Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer KrF- Kristelig Folkeparti på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 22.08.2013Logo valg 2013

«KrF er opptatt av helhetlig pasientbehandling.
I en slik sammenheng spiller alternativ behandling en viktig rolle.»

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
logo krfUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe KrF vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: KrF mener det er viktig å innhente kunnskap om alternativ behandling gjennom forskning, og har støttet etablering av forskningsmiljøer. Dette var en anbefaling i en offentlig utredning om alternativ behandling (NOU 1998:21), som daværende helseminister Dagfinn Høybråten fra KrF fulgte opp. Pasientene må ha kunnskap om hvilken behandling de mottar. De må gis grunnlag for å velge behandling, og de skal være sikret forsvarlighet i behandlingen de mottar. Dette er kunnskap som også er nyttig for samfunnet.

KrF er opptatt av helhetlig pasientbehandling. I en slik sammenheng spiller alternativ behandling en viktig rolle. Dessverre har ikke samhandlingsreformen tatt med forholdet mellom alternativ behandling og helsetjenesten.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  KrF at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Ja, tilrettelegging for møtet mellom alternativ behandling og helsetjenesten var en anbefaling i den offentlige utredningen om alternativ behandling og proposisjonen som ble lagt fram noen år senere (Ot.prp. nr. 27 (2002-2003). Her har vi mye å lære fra andre land der alternativ behandling og konvensjonell behandling benyttes side om side. For å lykkes med det må helsetjenestene legges om. Det er viktig blant annet for å imøtekomme pasientenes rett til å bestemme selv. En slik integrering innebærer krav til kvalitet. Dette handler om organisering og ledelse, finansiering, internkontrollsystemer, utdanningssystem, autorisasjon, tilsyn, forskning, etc.  Hvordan dette skal gjøres bør settes på den politiske dagsorden. Det kan i den sammenheng også vurderes nærmere hvordan alternativ behandling kan bidra til å styrke folkehelsen. Vi står foran en rekke livsstilssykdommer som vi må gjøre noe med. Psykiske plager i befolkningen øker. Ikke alle kan behandles av spesialister for dette, det er det ikke kapasitet til. Vi trenger nye tiltak for bedre forebygging.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  KrF kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Å la alternativ behandling inngå i egenandelstak 1 eller innføre refusjonsordninger for behandlere er krevende forslag i en tid hvor helseutgiftene stadig øker. Det er lett å se alternativ behandling som en utgift, og ikke som en ressurs og et bidrag til bedre helsetjenester. Stykkpris stykker opp behandlingen. Det svekker helheten. Det gir dermed ikke rom for at flere aktører kan behandle sammen. Det bør derfor ses på hvordan alternativ behandling og konvensjonell behandling kan  løse oppgaver sammen.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  KrF om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: KrF har støttet etablering av det nasjonale forskningssenteret innenfor komplementær og alternativ medisin, og mener kunnskap gjennom forskning er avgjørende.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  KrF om denne saken?

Svar: Det er en rekke utenomrettslige tiltak som kan sikre kontroll med alternativ behandling, som forskning og kunnskap, autorisasjonsordninger, og god og tilgjengelig informasjon gjennom en informasjonsbank. Når alternativ behandling igjen settes på den politiske dagsorden, eventuelt gjennom en ny offentlig utredning, vil et sentralt spørsmål være om lov om alternativ behandling godt nok ivaretar behovet for kontroll.


Foto:Soneterapi - Schutterstock

6)
Hva har  KrF å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: KrF støtter forskning på feltet for å sikre pasienter tilstrekkelig informasjon om behandling og forsvarlighet i behandlingen. Det er behov for å sette alternativ behandling på den politiske dagsorden, evt gjennom en ny offentlig utredning. Dette arbeidet bør i tillegg til å gjennomgå lovverk, svare på hvordan alternativ og konvensjonell behandling kan samarbeide, og hvordan alternativ behandling kan gjøres tilgjengelig for alle som ønsker det.

Brukere og behandlere i alternativ medisin er sikkert mennesker som forstår at samfunnet handler om mer enn det som kan måles i økonomiske termer. KrF har flere ganger foreslått at vi at vi utvikler et mål for ”brutto nasjonal livskvalitet” som et supplement til ”brutto nasjonalprodukt” for å sikre et bedre samsvar mellom politikken og det som gir innbyggerne høy livskvalitet.

Erlend Kjærnsrød Politisk rådgiver, svarte på vegne av Kristelig Folkeparti


Se også:
Politisk program for KrFFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


:) 07/09/2013 - 02:38

Positivt! Kanskje KRF virkelig setter mennesket i sentrum?


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.