Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling på dagsorden i fremtidens helsetilbud

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.09.2011

Med nordmenns økte interesse for alternativ behandling og alternativ medisin er det på høy tid å se på mulighetene for en bedre integrert alternativ helsetjeneste. Dette er hovedtema på Den Store Alternativmessen, november 2011.Tverrfaglig tilbud i vekst
Samhandlingsreformen og alternativ behandling
Høring om fremtidens helse- og omsorgstjeneste
Folkeaksjon
Tidligere politisk engasjement
Hensyn til brukeres behovAlternativ.no samarbeider med messearrangør Alternativt Nettverk og legene Audun Myskja og Stig Bruset om en stor markering av alternativ behandling på Den Store Alternativmessen, november 2011. Halvparten av befolkningen velger idag alternative metoder for å ivareta egen helse, men det ser ut til at våre politikere nå ser bort fra dette idet de utelater alternativ behandling fra deres planer om et fremtidig helsetilbud.

Med foredrag, paneldebatter, autentisk pasientintervju og modell av Grønn paviljong vil det på årets alternativmesse på Norges Varemesser settes søkelys på alternativ behandling og hvordan vi kan få et bedre integrert alternativt helsetilbud. Her vil både behandlere, politikere og forskere og utøverorganisasjoner møte publikum og sette alternativ behandling på dagsorden.


Historikk

1996/97: Statens helsetilsyn varsler alle våre sykehus om at pasienter på eget initiativ skal kunne velge alternativ behandling på sykehus

1997: Opprettet Sosial- og helsedepartementet en komité, det såkalte Aarbakke-utvalget, for å se på hvilken plass alternativ behandling burde ha innenfor det samlede helsevesen.

1998: Aarbakke-utvalget leverte en utredning (NOU 1998:21) som bl.a anbefaler å bruke alternativ behandling i offentlig helsevesen.

2001: Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin(NAFKAM) åpnes.

2003: Lov om alternativ behandling blir vedtatt

2007: Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) åpner og publiserer samtidig en rapport som viser at halvparten av befolkningen bruker alternativ behandling, dvs. en femdobling på ti år.

2011: En rapport fra NAFKAM viser at det ved halvparten av norske sykehus utføres alternativ behandling.

2011: Samhandlingsreformen til Helse- og Omsorgsdepartementet, vedtatt i Stortinget. Alternativ behandling er utelatt.

2011: Prosjektet “FREMTIDENS HELSETJENESTE – Bedre integrert alternativt helsetilbud” arrangeres på Dem store Alternativmessen, 18-20 november 2011.

Tverrfaglig tilbud i vekst
Det er etterhvert mange bevisste mennesker som på eget initativ finner fram til en behandler, for å få hjelp til helsemessige problemer eller for å forebygge og beholde god helse. Særlig de som plages med smerter, hodepine, søvnløshet og mangel på energi går til alternativ behandling. Et hovedtrekk i mange undersøkelser er at de som velger alternativ behandling først har vært hos lege uten å få den hjelpen de har behov for.

Også tverrfaglige helsesentere i Norge, med både offentlige og alternative helsetjenester under samme tak, melder om stor pågang og et økt behov for denne formen for helsesenter. Signaler tyder på at det stadig er flere norske leger som er åpne for alternative metoder.

Landets sykehus er også med på å merke interessen for alternativ behandling og alternativ medisin. Etter at Statens helsetilsyn i 1996/97 varslet alle våre sykehus om at pasienter på eget initiativ skal kunne velge alternativ behandling på sykehus, er det mange pasienter som har benyttet seg av denne muligheten. Ved å kunne velge alternativ tilleggsbehandling, er man i større grad selv med på å påvirke egen helse.
En rapport fra 2011 utført av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) viser at det ved halvparten av norske sykehus utføres alternativ behandling.


Samhandlingsreformen og alternativ behandling
En ny helsereform er på trappene, med startskudd 1. januar 2012. Samhandlingsreformen ble lansert i en stortingsmelding våren 2009 og innebærer bla. ny lovgivning. Den skal, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet, ”Vise vei fremover og gi helsetjenesten en ny retning”.

Det snakkes videre om ”Forebygging framfor bare å reparerer”, ”Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen” og ”bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning”. Nettopp denne type utsagn forbindes gjerne med alternativ behandling, og man kunne lett tro det var grunn til optimisme, på vegen av alle som velger å ivareta helsen med alternativ eller komplementær behandling.

Men i Samhandlingsreformen til Helse- og Omsorgsdepartementet, vedtatt i Stortinget juni 2011 står ikke alternativ behandling nevnt med ett ord.


