Behandler.no - Norges største oversikt

Overraskende fra politikere om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 06.09.2013logo valg 2013

Spørsmål om helsevalg og alternativ behandling opptar mange, men tar politikerne hensyn til det? Overraskende holdninger viser seg.

Det nærmer seg valg og mange faktorer avgjør hvilken seddel vi slipper i stemmeurnen. Flere politiske partier har et positivt forhold til alternativ behandling og ser verdien av et tilbud utover det man får gjennom Helsevesenet. Men overraskende holdninger har kommet for dagen i vår utspørring i forbindelse med valget 2013.

Gjennomgangstema for partiene som uttaler seg er krav om dokumentasjon og forskning, men når det kommer til midler å forske for er det paradoksalt nok reservasjon. Riktignok foreligger det allerede en rekke studier - samt erfaring over tid, som viser at alternativ behandling kan ha god effekt, men dette er et forholdsvis nytt forskningsfelt, og det konkluderes ofte med behov for mer forskning  - tilpasset fagfeltet.

Krf er kjent for å ha støttet etablering av forskningsmiljøet på alternativ behandling i Norge. Partiet synes det er synd at den nye samhandlingsreformen ikke har tatt med forholdet mellom alternativ behandling og helsetjenesten. De mener også at vi har mye å lære fra andre land der alternativ behandling og konvensjonell behandling benyttes side om side.

Venstre har overrasket, ved å uttrykke bekymring for mangfoldet av ulike behandlingsmetoder. Ved forrige valg 2009 sto det i deres progam bla. at de ønsket økt forskning og at alternativ behandling med påviselig effekt skal bli framhevet. Dette er nå fjernet fra programmet.

Også Arbeiderpartiet viser en overraskende tone ved å snakke om ”å bli lurt” eller ”føle seg lurt” i et landskap med mange forskjellige aktører. Sannheten er at det finnes mange dyktige behandlere med solid bakgrunn,  – majoriteten tilhørende utøverorganisasjoner med solide fagkrav.
Samtidig mener Arbeiderpartiet at det er viktig å bedre samarbeid f.eks. mellom fastlegene og alternative behandlere om pasientene.

Høyre liker å fremstå som opptatt av valgfrihet og næringsliv. Til tross for dette svares det her at det er en utfordring at så mange norske pasienter benytter seg av behandlingstilbud som ligger utenfor det offentlige helsetilbudet. Partiet peker på behovet for kommunikasjon mellom offentlig og alternativ behandling, men ønsker ikke å legge til rette for bruk av alternativ behandling.

Senterpartiet er positive til å gi plass til nye behandlingsformer som er faglig vurdert og kan dokumentere god effekt for pasientene og mener det prinsipielt sett er det viktig at ulike behandlingsformer kommuniserer og samhandler. Dagens lovverk og midler til forskning har de ikke tatt stilling til.

Rødt mener det er viktig at helsevesenet er åpen for nye behandlingsformer og åpen for at det finnes alternativer som kan være bedre og billigere. Rødt mener også at helsetjenester skal være gratis og i hovedsak drevet i offentlig regi.

SV svarer at ”mye av forskningen på alternativ medisin idag fanges opp av vanlig medisinsk forskning”. Her sitter de isåfall på informasjon som få kjenner til.  Videre at det offentlige helsevesenet sikrer alle i Norge tilgang til helsetjenester, og at det er en god løsning at helsemyndighetene bestemmer hvilke behandlingsformer som inkluderes. Partiet mener også at dagens kontroll med alternativ behandling i utgangspunktet er god nok.

Fremskrittspartiet har gitt plass til alternativ behandling i partiprogrammet. Partiet ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. De skriver også at de er er også åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin, men har ikke tatt stilling til forskningsmidler øremerket alternativ behandling.

Miljøpartiet De Grønne vil fokusere på en mer helhetlig pasienttilnærming i helsevesenet, hvor kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng. I forbindelse med dette programpunktet ser de at alternativ behandling kan spille en rolle. I partiprogrammet heter det også at det er nødvendig med et bedre samarbeid mellom skolemedisin og alternativ medisin.1)
behandlere og pasientUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer. Er dette noe PARTIET vil legge vekt på i helsepolitikken?


