Behandler.no - Norges største oversikt

I kulissene av alternativ behandling i Norge

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 03.11.2011


Idag tar vi for gitt at alternativ behandling er et tilgjengelig tilbud. Men det er mye som pågår i kulissene og mange som har stått på for saken. NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gir et innsyn og overblikk i deres arbeid.

Over hele landet har vi behandlere, som hjelper folk til bedre helse med soneterapi, homeopati, akupunktur, aromaterapi og en rekke andre metoder. Alternativ behandling er i blomstring i Norge. Halvparten av befolkningen velger alternative metoder og stadig flere får øynene opp for å tenke helhetlig helse.


Sigrun Kirkeberg,
Generalsekretær i NNH.

Alternativ.no har tatt en prat med Sigrun Kirkeberg, generalsekretær i NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, den største organisasjonen for utøvere av alternativ behandling og naturmedisin. Hun har vært engasjert i organisasjonsarbeid med alternativ behandling siden 1991 og har en historie å fortelle, om en vei brolagt med sterkt engasjement og utholdenhet, for å komme dit vi er i er idag.


”Er din siste time kommet”
NNH ble stiftet i november 1994 ved at flere organisasjoner slo seg sammen.
–Gjennom 1993 og spesielt i 1994 var det stor uro innen alternativ medisin-miljøet pga utkast til helsepersonellov (NOU 1993:33), som bl.a. foreslo at ”innen de fagområder der skolemedisinen har et behandlingstilbud med vitenskapelig dokumentert nytteeffekt, skal alternative behandlere være avskåret fra å utøve virksomhet”. Et annet sted var det anført at nytteeffekt er lik behandling eller lindring. Som vi alle vet, kan det meste lindres, sier Kirkeberg, til alternativ.no

–NOU 1993:33 ble heldigvis lagt i en skuff og støvet ned, men forslagene i den førte til at hele miljøet bråvåknet. Mente våre myndigheter at all alternativ medisin skulle forbys? Det ble en strøm av henvendelser til departement og Storting, linjene glødet.
Heiko Santelmann samlet organisasjonene og skolene i SFNN-Sentralrådet for norske naturterapeuter, nå måtte vi stå samlet!

Det ble organisert kronerulling i regi av SFNN og forbundet Collegium Medicum Norge og profesjonelle rådgivere ble engasjert. Den gule plakaten ”Er din siste time kommet” hang etter hvert på mange venterom, og pasienter ga penger til lobbyarbeid, forteller generalsekretæren.

–Gjennom møter, korrespondanse og telefoner til forvaltningen fikk vi formidlet at utøverne og brukerne av alternativ behandling sto sammen i ønsket om å få fjernet kvakksalverstempelet og gjøre utøverne mer ”stuerene”.

Mye skjedde i disse årene, bl.a Romertallsvedtakene fra Stortinget, som påla Helsedepartementet å sette saken på dagsorden. Senere kom Aarbakkeutvalget, opprettet av Sosial- og Helsekomiteen på Stortinget, høringer og ny lov - Lov om alternativ behandling. Deretter Saborg – Sammenslutning av alternative behandlingsorganissjoner, stiftet i 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene.

Vi fikk et utøverregister i Brønnøysundregistrene, Nafkam- Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin og Nifab - Nasjonalt infomasjonssenter for alternativ behandling. Vi har også fått to forskrifter, en for registeret og en som omhandler markedsføring.

Nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling ble lansert i 2007 av Forbrukerombudet og ifølge Kirkeberg har de ført til mer edruelig markedsføring.

–De senere år har det skjedd lite fra departementets side, nå er mitt inntrykk at hele forvaltningen vil se an hva bransjen selv gjør. Er det noen som tar tak i utdanningene? Klarer miljøet selv å luke vekk de verste utskuddene, spør den engasjerte damen.


Disse organisasjonene har slått seg sammen med NNH

NNH- Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har i dag sitt fundament gjennom sammenslåingen av en rekke utøverorganisasjoner:

-Sentralrådet for norske naturterapeuter
-Aromaterapiens hovedorganisasjon i Norge
-Collegium medicum Norge
-Norsk aromaterapeut forbund
-Norsk biopatforbund
-Norsk forening for soneterapeuter
-Norsk Heilpraktikerforening
-Norsk refleksologisk forening
-Norsk zoneterapeut forening
-Polaritetsterapeutene
-Scandinavian Acupuncture Foundation, den norske avd.

Faggrupper og utdanningskrav
NNH har gjennom stiftelsesforeningene røtter langt tilbake i tid. Norsk zoneterapeut forening er den eldste og ble stiftet i 1981. Flere organisasjoner er kommet til siden 1994, og NNH har i dag sitt fundament gjennom sammenslåingen av en rekke utøverorganisasjoner.

