Behandler.no - Norges største oversikt

EEG-målinger viser effekt av homeopati

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 24.09.2012

Amerikanske forskere har påvist effekt av homeopatisk medisin ved å måle hjerneaktivitet.

Homeopati ga respons
Større analyser
Forskning i Norge
1,8 millioner Euro til forskning
Mange erfarer effekt av homeopatiUtbredelse av homeopati

- I Frankrike bruker 1/3 del (dvs ca 18.000 ) av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter.

- ca 22% av alle EU borgerne benytter seg av homeopatisk medisin.

- I Storbritania er homeopati en del av det offentlige helsesystem.

- I Tyskland er Homeopater offentlig godkjennte.

- India har over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus.

-60% av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter

Kilde: Norske homeopaters landsforbund

Homeopati er en av de mest brukte behandlingsmetodene innen alternativ og komplementær behandling, verden over av både mennesker og dyr.

En rekke studier er gjort, som viser effekt av homeopati, men som med all annen seriøs forskning, skal det mange undersøkelser til, før man kan gå ut med klare konklusjoner.

Det er Professor Iris Bell og hennes forskerteam fra The University of Arizona, USA som nylig fikk publisert sine resultater fra en undersøkelse på homeopati målt med EEG, i PubMed - US National Library of Medicine National Institutes of Health. Tilsvarende undersøkelser har også blitt utført tidligere.

Forskerne ønsket å finne ut om homeopatisk medisin gir utslag på EEG måling sammenlignet med placebo.


Homeopati ga respons
I testingen deltok et utvalg på 97 friske, unge voksne, personer med en gjennomsnittsalder på 19 år. Litt over halvparten var kvinner. Tidligere var deltagernes konstitusjonelle middel funnet og kun de 97 som passet til bildet til Sulphur eller Pulsatilla ble inkludert.

Det ble gjennomført tre ukentlige laboratorie-tester. Ved hvert besøk hvilte forsøkspersonene i fem minutter, med øynene lukket før EEG-måling ble utført.

Dette ble etterfulgt av at testpersonene luktet på preparatet. Deretter ble ny EEG-måling utført. Preparatet var enten placebo eller homeopatisk Sulphur eller Pulsatilla. Deltakerne visste ikke om de fikk homeopati eller placebo.

Resultatene viste signifikante forskjeller mellom homeopatisk medisin og placebo. Homeopatiske medisiner ga en rask respons på hjernerytmene som placebo ikke ga.


Større analyser
Det er blant annet gjort metanalyser på homeopati, dvs. man har gjennomgått flere ulike undersøkelser. Metaanalyser er ofte kritisert for å være for selektive og ikke balanserte og forskere er uenige om tolkningen. Et eksempel på dette er en studie/meta analyse på homeopati publisert i The Lancet 2005 som konkluderte med at homeopati er placebo, dvs. uten effekt. Dette fikk anerkjente forskere til å reagere og Lancet møtte krass kritikk fra forskere over hele verden. Det ble sagt at de som står bak studien ser ut til å starte deres arbeid med en forutbestemt holdning.

Hovedkritikken gikk på forskningsmetoden som ble anvendt, hvor det sies at den er best egnet for å dra konklusjoner på skolemedisin, men er fullstendig uegnet for å evaluere homeopatisk medisin.

Dr. Iris Bell var blant dem som reagerte og hun påpekte hvor feilaktig denne metoden er i sammenhengen med et eksempel:

-Hvis man skulle undersøke effekten av pencilin på alle pasienter med symptomer på en infeksjon, vil pencilinen ikke ha effekt på pasienter med virusinfeksjoner eller bakterielle infeksjoner som er motstandsdyktige mot pencilin, eller for personer med feber fra andre ikke-infeksiøse årsaker. Pencilin vil bare ha effekt på et utvalg av pasienter med symptomer på infeksjon som reagerer på pencilin.
Hvordan vil behandling med pencilin se ut i en metaanalyse hvis man fjerner de studiene hvor pencilin har hatt effekt? Dette tilsvarer metoden som er brukt i det publiserte materialet.

