Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling på sykehus

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.01.2011

En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.


Helsepersonell utdannet alternativt

Møte med Helseministeren
Færre i Danmark
Underrapportert
Healing på sykehus
Leger med weekendkurs
Grønne paviljonger


Både etterspørsel og tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin øker i Norge. Idag kan man få tilbud om alternativ behandling ved annenhvert sykehus. En fersk spørreundersøkelse gjort blant 99 norske sykehus, viser altså at halvparten av disse har et tilbud om alternativ behandling. Dette indikerer en holdningsendring i helsevesenet, konkluderer forskere.

På syv år er tilbudet om alternativ behandling ved våre sykehusene doblet. I en tilsvarende undersøkelse fra 2003 var det kun hvert fjerde norske sykehus som oppga at de tilbød alternativ behandling, så her er det en markant og gledelig økning. For mange betyr dette raskere bedring og økt livskvalitet.

Den ferske undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Norge og Danmark, er ledet av Laila Johansdatter Salomonsen, ved NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø.Laila Johansdatter Salomonsen, administrativ leder ved NAFKAM har ledet undersøkelsen om alternativ behandling ved sykehus.
-Vi er overrasket over bredden av alternative behandlingstilbud ved sykehusene, sier Laila Johansdatter Salomonsen til alternativ.no

-Metodene som oppgis å bli brukt ved norske sykehus er akupunktur, biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates. Ni av sykehusene oppgir å tilby mer enn én alternativ behandlingsmetode.


Helsepersonell utdannet alternativt
Det virker ikke som tilbudet om å få alternativ behandling er satt i system, men blir foreslått i enkelte tilfeller. Det viser seg at det ofte er interessen blant sykehusansatte som er grunnen til bruk av alternativ behandling, bortsett fra når det gjelder akupunktur, som ofte blir foreslått av ledelsen ved sykehuset.

Alle som har ansvar for alternativ behandling ved sykehusene, så nær som en, er utdannet helsepersonell og med tilleggsutdanning i alternativ behandling. Salomonsen kjenner ikke til om det blir gjort innrapportering til Helsevesenet eller om det blir samlet informasjon om resultater av alternativ behandling som blir gitt ved norske sykehus.

Helsepersonell som praktiserer alternativ behandling er underlagt Helsepersonellloven, mens alle andre behandlere er underlagt Lov om alternativ behandling.

Lov om alternativ behandling av sykdom

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)


Møte med Helseministeren
NAFAM kommer til å be om et møte med Helseministeren for å informere om funnene og for å diskutere konsekvensene når det gjelder bl.a sikkerhet og forskning, forteller Laila Johansdatter Salomonsen.

I en åpen høring om fremtidens helse- og omsorgstjenester, som nylig ble arrangert av Helseministeren (http://www.alternativ.no/art/?id=415), kom det en rekke innspill om alternativ behandling. Det er mange som ønsker et bedre integrert offentlig alternativt helsetilbud og ser frem til gode løsninger for et bedre tilgjengelig tilbud.


Færre i Danmark
I Danmark er tilbudet om alternativ behandling på sykehus faktisk noe svakere enn i Norge. De danske sykehusene rapporterer om bruk av alternativ behandling ved hvert tredje sykehus. Disse oppgir å bruke enten akupunktur, eller EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprosessing i tillegg til tradisjonell legebehandling.


Underrapportert
Den omtalte ferske rapporten sier noe om omfanget av alternativ behandling på sykehus, men ikke alt. I tillegg til behandlingen som sykehusene selv tilbyr, kommer alternativ behandling som bestilles eksternt av pasientene selv.

Alternativ.no kjenner til at det er flere forskjellige behandlere som blir tilkalt på sykehus for å hjelpe til i ulike situasjoner.


Healing på sykehus
Reidar Risvold har de siste 16 årene jobbet fulltid som healer, og har ved mange anledninger behandlet sykehuspasienter ved flere av landets sykehus, både på Vestlandet, Oslo, Østlandet og Nord-Norge.


Reidar Risvold og Helga Kvamme har base i Haugesund, men har også jobbet med healing ved flere av landets sykehus.
Både Risvold og hans kollega Helga Kvamme ved Haugesund Healing Senter, har gjennom årene utført et hundretalls behandlinger ved norske sykehus. Risvold synes det er merkelig at healing ikke blir nevnt som en behandlingsmetode på sykehus i rapporten.