Det er pr i dag utarbeidet godkjenningskrav for vel 20 behandlingsformer i NNH. Av disse er det utarbeidet detaljerte fagretningslinjer for utdanning i homøopati, akupunktur, naturmedisinsk aromaterapi og kraniosakralterapi. Retningslinjer for soneterapi er like om hjørnet og flere vil følge etter hvert.

NNH har fått gode tilbakemeldinger vedrørende dette viktige arbeidet, blant annet fra Helsedepartementet og NOKUT-Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Hva er grunnen til at så mange behandlere velger å slutte seg til NNH?
–Den kanskje viktigste årsaken er at NNH representerer det naturmedisinske landskapet slik det er. De aller fleste har kompetanse innen flere behandlingsformer, det er derfor naturlig at organisasjonen gjenspeiler dette. Det er også et kostnadsspørsmål da man ikke må være medlem i flere organisasjoner både med tanke på det faglige, markedsføring og ansvarsforsikring. I NNH er fellesskapet satt i sentrum, særinteressene må vike, forteller Kirkeberg.

Hun påpeker også at miljøet i Norge er lite og at det er krevende å holde i gang en administrasjon med et sekretariat som er tilgjengelig på dagtid. NNH har tatt konsekvensen av dette og valgt en organisasjonsstruktur som tar vare på de særegne fagidentitetene representert ved de ulike faggruppene.

–Samtidig har vi skapt en felles utdanningsidentitet gjennom de allmenndannende fagene som alle må ha uansett hvilke naturterapeutiske terapifag de enkelte velger. Dette skaper en organisasjon som er effektiv, mindre byråkratisk og med terapeuter som kan tilby behandlingsopplegg som er mangfoldig og differensiert. Administrasjonen og sentralstyret i NNH tar seg av felles administrative oppgaver, mens faggruppene holder fokus på terapifagene. Vi har egen godkjenningskomite, redaksjonskomite som utgir Naturterapeuten, etisk råd, strategiutvalg med mer. NNH er en organisasjon som fungerer godt etter demokratiske prinsipper. Og, det er mange dyktige ”Tordenskjolds soldater” i NNH!


Felles grunnutdanning
Den fremste visjonen for NNH er å få til et ennå bedre samarbeid gjennom SABORG - Sammenslutning av alternative behandlingsorganissjoner og at myndighetene følger opp innstillingen fra komiteflertallet i Innst.O.nr. 98 (2002-2003), som ber departementet ”å utrede og vurdere om det kan etableres en felles grunnutdanning for flest mulige behandlingsformer og så en spesialisering mot ulike terapier”.

–Dette er helt i tråd med NNHs ønsker, og forslaget kan finnes igjen i NNH-dokumenter som ble presentert for komiteen mens den arbeidet med innstillingen, forteller Kirkeberg.
–På sikt må vi ha på plass en høyskoleutdanning, og veien dit kan for mange utdanninger gå via en fagskolegodkjenning. I nevnte innstilling finner vi et flertallsforslag om at ”Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til et formalisert halvoffentlig utdanningsråd innen bransjen for alternative behandlere, delvis finansiert av det offentlige. Rådet settes fortrinnsvis sammen av representanter fra utøverorganisasjonene, de private utdanningsinstitusjonene innen bransjen og fra offentlige myndigheter”.

–På Saborgs skoleseminar 14. oktober 2010 ble nettopp et utdanningsutvalg drøftet. Bransjen må ta tak i utdanningsspørsmålene, og utfordringene ligger i kø. En ide å ta med seg er den totrinns utdanningsmodellen som NNH har skissert for de lange utdanningene med to nivåer for godkjenning; et nivå tilpasset en allmenn praksis og et høyere nivå for spesialisering.

NNH har gjennom årene jobbet aktivt i forhold til myndighetene.
Etter at Saborg ble etablert av myndighetene i 2003, har organisasjonen hovedsakelig arbeidet via denne sammenslåingen av flere organisasjoner. De har også direkte kontakt med forvaltningen etter behov, men når det gjelder politikkutvikling er Saborg kanalen. Det var jo også hensikten med opprettelsen av Saborg, ifølge NNH.


Kvalitetssikring
Det er forskjellige ting politikere kan gjøre gjøre for å kvalitetssikre alternativ behandling, mener organisasjonen:

–De bør lytte mer til Saborg og ta på alvor det faktum at nær 50 prosent av befolkningen bruker oss!