Kritikk kom også fra dr. Peter Fisher, Clinical director of the Royal Homeopathic Hospital i London.
- Jeg mistenker at denne studien er selektiv i et forsøk på å stille homeopatien i et dårlig lys. Det er mange homeopatiske randomsiserte kliniske studier som viser at homeopati er effektivt iforhold til astma, fibrositt, influensa, øreverk, muskelsmerter, øvre luftveisinfeksjoner, uttalte han i sin kritikk av studien.


Forskning i Norge
Også i Norge foregår det for tiden forskning på homeopati. Nafkam - Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø, forsker på bivirkninger av homeopati. De ønsker å finne ut om det er andre terapeutiske tiltak som virker eller om det er den homeopatiske medisinen.

En rekke erfarne homeopater intervjues omkring reaksjoner etter behandling, samtidig som 1.500 pasienter skal fortelle om sin erfaringer med reaksjoner etter å ha tatt homeopatisk medisin. Studien foregår i samarbeid med NHL - Norske Homeopaters Landsforbund.


1,8 millioner Euro til forskning
Europararlamentet besluttet august 2011 å bruke 1,8 millioner Euro på et prosjekt som skal finne nærmere ut av ut av homeopatiens effekt på husdyr. I Norge har både dyreeiere, behandlere og forskere erfart homeopatiens gode egenskaper. Også i 1993 bevilget EU midler til forskning på homeopati, dengang 1 million Euro.


Mange erfarer effekt av homeopati
65 prosent europeere bruker alternativ behandling og homeopati er en av de mest brukte behandlingsformene, ved at ca 22% av alle EU borgere benytter seg av homeopatisk medisin. Og India har over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus. 60 prosent av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter og i Frankrike bruker 1/3 av befolkningen, ca 18.000 av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter.

10 millioner briter bruker homeopati og i Storbritania er homeopati en del av det offentlige helsesystem. Uansett hvordan forskningsresultater blir tolket – folk velger å bruke homeopati, fordi man erfarer effekt - det virker.Kilder og referanser:
-Norsk Akademi for Naturmedisin
-Norske Homeopaters Landsforbund

US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed):
Bell IR, Howerter A, Jackson N, Brooks AJ, Schwartz GE. Multiweek resting EEG cordance change patterns from repeated olfactory activation with two constitutionally salient homeopathic remedies in healthy young adults. J Altern Complement Med. 2012 May;18(5):445-53.


Om Homeopati – hva er homeopati

Ønsker du kontakt med en homeopat –
Finn behandler – behandler.no

Utdanning i homeopati


Relaterte saker:

Universitetet i Tromsø skal forske på homeopati
EU gir 1,8 mill Euro til forskning på homeopati
Homeopatien slaktet på feilaktig grunnlag
Homeopati inn på sykehus
Etablert alternativ behandling på sykehus – er det realistisk?
Homeopatien nyter økende anerkjennelse
Homeopater demonstrerer for bedre vilkår
NHL – Norske Homeopaters Landsforbund 80 ÅR 2010


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Tove Gunn Skjulestad 14/11/2012 - 14:07

Jeg er redd for at - Uansett hvor mange kvalitetssikrede posetive forskingsresultater ( randomiserte dobbelt blind) man viser til med homeopati så vil legemiddelindustrien fortsette å pøse penge donasjoner til enkelte skeptikergrupper. Homeoaptisk medisin er for økonomisk, miljøvennlig, skånsom, effektiv og langtidsvirkende derfor er den en alvorlig trussel til legemiddelindustrien og så lenge det er kapitalismen som styrer denne verden så vil de kjempe imot alt som er naturlig helsefremmende. Sånn er det bare.

Halvard Heggdal 21/10/2012 - 21:37

Hei,
Blir man bedre av behandlingen eller blir man det ikke? Det spørsmålet er identisk enten behandlingen er konvensjonell eller alternativ. Svar kan søkes via vitenskapelige metode.

Studien beskrevet i artikkelen over er et forsøk på å følge vitenskapelige metode. Om det var vellykket er en annen sak.