-Vi blir tilkalt av pasientene selv eller pårørende, men opplever også at helsepersonell anbefaler å bruke oss, forteller Risvold. -Vi opplever for det meste å bli tatt imot med interesse fra sykehusets side.
Healerne Risvold og Kvamme har erfaring med å heale alt fra slagpasienter til små barn.


Ikke lov å nekte behandling
Bare en gang har Risvold opplevd å bli avvist. Men ingen norske sykehus har lov til å nekte pasienter å ta imot alternativ behandling. Dette visste ikke den ansvarlige ved sykehuset nordpå.

-Foreldrene til et lite barn ønsket behandling, men dette tillot ikke behandlende lege. Situasjoen ble løst ved at barnet ble permitert fra sykehuset for å motta healingen. I etterkant klaget vi inn hendelsen til fylkeslegen i Nordland, for å påse at regeverket blir praktisert, forteller Risvold.


Leger med weekendkurs
En annen ting som bekymrerer healeren fra Haugesund er leger som tar korte kurs i akupunktur og setter igang å behandle, uten å forstå helheten i praksisen.

-Virkeligheten er ofte en annen enn den ser ut som. Et flertall av klager på alternativ behandling, for eksempel skader ved utførelse av akupunktur, omhandler leger som har vært på weekendkurs, påpeker Risvold.


Grønne paviljonger
Alternativ behandling ved halvparten av sykehusene våre - er dette et skritt i retning av Grønne paviljoner på sykehus, som Stig Bruset, spesialist i allmennmedisin laget en rapport om i 2007?

Rapporten Grønne paviljoner er en beskrivelse av hvordan man kan tenke seg komplementær og alternativ behandling og medisin medisin integrert i norske sykehus. Flere steder i utlandet har man etablert denne type tilbud og tilbakemeldingene fra pasientene har vært positive, følge Bruset.

En grønn paviljong vil også kunne være arena for forskning og samarbeidsprosjekter som vil øke kunnskapen og gjøre det lettere å vurdere nytteverdien av alternative og komplementære behandlingstilbud, foreslår rapporten.

Svært mange nordmenn velger å oppsøke en alternativ behandler både for å forebygge og for å behandle sykdom, problemer og plager. Undersøkelser viser at halvparten av befolkningen bruker alternativ behandling og alternativ medisin – igjen og igjen, og det må jo bety at vi erfarer at det virker.

Idag kan man altså få alternativmedisinsk behandling ved hvert halvparten av norske sykehus, men tilbudet er tilfeldig og valg av behandlingsmetoder er fortsatt begrenset. Alle sykehuspasienter burde få mulighet til å velge alternativ og komplementær behandling.


Ønsker du å oppsøke en alternativ behandler
Finn behandler – behandler.no

Her – en oversikt over skoler i Norge som tilbyr Utdanning i alternativ behandlingRelaterte saker:

Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter

Ved st. Olavs Hospital i Trondheim får alle kreftpasienter på avdeling for blodsykdommer tilbud om akupunktur eller akupressur. Behandlingen gis for å lindre plager som oppstår ved cellegiftbehandling av pasienter med leukemi.

Homeopati inn på sykehus
Storbritania har egne sykehus hvor homeopati benyttes som komplementær medisin. Når får vi det samme tilbudet i Norge?

Healing på sykehus godt mottatt

Healer Helge Gunhildberget opplever å bli godt mottatt når han kommer på oppdrag fra pasienter til sykehus, pleiehjem og sykehjem på bl.a. på Hamar, Elverum og Gjøvik.

Grønne paviljonger på sykehus

Rapporten om grønne paviljonger på sykehus er en beskrivelse av hvordan man kan tenke seg komplementær og alternativ medisin integrert i norske sykehus.

Lege-ja til alternativ kreftbehandling (2004)

Nær halvparten av ansatte ved sykehusenes kreftavdelinger er positive til å etablere alternative behandlingsenheter i avdelingen. Det viser en ny norsk undersøkelse

Antroposofisk sykehus i Norge

En norsk initiativgruppe arbeider for å etablere antroposofisk sykehus i Norge.

Musikkterapi og kultur på sykehus

Mål for prosjektet Det kreative Sykehus er å ivareta hele mennesket i en behandlingssituasjon gjennom kulturelle aktiviteter og musikkterapi.