NNH har noen konkrete ønsker :
• Fagkrav knyttet til Utøverregisteret i Brønnøysund
• Støtte til Rådet for etikk, som er under etablering i regi av Saborg. Rådet skal være et ankeorgan som ligger over de etiske råd i organisasjonene.
• At myndighetene ikke slipper inn organisasjoner i registeret som ikke oppfyller Saborgs krav.

–Helsemyndighetene viser liten interesse og omtanke for utøverne og ikke minst brukerne. Den siste tiden er det blitt bare verre og verre, mener Kirkeberg og viser til at Helsedirektoratet høsten 2010 lot en ren interesseorganisasjon få godkjenning til å la sine medlemmer registrere i Utøverregisteret i Brønnøysund.

–Denne organisasjonens hensikt er kun å oppnå økonomiske fordeler for medlemmene. Intensjonen med registeret, som er nedfelt i både Aarbakkerapporten og Ot.pr. nr. 27 Om lov om alternativ behandling, ser ut til å være glemt. Dette er alvorlig, og skaper både en svekket legitimitet til registeret og nedprioriterer pasienttryggheten, mener Generalsekretæren.


Skit i Norge, leve Toten!
NNH er opptatt av samarbeid. Organisasjonen sin styreleder er nestleder i Saborg. Saborg er pr i dag det viktigste forum for samarbeide og det et er trist at flere organisasjoner velger å stå utenfor dette samarbeidet, mener Kirkeberg.

– Vi kunne trenge å forene krefter. Det er tankevekkende at en yrkesgruppe som brukes av halvparten av befolkningen, har så lite politisk innflytelse.

–Myndighetene har opprettet Saborg for å ha en kommunikasjonskanal med miljøet, og så velger mange å ignorere dette. Skit i Norge, leve Toten!

–Vi har ofte kontakt med andre organisasjoner, dels fra sak til sak, dels er det et fast samarbeid. Et eksempel på det siste er Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress som vi hver høst i flere år har arrangert sammen med Norsk Forening for Helhetsmedisin og Fritt Helsevalg. Fra og med 2011 er også Norske Homeopaters Landsforbund med. Vi samarbeider også med Bransjerådet for naturmidler vedrørende fag de innehar stor kompetanse om, som for eksempel kosttilskudd, interaksjoner mv.

Organisasjonene har også et utstrakt og godt samarbeid med skolene. Flere skoler har falt fra de siste årene, men mange har kommet seg gjennom ”de magre år”. De har godkjent en rekke studieplaner, og det arbeides med flere søknader. Studieplanene skal fylle kravene i deres Utdanningsdokument og de respektive fagretningslinjer og fagkrav.

NNH er gjennom dette arbeidet med på å skape en kompetanseutvikling i de ulike utdanningsinstitusjonene og samtidig ha fokus på de rettigheter og krav studentene har når det gjelder studietilbud. Når det gjelder faglig oppdatering så har de trukket opp noen retningslinjer for godkjenning og rammer for samarbeid med ulike aktører som tilbyr kurs og seminarer for etablerte behandlere. Videre er det etablert samarbeid med en rekke tilbydere som gir våre medlemmene økonomiske og praktisek fordeler.

–Vi ønsker gjerne mer samarbeid, kanskje praktisk hvor man samlokaliserer kontorer og deler kostnadskrevende utstyr.

Vi oppfordrer også stadig skolene til å samarbeide seg imellom, og her ser vi nå en gledelig utvikling. Flere skoler søker også mot Nokut for å få en offentlig godkjenning av sine studier.

–Det er å håpe at det kan etableres samarbeid mellom fag- og høyskoler slik at vi om noen år har et felles utdanningsløp som sikrer kvalifiserte terapeuter med offentlig godkjent utdanning. Det er også veien å gå for å få flere forskere med en bredere forankring enn de vi har i dag.


Utover landets grenser
NNH er medlem i og samarbeider med en rekke utenlandske organisasjoner. Mest aktive har de vært i NSK, Nordisk SamarbeidsKomite for ikke-konvensjonell medisin. NSK ble formelt stiftet i 2000 og består av organisasjoner fra Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge.

–Samarbeidet med søsterorganisasjoner i våre naboland har vært svært nyttig, forteller Sigrun Kirkeberg. Lovgivningen i de nordiske landene er i store trekk ganske lik men har nasjonale ulikheter, og her har vi kunnet støtte og hjelpe hverandre ved behov.

–Videre har vi vært aktive i nordisk sammenheng gjennom NRN -Nordic Reflexology Network og tilsvarende på europeisk nivå gjennom RIEN-Reflexology in Europe Network. Her arbeides det bl.a. med felles utdanningsstandarder. Gjennom ETCMA-European Traditional Chinese Medicine Association og WFAS-World Federation of Acupuncture Societies har vi bidratt hva angår akupunktur og TCM. Vi er også medlem i Freie Heilpraktiker i Tyskland, et land hvor det er mye å hente hva angår lovgivning og annen regulering av alternativ behandling. Homøopati står sterkt i Tyskland, og vi har flere ganger vært representert på kongresser der.