Vennlig hilsen
Halvard Heggdal

Alternativ.no 18/10/2012 - 14:00

@Halvard Heggdal og @Trulss
Ja, alternativ behandling blir ofte kritisert for å ikke å kunnne dokumentere forskning. Det gjøres narr av ”sukkerpiller” og ”usynlige energier”. Sannheten er at det finnes både forskning og erfaring som tilsier virkning. Men ettersom man ofte jobber med individuell tilpasset behandling innen alternative metoder, kan man ikke drive ”samlebånd-forskning” på samme måte som innen skolemedisinen. Dermed blir det diskusjon rundt både metode og tolkning av resultater.

Det snakkes mye om \"vitenskapen\", uten å ta hensyn til at det finnes flere vitenskapssyn enn naturvitenskapen.

trulss 15/10/2012 - 18:06

Det aller viktigste er å slå fast at forskning på skolemedisin er noe helt annet rent metodisk enn forskning på homeopati. Det fører til en evigvarende forskning på homeopati, til apati og til klingnde mynt i homeopatenes kasse.

Halvard Heggdal 14/10/2012 - 21:36

Hei Bertil Berg-Olsen,
«Hvilken type forskning anerkjenner du?» Et besynderlig spørsmål å stille. Når man vurderer forskning handler det ikke om å anerkjenne eller ikke. Det handler om kvalitet. Forskning som har høyest kvalitet gir resultater som er mest korrekt.

Ett kriterium for kvalitet er i hvilken grad mulige feilkilder er redusert under forsøkene. Derfor stilte jeg spørsmål om forsøket som er beskrevet over var dobbel-blindede. Jeg har ikke tilgang til den opprinnelige artikkelen og lurte derfor på om dere kunne opplyse meg om det.

Ved første øyekast virker denne forskningen veldig interessant. Det er omdiskutert om homeopatiske preparater har noen effekt utover placebo. Denne typen forsøk med EEG som undersøkelses-metode synes å være en forholdsvis enkel måte å teste det ut på. Samtidig ser det ut til å være en metode som homeopatene selv ser ut til å kunne akseptere.

Vi får håpe noen tar på seg å reprodusere EEG-forsøket.

Vennlig hilsen
Halvard Heggdal

Bertil Berg-Olsen 13/10/2012 - 13:23

Halvard Heggdal Hvis du ser på Dana Ulmanns kommentar til denne kritikeren som du referer til sier han:

\\\"I’m glad that Sampson acknowledges that he is not a statistician…and it shows. The bottomline is that with self-limiting conditions, the significance between treatment and control groups predictably disappears over time. However, the fact of the matter is that there was a “significant” difference in improvement sooner in the homeopathic treatment group. \\\"

Minner forøvrig om forrige kommentar fra redaksjonen hvor det pekes på at forskningsresultater tolkes forskjellig, og uenigheten som oppstår stimulerer til behovet for mer og bedre forskning.

Hvilken type forskning anerkjenner du?

Halvard Heggdal 13/10/2012 - 09:27

Hei Redaksjonen,
Jeg lurte på om forsøkene denne artikkelen handler om var dobbel-blindede. Jeg har ikke tilgang på den opprinnelige forskningsartikkelen og tenkte at dere kanskje hadde det siden dere skriver såpass utførlig om forsøkene.

Jeg skjønner ikke helt hvorfor du/dere henviser til forskning på barn og diaré. Den \"saklige\" kritikken av metaanalysen dere lenker til sier: \"This entry will suggest that the authors’ fourth paper - a meta-analysis (MA) of the data from the three RCTs resulted in conclusions equally as meaningless as those of the three trials.

Vennlig hilsen
Halvard Heggdal

Redaksjonen alternativ.no 03/10/2012 - 10:41

Halvard Heggdal. Takk for interessen. Ja, det er for tiden stort engasjement rundt alternativ behandling og forskning. Det diskuteres hvorvidt dobbelt blindet, randomisert og placebokontrollert er den beste/eneste måten å gjennomføre alle undersøkelser.

Når det er sagt, skal det også sies at det selvfølgelig finnes mange flere dobbel blind studier som viser bedre effekt av homeopati i forhold til placebo og mange av disse studiene trenger å repeteres fra uavhenig hold for å styrke sitt resultat.
Når man sjekker ut om disse studiene er kritisert finner man som oftest det, og igjen finner man tilsvar til kritikken, og så er sirkelen sluttet.

