarer og andre former for markering. Dette er en storstilt satsing med plakater, ballonger, buttons og t-skorter, ifølge Folkehelseinstituttet, som markerer dagen med et eget seminar. Her vil man sette lyset på hva som skal til for at helsepersonell virkelig setter pasienten i sentrum – både kompetansemessig og organisatorisk.

 

«Hva er viktig for deg-dagen» har fått både støtte og drahjelp av helse- og omsorgsminister Bent Høie, som har gjort dette til en av sine hjertesaker.

 

 

Tilfeldig tilbud ved norske sykehus

En stor del av den norske befolkningen ønsker å få alternativ behandling. Mange oppsøker selv behandler på eget initiativ ved private klinikker, ofte etter først å ha vært hos lege, uten å få tilfresstillende hjelp. Men også de som er innlagt på sykehus ønsker alternativ og komplementær behandling.

 

Heldigvis, det er også mange som får behandling, gjerne et som et tillegg til konvensjonell medisin, ved norske sykehus. Det viser seg at en stor del av landets sykehus allerede tilbyr alternative behandlingsmetoder, men tilbudet er tilfeldig og ikke satt i system men blir foreslått i enkelte tilfeller.

Det er ofte er interessen blant sykehusansatte som er grunnen til bruk av alternativ behandling, bortsett fra når det gjelder akupunktur, som ofte blir foreslått av ledelsen ved sykehuset. Valg av behandlingsmetoder er fortsatt begrenset.

 

Forskere ved Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ble overrasket da man i 2015 fant at så mye som 64 prosent av norske sykehus tilbyr alternativ behandling. Dette er en økning fra 2011, da det ble målt at halvparten av landets sykehus utøver alternative behandlingsmetoder.

 

De mest vanlige behandlingsformene er akupunktur, kunst- og uttrykksterapi, massasje og alternativ diett. I tillegg tilbys metoder som biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates.

 

 

Grønne Paviljonger

Ti år tilbake i tid ble rapporten om grønne paviljonger på sykehus publisert - en beskrivelse av hvordan man kan tenke seg komplementær og alternativ medisin integrert i norske sykehus. Rapporten er laget av Stig Bruset, spesialist i allmennmedisin i samarbeid med NAFKAM.

 

Her beskrives hvordan pasientene, mens de er innlagt på sykehus, kan gis anledning til å velge blant behandlingsmetoder de mener kan styrke deres helse og lindre plager.

 

Flere steder i utlandet har man etablert denne type tilbud og tilbakemeldingene fra pasientene har vært positive. En grønn paviljong vil også kunne være arena for forskning og samarbeidsprosjekter som vil øke kunnskapen og gjøre det lettere å vurdere nytteverdien av alternative og komplementære behandlingstilbud.

 

Alle sykehuspasienter burde få mulighet til å velge alternativ og komplementær behandling og på den måten få et helhetlig helsetilbud.

 

 

Positive sykepleiere

Det kan se ut til at det er forskjellige meninger om bruk av alternative behandlingsmetoder blant helsepersonell. En tidligere undersøkelse om holdninger til, og bruk av alternativ behandling blant ulike yrkesgrupper innenfor sykehusene i Nord-Norge, viser en mer positiv holdning blant kontorpersonell og sykepleiere enn blant leger.

 

Sykepleiere, samt unge kvinner i alle yrkesgrupper var mest positive til bruk av alternativ behandling. Det viste seg også at de var også mer interessert i kunnskap og informasjon. Det at leger ikke har kunnskap og ikke viser interesse, kan utgjøre en fare for pasienten.

 

Nettopp kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternative behandlingsmetoder, er sentralt tema for NAFKAM-forsker Anita Salamonsen i hennes doktoravhandling fra 2013.

 

Så mange som 50 prosent av norske pasienter med diagnosene kreft og MS-multippel sklerose bruker alternativ behandling og mange har positive erfaringer. Men hvordan blir disse pasientene møtt av det offentlige helsevesenet når de ønsker å fortelle om sine valg av behandling?

 

Ved å dybdeintervjue 31 kreft- og MS-pasienter undersøkte Salamonsen både hvorfor og hvordan disse pasientene velger å bruke alternativ behandling. 12 leger inngår også i studien, som belyser hvordan både pasient og lege vurderer kommunikasjonen dem imellom og risiko ved både konvensjonell og alternativ behandling.

–Pasienter opplever helsegevinst av alternativ behandling, til tross for at kliniske studier av ulike alternative behandlingsformer viser begrenset positiv behandlingseffekt. Men leger er skeptiske og peker på mulig helserisiko. Legene mener at skolemedisin er trygt og alternative behandlingsformer potensielt skadelige, ifølge Salamonsen.

 

Mange pasienter opplever å bli møtt med avvisning og enveiskommunikasjon når de vil snakke om sine valg av behandlingsmetode. Og nettopp her ligger det en stor utfordring.

