Behandler.no - Norges største oversikt

FN likestiller skolemedisin og alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 02.11.2018Kolasj med bilder som illusterer TKM og logo til FN
Foto: Kolasj, Alternativ.no

Verdens Helseorganisasjon, WHO har nylig oppdatert sin klassifisering av sykdomsdiagnoser og i den inngår Tradisjonell kinesisk medisin - TKM, med blant annet akupunktur og massasje.

I Tradisjonell kinesisk medisin – TKM, brukes et system for diagnoser og behandling som er ganske ulikt vårt vestlige skolemedisinske. Nå har FNs særorganisasjon for helse, WHO innlemmet Tradisjonell kinesisk medisin i den nyeste versjonen av kodeverket ICD - International Classification of Diseases.

 

Dette kan sees i sammenheng med WHO sin strategi for å inkludere alternative behandlingsmetoder i helsetilbudet til medlemslandene og det kan få betydning for det norske helsevesenet.

 

 

Helhetlig helse
Den kinesiske tradisjonen er kjent for å se mennesket i et helhetlig perspektiv og bruker blant annet puls- og tungediagnose, undersøkelse av urin, søvn negler, kroppsholdning og ansiktsfarge for å stille diagnose og bestemme behandlingsforløp.

 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har nå inkludert tradisjonelle metoder som har sin opprinnelse i Kina og som i dag er mye brukt både i Kina, Japan, Korea og ellers i verden.

 

Dette omfatter blant annet -

 

Akupunktur,  Akupressur, Massasje - Kinesisk massasje, Tuina massasje, Kopping, vakumbehandling, Urtemedisin. Kostholdsveiledning, Tai chi, Qigong mv.

 

I Kina er TKM, eller Traditional Chinese Medicine (TCM) en del av det offentlige helsesystemet. Landets nasjonalforsamling vedtok å sidestille TKM med vestlig medisin i 2016. I Norge tilhører Tradisjonell kinesisk medisin, med alle metodene som inngår i denne behandlingsformen, kategorien alternativ behandling og tilhørende Lov om alternativ behandling.


Hva er Tradisjonell kinesisk medisin  - TKM

 

Kodeverket ICD har vært en del av WHO siden opprettelsen i 1948. Det brukes av mer enn 100 land omkring i verden, inkludert Norge og danner grunnlaget for medisinsk statistikk globalt og den internasjonale standarden for rapportering av sykdommer og helsemessige forhold.

 

Det er nå er 28 år siden forrige versjon av kodeverket, ICD-10 ble godkjent og med nyeste versjon ICD-11 i 2018 er den altså utvidet med å inkludere behandlingsmetoder som i Norge tilhører alternativ behandling.

 

 

WHO sin strategi
I områder av helsevesenet er alternative behandlingsmetoder fortsatt undervurdert, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet, ifølge rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023», tidligere omtalt av alternativ.no -

 

I en rekke land er alternative metoder bærende i behandlingstilbudet, eller det fungerer som et supplement til konvensjonell medisin. WHO vil ha et bedre tilgjengelig og integrert alternativt helsetilbud blant de 193 medlemslandene (2013). Strategien er basert på den utviklingen vi ser i helsetjenesten og foreslår hvordan man kan få til et bredere tilbud i alle land.

 

-Både pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternative behandlingsmetoder, hevder WHO.

 

Strategien bygger på en tilsvarende rapport for 2002-2005. Mye er endret siden den gang og man ser blant annet en større aksept for alternativ behandling i verden. Det er også en utvidet bruk av både produkter og behandling over landegrenser, som krever et nytt nivå av samarbeid, mener WHO.

 

Viktig bidrag

Mange land har lange tradisjoner for bruk av alternativ behandling og alternativ medisin og stadig flere land ser at ulike alternative behandlingsmetoder utgjør et viktig bidrag i helsearbeidet.

 

Det er stor etterspørsel av behandlere som tilbyr et alternativ til skolemedisin over hele verden. Mønster for bruk varierer avhengig av kultur og regulering, og det er ulike grunner til at man velger alternativt. Generelt sett er det et økt behov for helsehjelp. For noen er alternativ behandling det mest tilgjengelige. Andre velger det fordi de er misfornøyd med sitt opprinnelige helsetilbud. Bevissthet på nye muligheter for helhetlig helse får noen til å ville prøve det ut. Økt fokus på medikamentfri behandling kan også spille inn.

 

WHO vektlegger også måten alternativ behandling forholder seg til sykdom som ikke kan kureres, ved å fokuserer på livskvalitet for pasienten.

 

 

Sterk vekst av alternativ behandling

I Europa bruker i dag over 100 millioner mennesker alternativ behandling, en femtedel av disse jevnlig. Og enda flere brukere finner vi i Afrika, Asia, Australia og USA.