Høring om fremtidens helse- og omsorgstjeneste
Som en del av reformplanen og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), ble både tradisjonelle høringsinstanser og alle andre invitert til å si sin mening om vårt fremtidige helsetilbud.

Da alternativ behandling ikke var tatt med som tema, tok alternativ.no initiativ til en oppfordring om å si sin mening om alternativ behandling sin plass i vårt fremtidige helsetilbud. Og det var etterhvert mange som valgte å si sin mening.

Folkeaksjon for alternativ behandling (FAB) var en av aktørene som uttalte seg, på vegne av mer enn 8.600 stemmer.


Folkeaksjon
FAB - Folkeaksjon for alternativ behandling krever bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud. I dette inngår bla. mer forskning på alternativ behandling, etablert tilbud om alternativ behandling på sykehus, bedre opplæring av helsepersonell om alternative metoder, fullstendig momsfritak for alternativ behandling, og refusjonsordning.

Aksjonen vil gi politikerne et spark til å gi folk det helsetilbudet de ønsker.
Det er en urimelig skjevfordeling av midlene som går til helse. Halvparten av befolkningen bruker alternativ behandling, men det tar ikke politikerne hensyn til.


Tidligere politisk engasjement
Tidligere har politikere vært på banen og allerede i 1992/93 understreket Sosialkomiteen på Stortinget viktigheten av tverrfaglig samarbeid for å nå de mål som var omkring helsefremmende og forebyggende arbeid. Videre sa Komiteen at den så det som naturlig at seriøse utøvere av alternativ medisin inviteres med på forsøksprosjekter lokalt med sikte på å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeid.

I behandlingen av Nasjonal helseplan (Stortingsmelding nr 41 1997/1998) påpekte Sosialkomiteen at alternativ medisin etter hvert hadde fått betydelig innpass og utbredelse, og at mange fikk hjelp av alternativ behandling.

I 1997 opprettet Sosial- og helsedepartementet en komité, det såkalte Aarbakke-utvalget, for å se på hvilken plass alternativ behandling burde ha innenfor det samlede helsevesen. I utvalget satt medisinprofessorene Jarle Aarbakke og Vinjar Fønnebø.

Aarbakke-utvalget leverte en utredning (NOU 1998:21) som anbefaler å oppheve Kvakksalverloven fra 1936, bruke alternativ behandling i offentlig helsevesen, og forske mer på alternativ behandling.

Dette arbeidet resulterte i Lov om alternativ behandling, vedtatt 5. Juni 2003. Vi fikk Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), 2001 og Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) i 2007. Vi fikk en registreringsordning i Brønnøysundregistrene og vi fikk SABORG, som skal fungere som et bindeledd mellom utøvere og myndigheter.


Hensyn til brukeres behov
I motsetning til det politiske arbeidet som er gjort så lang for å bygge gode rammer omkring bruk av alternativ behandling, kan det nå se ut til at våre folkevalgte tier dette behovet ned og at bevilgninger trappes ned eller uteblir.

Og det er synd, for det er mange som mener at et samarbeid mellom konvensjonell medisin og alternativ behandling vil gjøre oss bedre i stand til å møte fremtidens helseutfordringer og gi folk det helsetilbudet de ønsker. De som styrer landet og har makt til å hjelpe folk til gode helsetjenester, er velkommen til å møte opp på Den Store Alternativmessen og møte brukere, behandlere, forskere og utøverorganisasjoner for å få en bedre forståelse av hva slags helsetilbud folk beviselig ønsker.

Prosjektet “FREMTIDENS HELSETJENESTE – Bedre integrert alternativt helsetilbud”
arrangeres av messearrangør Alternativt Nettverk og Alternativ opplysningen – alternativ.no i samarbeid med Stig Bruset (Regnbuen helsesenter), og Audun Myskja (Senter for livshjelp), begge leger som har lang erfaring med alternativ og komplementær behandling.

Les mer om prosjekt Fremtidens Helsetjeneste

 
Den Store Alternativmesse 18-20 November 2011

Stig Bruset – portrett på alternativ.no
Audun Myskja – portrett på alternativ.noRelaterte saker:

Hvem bruker alternativ behandling
Alternativ behandling på sykehus
Sykehus gir veiledning om alternativ behandling
Velger alternativ behandling etter besøk hos legen
Høringen: Si din mening om fremtidens helse- og omsorgstjenester
Statsbudsjettet gir smuler til alternativ behandling (alternativ.no, 2008)
FAB - Folkeaksjon for alternativ behandlingFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.