Møtet med slike leger kan, sett fra pasientens ståsted, lede til svekket helse og svekket tillitt til helsevesenet. Denne manglende kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternativ behandling, kan bl.a. føre til at pasienten unngår å oppsøke konvensjonell behandling, og her kan det oppstå en helserisiko.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Aktive pasienter

Brukere av alternativ behandling fremhever betydningen av selve behandlingene, egeninnsats og kommunikasjon med behandler, som viktige faktorer, som gjør at de er fornøyde med behandlingen.

 

For mange er det viktig å være deltagende og undersøkende når sykdom rammer. Og nettopp det kan være årsak til at det går bra, skal vi tro undersøkelser som gjøres på dette feltet.

 

Funnene i undersøkelsene til Anita Salamonsen beskriver en aktiv helsetjenestebruker som baserer sine behandlingsvalg både på erfaringer og medisinsk kunnskap, og som ønsker å delta i behandlingsbeslutninger og behandlingsprosess. Slike helsetjenestebrukere utfordrer det offentlige helsevesenets kunnskapssyn og pasientbehandling.

 

Viktige spørsmål for fremtiden er hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden.

 

Et stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst. I undersøkelsen som varte fra 2004-2010 deltok 200 personer med MS, fem konvensjonelle- og fem alternativ behandlere.

Også denne undersøkelsen viser at man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spiller en aktiv rolle i behandlingsforløpet. Det kom også fram at en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det kommer til pasientens livskvalitet.

 

 

Hvem bruker alternativ behandling

Det er gjort flere undersøkelser for å se på omfanget av alternativ behandling.

 

I spørreundersøkelsen i regi av NAFKAM, gjort i november 2016, oppga 36 prosent å ha brukt alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av året. Det betyr at det er færre som oppsøker og bruker alternativ behandling nå enn for to år siden, men de som gjør det bruker mer penger. Totalt sett er det er brukt i underkant av 4,2 milliarder kroner. I 2014 var denne summen 3,9 milliarder kroner.

 

Til tross for en relativt høy bruk, på linje med øvrige europeiske land, oppsummerer forskerne at vi har vi grunn til å tro at en viss nedgang i bruk av alternativ behandling delvis skyldes økt oppmerksomhet generelt i samfunnsdebatten. Som kjent har det blant annet pågått omfattende hetskampanjer fra motstandere av alternativ behandling.

 

 

Oppfordring til pasienter

Er det viktig for deg å få et tilbud om alternativ behandling i tillegg til konvensjonell medisin? Ønsker du muligheten til å få massasje, soneterapi, osteopati, tankefeltterapi, homeopati, akupunktur, naprapati, urtemedisin, kopping, gestaltterapi, musikkterapi, kraniosakralterapi,  – eller en av alle de andre bra behandlingsmetodene som finnes?

 

«Hva er viktig for deg-dagen» er en fin anledning til å fortelle om sitt behandlingsønske, bli hørt og tatt på alvor.

 

 

Si ifra!

Ta utfordringen fra helsepersonell som spør -Hva er viktig for deg?
Si ifra dag, og alle andre dager!

 

 

Det er allerede mange nordmenn som krever å få et bedre integrert helhetlig helsetilbud. «Folkeaksjon for alternativ behandling» er et idealistisk engasjement, og fungerer slik at politikerne får en konstant påminnelse om at det er mange som både bruker alternativ behandling og vil ha dette bedre integrert i det offentlige helsetilbudet.

 

Aksjonen, som har flere enn 10.000 underskrifter krever blant annet midler til forskning på alternativ behandling, bedre tilgjengelig alternativ behandling på sykehus, Bedre opplæring av helsepersonell, fullstendig momsfritak og refusjonsordning.

 

Det har vist seg at bruk av alternativ behandling gir helsegevinst og at det i tillegg kan gi stor besparelser for samfunnet. Med nordmenns store interesse for forebyggende og helhetlig behandling er det på høy tid å se på mulighetene for å integrere alternative behandlingsmetoder bedre i fremtidens helsevesen.

 

 


Når du søker behandler – bruk oversikten behandler.no
Her er det lagt til rette for at man lett orientere seg og finne fram til kvalifisert utøver innen helhetlig helse. Hver behandler har sin egen informasjonsside med opplysninger om behandlerens bakgrunn, behandlingsmetoder og annen relevant informasjon.
Behandler.no

 

 

 

 

Referanse:

Opinions on and use of alternative medicine among physicians, nurses and clerks in northern Norway.

 

Grønne Paviljonger, Stig Bruset/MAFKAM 2007 (pdf)

 

 

Relaterte saker:

Fortsatt økt bruk av alternativ behandling på sykehus

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen

Alternativ behandling utgjør en vesentlig del av våre helsetjenester

 

Folkekrav om alternativ behandling er stadig aktuelt

Alternativ og komplementær behandling kan redde livFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.