 

OM BEHANDLINGSMETODER

Informasjon om behandlingsmetoder, A-Å


-Beskrivelse av metoden

-Historikk

-Hvilke problemer hjelpes

-Hva skjer hos behandler

-Antall behandlinger

-Bivirkninger

-Forsiktighetsregler

-Forskning

-Lov og rettigheter

-Utdanning

 

Hva er Tradisjonell kinesisk medisin  - TKM / Traditional Chinese Medicine  - TCM

 

Hva er Kinesisk massasje

 

Hva er Tuina massasje

 

Hva er Akupunktur

 

Hva er Kopping - vakumbehandling

 

Hva er Urtemedisin - Fytoterapi

 

Hva er Buqi behandling

I Kina ble det i 2009 målt 907 millioner besøk hos utøvere av behandlingsmetoden Tradisjonell kinesisk medisin-TKM/(Traditional Chinese Medicine -TCM), med blant annet akupunktur, kopping og urtemedisin. Dette utgjør 18 prosent av det totale besøk ved helseforetak. I Saudi-Arabia betaler hver person 560 amerikanske dollar til alternativ behandling – tilsvarende ca 3.500 norske kroner.

 

I noen land er alternativ behandling hovedkilden til helsehjelp. Afrika er ett eksempel, hvor man har en healer pr. 500 mennesker, mens det kun er en lege for 40.000 mennesker. Samtidig ser man at det i land som Singapore og Korea, hvor det konvensjonelle helsetilbudet er godt etablert, allikevel er så mange som henholdsvis 76 prosent og 86 prosent av befolkningen som vanligvis velger å bruke alternative behandlingsmetoder.

 

Norge er ett av landene hvor bruk av alternativ behandling er godt utbredt. En undersøkelse fra 2007, viste at halvparten av befolkningen hadde valgt et alternativ utenfor den tradisjonelle helsetjenesten det siste året. En undersøkelse som ble gjennomført i 2012, viste tilsvarende.

 

Imidlertid viste undersøkelsen fra 2016 en viss nedgang ved at 36 prosent av de spurte oppga å ha brukt alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av året. Nedgangen sees i sammenheng med en ensidig negativ fremstilling fra media og organisert aksjonering fra 2011 og særlig frem mot 2014.

 

Samtidig har et flertall av norske sykehus et tilbud om en eller flere metoder innen alternativ behandling, ifølge en undersøkelse fra 2015. Akupunktur er den metoden som hyppigst blir tilbudt, etterfulgt av kunst- og uttrykksterapi og massasje.

 

Andre metoder som har blitt oppgitt å bli brukt ved norske sykehus er biofeedback, hypnoterapi, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, akupressur og yoga.

 

Særlig ved kronisk sykdom er det mange som velger alternativ behandling omkring i verden. Muskel og skjelettsykdom trekkes frem som et eksempel på en pasientgruppe som ofte får hjelp av alternative behandlingsmetoder. Aktuelle metoder kan vært osteopati, naprapati, elektroterapi, buqi, akupunktur. Men alternative metoder brukes også ved alle mulige lidelser og plager – også akutt og for å forebygge sykdom.

 

 

En del av helsesystemet
I Europa har vi i dag tilsammen over 300.000 utøvere av alternativ behandling. Av disse har 145.000 legeutdanning i tillegg. I enkelte land er metoder innen alternativ behandling godt integrert i helsevesenet og leger og utøvere av alternative metoder arbeider side om side. Et eksempel på dette er Kina, hvor også både offentlige og private forsikringer dekker begge deler.

 

HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER

Behandler.no (siden 1997) har utviklet en behandleroversikt, med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for at man kan gjøre bra valg av behandler.

 

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om behandlers bakgrunn, erfaring, medlemskap i utøverorganisasjon og annen relevant informasjon.

 

FINN BEHANDLER på behandler.no

Det samme gjelder Sveits, der homeopati, urtemedisin og akupunktur er blant behandlingsmetodene som ble tilgjengelig på linje med skolemedisin i 2017, etter ønske fra befolkningen. I perioden 2012-2017 pågikk en prøveordning, hvor man fikk dekket utgifter til de nevnte behandlingsmetodene på linje med annen medisinsk behandling.  Et krav fra myndighetene var at det måtte fremlegges bevis for at de alternative behandlingsmetodene var egnet og kostnadseffektive innen 2017. Dette ble nå gjort og ordningen ble trådt i kraft.

 

I mange land har alternativ behandling en viktig rolle i vanlige behov for helsehjelp i befolkningen. Og noen behandlingsmetoder har blitt brukt over lang tid. Ved britiske Royal London Hospital for Integrated Medicine kommer for eksempel pasientene enten fordi konvensjonell behandling har feilet, fordi de har preferanser på alternativ behandling eller de har erfart ugunstig effekt av annen behandling.

 

Det er ulikt fra land til land hvilke behandlingsmetoder som er mest utbredt. En av de som har hatt stor vekst er akupunktur, som opprinnelig er en del av tradisjonell kinesisk medisin. Idag utøves akupunktur over hele verden. Så mye som 80 prosent av WHO-medlemslandene anerkjenner bruken av akupunktur.