Offentlige fagkrav
NNH mener at myndighetene burde stille minimum fagkrav til behandlere og at den mest naturlige arena er Utøverregisteret i Brønnøysund.

–Formålet med registeret er at det skal være et kvalitetssikringstiltak som skulle styrke pasientsikkerheten. Forbruker eller pasient vil i den sammenheng først og fremst tenke på utøverens faglige kvalifikasjoner.

I dag skal Helsedirektoratet kun forsikre seg om at det foreligger fagkrav, ikke hva dette fagkravet er. Derved finnes det i dag registrerte utøvere med svært sparsom utdanning. NNH etterlyser i den sammenhengen pasientsikkerhet.

–Her må Helsedepartementet gjøre noen grep for å endre en uheldig utvikling. Slik det fungerer nå, er registeret lite verd og fungerer bare som en oversikt for myndighetene. Saborg har innskjerping av kravene til opptak i registeret høyt oppe på prioriteringslisten i sin handlingsplan. Kravene gjelder i første omgang allmenndannende fag som styrker pasienttryggheten og profesjonaliseringen i møtet mellom bruker og terapeut.

Kommunikasjon om helse
Kirkeberg viser til Stortingets Innstilling O.nr. 98 (2002-2003) hvor det bl.a står under pkt. 2.5 Utdanning:

”Komiteen mener at utøverorganisasjonens gjennom insentiver fra myndighetene selv også i framtida må utvikle utdanningsfeltet der behovet for et mer enhetlig utdanningsfelt bør være sentralt.”

–Når det gjelder utdanning så må bransjen selv sette standarder og fagkrav, noe NNH har gjort gjennom vårt Utdanningsdokument og fagretningslinjer. Saborg har for sine medlemsorganisasjoner vedtatt 50 timer VEKSfag, Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn, som minste standard. Neste steg må være en felles minste standard for medisinske fag som anatomi, fysiologi, sykdomslære.

–Hva må alle som skal behandle syke mennesker ha i medisinske fag, uavhengig av behandlingsform? Man skal kunne kommunisere med helsepersonell, forstå en diagnose, forstå og kunne forklare kroppens reaksjoner på behandling. Vi må ta denne debatten. Offentlige helsefagutdanninger kan være en modell det er verd å se nærmere på når det gjelder de grunnleggende fagene.

–Hva bør alle som skal behandle syke mennesker kunne om pasientbehandling og pasientkommunikasjon? Noe av dette er ivaretatt gjennom etikkfaget, men det behøves kanskje mer? Vi skal være glad for at myndighetene ikke trer utdanningsstandarder ned over vårt hode, det er miljøet selv som kan fagene og skal sette utdanningskrav. Men, tar vi ikke skikkelig tak i dette selv, så vet ingen hva resultatet blir.


Innflytelse i forskning
Ifølge Sigrun Kirkeberg har ikke NAFKAM-Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, innfridd de forventningene bransjen hadde til dette organet.

–Nafkam har etter min mening ikke klart å oppfylle intensjonene i Ot.pr. nr. 27 og sitt eget strategidokument. Debatten som har vært i det siste, bærer tydelig preg av at mange aktører er misfornøyd. Håpet er at debatten fører til et tettere samarbeid mellom Nafkam og behandlerorganisasjonene. Det er vi som sitter på den terapifaglige kompetansen, og vil derfor kunne komme med viktige innspill når det gjeld forskningsdesign og metodebruk.

NNH deltar i det såkalte Migræneprosjektet, hvor utøvere av soneterapi, refleksologi og akupunktur skal sende inn til Nafkam info om vellykkede behandlinger av pasienter med migrene. Migræneprosjektet har sitt utspring i Danmark, hvor soneterapien står meget sterkt, men er senere knyttet opp mot Nafkam og deres Register for eksepsjonelle sykdomsforløp.

–Om vi kunne fått til at 10 prosent av alle offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge, brukes til forskning på alternativ behandling, slik Folkeaksjon for alternativ behandling krever.
– ja, det hadde vært praktfullt! Vi må bare fortsette å trykke på, sier den entusiastiske generalsekretæren i NNH Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.
Relaterte saker:

Ved NAFKAM har man registrert uvanlige sykdomshistorier ved bruk av alternativ behandling.
Åpning av nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling – NIFAB
Offentlig informasjon om alternativ behandling - NIFAB
Nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling (2007)
Fab – Folkeaksjon for Alternativ behandlingFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.