Tilslutt finner man de ivrigste på hver sin side av debatten, dypt i skyttergravene med sine tolkninger som de kaster frem og tilbake. Denne formen for debatt ender dessverre fort som meningsløs og lite fruktbar.

Forskning homeopati dobbel blind, replisert 3 ganger.
Diaré hos barn : ” Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized controlled clinical trials. ” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583

Kritiseres usaklig her:
http://saskskeptics.com/2010/04/12/world-homeopathy-awareness-week/

Kritiseres saklig og forsvares her:
http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/homeocracy-iv/#more-508

Dette er et eksempel på hvordan en rundans kan foregå med forskning på homeopati. Det er selvfølgelig både riktig og viktig at forsknings studier sees grundig igjennom, og hvor det påpekes svakheter og mulige feil. Det er jo også noe av essensen ved forskning at den hele tiden er gjenstand for kritisk gjennomgang.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM i Tromsø har utarbeidet en modell for forskning på alternativ behandling som har vakt stor interesse internasjonalt.

Forsker man på alternativ behandling, som for eksempel akupunktur eller homeopatisk behandling, forsker man ikke bare på en enkelt komponent, som nålestikkene og det homeopatiske preparatet, men på hele behandlingen som en pakke, inkludert den omsorgen klienten eventuelt får av behandleren.

Leder for NAGKAM, Vinjar Fønnebø forteller at det har frustrert forskere i mange år at det ikke fungerer å bruke samme modell når de vil forske på alternativ behandling som når de utforsker legemidler.

Det er så mye som peker i retning av at homeopati kan ha effekt at det er verd å forske videre og ha en åpen holdning sett i lys av det faktum at mennesker verden over erfarer effekt av homeopat og de positive resultater av forskning som foreligger.

I debatten om alternativ behandling og spesielt homeopati påstås det ofte at det er forsket mye og nok på homeopati.

Alle positive forskningstudier på homeopati både enkel- og dobbel blind studier viser verden et spennende område som naturvitenskapen blir utfordret på, og bestående sannheter og erkjennelser må sannsynligvis bevege eller utvide seg.

Ang. påstand om at det er forsket nok, mener vi i Alternativ.no tvertimot; at forskning på homeopati nærmest i startgropa. Det må forskes mer på alternativ behandling generelt, og derfor tok vi initiativ til en folkeaksjon for alternativ behandling i 2007, som mener det er rimelig at 10% av budsjettet som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge skal brukes til forskning på alternativ behandling. www.alternativ.no/folkeaksjon/

Halvard Heggdal 02/10/2012 - 09:50

Hei,
Det mangler viktig informasjon i artikkelen. Forsøkspersonen visste ikke om de luktet på homeopatisk preparat eller placebo. Men visste den som utførte forsøket det? Om den som utførte forsøket visste hvilket preparat som var placebo og hvilket som var homeopati vil det kunne påvirke resultatet. Studien vil å så tilfelle dessverre ha liten verdi.

Redaksjonen alternativ.no 28/09/2012 - 00:28

Kommentarer av hetsende karakter blir slettet.
Se forøvrig \"Regler for kommenarer\".

Birgitte Almvik 26/09/2012 - 10:46

Har prøvd homeopati flere ganger, med utrolig fin effekt, for senebettenelse, før operasjon og etter og har kommet meg veldig fort. Sykepleierene syntes det var positivt at jeg tok det, men legen lo litt skeptisk .Inge Ås 24/09/2012 - 19:40

Jeg ble utdannet i Klassisk Homeopati i 1986 i Gøteborg på Arcanum. Våre forelesere var kun leger som også var utdannet innen homeopati. De fleste jobbet også med skolemedisin. En av mine lærere var fra England og ga et eksempel på en pasient med diagnosen \"akutt buk\". Først ringer jeg vårt lokale sykehus sier han og så ambulansen. Så, før ambulansen er framme tenker jeg på homeopati og før ambulansen er framme gir jeg det homeopatiske middelet. Ingen av mine pasienter har de måttet opperere sa han med et smil.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.