 

Healing, ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin, antroposofisk medisin, kiropraktikk, homeopati, naturopati og osteopati er også behandlingsformer som listes opp av WHO som mye brukt.
(Kiropraktikk er alternativ behandling i mange land og en del av helsevesenet i andre, som i Norge).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Store fordeler
Styresmaktene i mange land anerkjenner nå behovet for å utvikle en helhetlig og integrerende tilnærming til helseomsorg. Det er flere grunner til at alternativ behandling blir så høyt verdsatt, som reduserte helsekostnader og økt tilgang til behandling.

 

Det er mange land som har stor tillitt til alternative behandlingsmetoder og det er ifølge WHO ingen tvil om at den stigende interessen vil fortsette å vokse. Dette forplikter medlemslandene å støtte brukere i å gjøre gode valg.

 

Det pekes på behovet for at tilbudet må gis i trygge og respektfulle rammer og WHO-rapporten tar opp ulike utfordringer og nytten ved en global strategi, rundt denne viktige og voksende delen av helsevesenet.

 

Flere medlemsland har allerede et regulert system for alternativ behandling, men det er stor variasjon. WHO oppfordrer medlemslandene å trekke opp noen linjer for regulering ut ifra landets egen situasjon og behov.

 

I Norge har vi Lov om alternativ behandling, som ble vedtatt i 2003.

 

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

 

 

Bedre helse og selvbestemmelse

WHO sin strategi 2014-2023 vil hjelpe helseledere å utvikle løsninger som bidrar til en bredere visjon om bedre helse og pasientens selvbestemmelse.

 

Strategiens to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternative behandlingsmetoder og å fremme trygg og effektiv bruk av behandlinger og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere.

 

Disse målene skal nås ved:

–Å bygge kunnskapsbase og utforming av nasjonale retningslinjer.
–Å styrke sikkerhet, kvalitet og effektivitet gjennom regulering.
–Fremme universell tilgang ved å integrere alternativ behandling i nasjonale helsesystemer.

 

WHO tar også opp risiko forbundet med alternativ behandling. Produkter kan ha dårlig kvalitet, man kan treffe ukvalifiserte utøvere, få feil diagnose, feil informasjon, bivirkninger og uønskede Interaksjoner mellom f.eks. legemidler og urter og kosttilskudd og naturlegemidler.

 

Men det er først og fremst mange fordeler ved et bedre integrert alternativt helsetilbud. I tillegg til det faktum at det vil gi flere mennesker et behandlingstilbud er det altså påvist at kostnader til helsetjenester reduseres. Selve behandlingen er rimeligere enn ved konvensjonell medisin og en ny studie indikerer at det gir færre sykehusdager og redusert bruk av legemidler, ifølge WHO.

 

Strategien foreslår at forskning bør bli prioritert og støttet for å få kunnskap og det vises til ulike modeller for å forske på alternativ behandling. Man snakker om kontrollerte kliniske studier, men også andre mulige modeller hvor man ser på lønnsomhet, effekt, mønster i bruk og andre kvalitative metoder. WHO ser muligheten av å bygge ut et stor verdensomspennende kunnskapsbase hvor alle ulike forskningsmodeller inngår.

 

Generaldirektør i WHO, Dr Margaret Chan, er overbevist om at strategien som er utarbeidet vil være et verdifullt verktøy for regjeringer, systemplanleggere og helseutøvere og – ikke minst - gunstig for personer søker helsehjelp.

 

 

Norge sin rolle
Norge er et foregangsland innen forskning på alternativ behandling og NAFKAM, forskningssenteret innen alternativ behandling ved Universitetet i Tromsø er blant annet kjent for å ha utviklet nye forskningsmodeller.

 

Norske NAFKAM ble i 2008 utnevnt som Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin første samarbeidssenter for tradisjonell medisin i Nord-Europa. Det finnes ett annet WHO Samarbeidssenter tilsvarende NAFKAM i Europa, Milano og 17 andre omkring i verden.


For alle som ønsker et bedre tilgjengelig tilbud om alternative behandlingsmetoder er det en god nyhet at Tradisjonell kinesisk medisin -TKM med sine alternative behandlingsmetoder nå inngår i det internasjonale kodeverket ICD. Dette innebærer en likestilling av metoder og at stadig flere behandlingsformer inngår i arbeidet med å danne grunnlaget for medisinsk statistikk og den internasjonale standarden for rapportering av helsemessige forhold.

 

Dette kan resultere i et bedre tverrfaglig helevesen og et utvidet helsetilbud der alternative metoder og komplementær behandling blir mer tilgjenglig for alle som ønsker det.

 

 

Referanser:

ICD- International Classification of Diseases, 11th Revision 2018

 

«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»

 

 

Relatert:

Sveits inkluderer alternativ behandling i sitt helsetilbud
Legemidler til eldre kan erstattes med alternativ behandling

Et alternativ til antibiotika

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartetFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.