Spirituelle leger har etablert nettverk

Holistisk tenkende leger i Danmark med interesse for alternativ behandling og komplementær medisin har dannet et eget interesse-nettverk.

Ingen krav til kompetanse hos leger som utfører alternativ behandling

Teoretisk sett betyr dette at en lege kan stikke nåler i en pasient selv om han kanskje kun har et kveldskurs i akupunktur å vise til.Referanser:
Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L, Launso L, Fonnebo V. Januar 2011

Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus. Laila Johansdatter Salomonsen Sameline Grimsgaard Vinjar Fønnebø
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 631-3Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


edny johansen 17/01/2014 - 01:00

Jeg er healer, og jeg har selv lyst og begynne med noe I den retningen,men det er vel veldig vanskelig.men jeg Håper jeg får den muligheten,vet ikke om man må ha job bet på et sykehus,pleiehjem osv.

Eva Landøy 13/12/2012 - 09:16

Holder sjølv på med utdanning til biopat. Har tatt fordjupning i urteterapi. Ser jo kor omfattande utdanning som ligg bak seriøse terapeuter, og meiner at legane, i stadenfor å ta småkurs sjølv, burde inngå seriøse samarbeid med velutdanna terapeutar.
Reagerte litt på utsagnet om at legar ikkje har lov å nekte pasientar å ta i mot alternativ behandling. Etter det eg lærte i VEKS, har ikkje ein terapeut lov å utføre alternativ behandling dersom ein lege motsetter seg dette. So mi meining her er at ein seriøs terapeut burde anbefalt pasienten å få ein anna lege sitt syn på saka, slik at det kan fåregå i trygge former. Vi skal samarbeide med pasientens lege, hvis ikkje vil vi slite med å få aksept og respekt hos legestanden.
Dersom legar og terapeutar i framtida kan innleie eit godt samarbeid, meiner eg vi vil kunne helberede det meste saman og kanskje utrydde ei rekke sjukdommar.

Tove Gunn Skjulestad 31/01/2011 - 13:13

Et samarbeid og et helhetlig syn på mennesket er et stort skritt i riktig fremtid!! les lege Stig Bruset rapport om grønne (lunger ) paviljonger :)og KAM i Tromsø

Vida 27/01/2011 - 23:34

Det er flott at det har blitt mere annerkjent at alternativ behandlig/medisin virker. Det som jeg synes er skremmende er at leger og andre helsepersonell "ikke alle" som utdanner seg i sånne weekendkurs setter i gang med å stikke med nåler uten å se dypere på problemene. Jeg tror at de behandler på samme måte som det tenker når de bruker medisiner. De ser på symptomet men ikke årsaken. Det ødelegger for oss som har jobbet så hard til å komme der det vi er nå. Og dette er en studium som tar flere år og det er mye å lære. Jeg har selv opplevd pasienter der legene har vært absolut negativ i forhold til at pasientene tar i mot alternativ behandling. La de som er skolert gjør den jobben. Det blir mindre kostbar til samfunnet, pasienten, blir mindre skehuskøer og korridorpasienter.

Årstein Sjøen 27/01/2011 - 22:29

Kjempeflott og noe overrsakende i positiv retning.
La oss jobbe mer for dette.

Walter A Råen 27/01/2011 - 22:18

Enig med deg Inge

Walter A Råen 27/01/2011 - 22:16

Samme erfaring som Reidar her og synes dette innlegget deres beskriver bra virkeligheten Er blitt en meget positiv utvikling som startet nord i landet og som har spredt seg ut i hele Norge Kun 1 tilfelle jeg også forsøkt stoppet pga en lege til tross for medhold fra de som arbeidet der men løste seg og med kompromiss.

Inge Ås 27/01/2011 - 21:06

Dette er virkelig framskritt. La oss jobbe for å senke skillene mellom aliopati/skolemedisin og komplementære- og alternative behandlingsformer. Og for å høyne kompetansen blandt komplementære- og alternativbehandlere.

Mari-Ann Sæle 27/01/2011 - 21:03

Jeg synes dette høres fantastisk flott ut! Jeg ble selv gitt valget om å enten slutte som sykepleier ved SUS eller slutte som Fotsoneterapeut på fritiden min i 2008. Synes det var fryktelig urettferdig men glad for å lese at det er håp at jeg kan jobbe ved et sykehus om jeg ønsker. Jeg valgte å si opp min stilling.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.