Svar:
Logo Arbeiderpartiet Vi har gode helse- og omsorgtjenester i Norge. Arbeiderpartiet er opptatt av at når du blir behandlet i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, får du en trygg, god, kunnskapsbasert og medisinskfaglig behandling. Derfor er helse- og omsorgtjenestene blant annet forankret i lovverk, forskrifter, autorisasjonsordninger og solide faglige utdanningsløp i tillegg til systematisert kunnskap og forskning. Samtidig vet vi at det er mange opplever å få hjelp hos alternative behandlere og tar hensyn til det.

Logo Frp Fremskrittspartiet er åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin.


Logo Høyre Høyre er opptatt av at helsevesenet er dyktige til å implementere dokumentert effektive behandlinger, også om disse skulle komme fra sfæren som oppfattes som alternativ. Flere sykehus tilbyr ulike former for alternativ behandling, og denne må være forsvarlig og effektiv, samt gis rett informasjon om. Høyre er opptatt av at pasienter som velger å benytte seg av alternativ behandling har tilgang til korrekt informasjon, og at det er grunnlag for å ikke si at det forekommer bivirkninger eller annen relatert risiko ved slik behandling.

Logo Krf KrF mener det er viktig å innhente kunnskap om alternativ behandling gjennom forskning, og har støttet etablering av forskningsmiljøer. Dette var en anbefaling i en offentlig utredning om alternativ behandling (NOU 1998:21), som daværende helseminister Dagfinn Høybråten fra KrF fulgte opp. Pasientene må ha kunnskap om hvilken behandling de mottar. De må gis grunnlag for å velge behandling, og de skal være sikret forsvarlighet i behandlingen de mottar. Dette er kunnskap som også er nyttig for samfunnet.
KrF er opptatt av helhetlig pasientbehandling. I en slik sammenheng spiller alternativ behandling en viktig rolle. Dessverre har ikke samhandlingsreformen tatt med forholdet mellom alternativ behandling og helsetjenesten.

Logo Mdg Miljøpartiet De Grønne mener helsepolitikken må legge større vekt på å fremme god helse og forebygge helseskader. Flere alternativ behandlingsmetoder har et helhetlig blikk på pasientens helseproblemer og er gode til å informere om hva de selv kan gjøre i tillegg til den behandlingen de får. Dette er i tråd med vårt programpunkt om at vi vil fokusere på en mer helhetlig pasienttilnærming i helsevesenet, hvor kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng. Vi mener en slik tilnærming kan bidra til å redusere helseutgiftene på flere områder.

Logo rødt Det er viktig at helsevesenet er åpen for nye behandlingsformer. Den farmasøytiske industrien har kommersielle interesser av å selge medikamenter og helsevesenet må være åpne for at det finnes alternativer som kan være bedre og billigere.

Logo Senterpartiet Senterpartiet er positive til å gi plass til nye behandlingsformer som er faglig vurdert og kan dokumentere god effekt for pasientene.

Logo SV Alternativ behandling blir vanligvis brukt som en sekkebetegnelse for mange svært ulike behandlingsformer. Vi kan derfor ikke konkludere noe rundt alternativ behandling generelt. Men behandlingsformer med dokumentert medisinsk effekt bør selvsagt være en del av behandlingstilbudet.

Logo Venstre Venstre er opptatt av forskning og vil legge vitenskapelige kunnskap til grunn for de behandlingsmetodene som skal betales av det offentlige.


2)
behandlere og pasientDet viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
Mener  PARTIET at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær
behandling?

Svar:
Logo Arbeiderpartiet Ja. F.eks. bidrar NAFKAM til åpenhet, mulighet for kritiske blikk og viktig informasjon for folk flest og for helse- og omsorgtjenesten.Det er viktig for å bedre samarbeid f.eks. mellom fastlegene og alternative behandlere om pasientene.

Logo Frp I den grad positive effekter kan dokumenteres vil vi i større grad kunne åpne for offentlig finansiering.


Logo Høyre Det er en utfordring at så mange norske pasienter benytter seg av behandlingstilbud som ligger utenfor det offentlige helsetilbudet. Det fordrer bedre informasjon om slike behandlinger og god kompetanse hos leger, og mer kunnskap om samspillet mellom bruk av offentlig og alternativ behandling. Pasientsikkerhet er her et viktig moment.

Logo Krf Ja, tilrettelegging for møtet mellom alternativ behandling og helsetjenesten var en anbefaling i den offentlige utredningen om alternativ behandling og proposisjonen som ble lagt fram noen år senere (Ot.prp. nr. 27 (2002-2003).
Her har vi mye å lære fra andre land der alternativ behandling og konvensjonell behandling benyttes side om side. For å lykkes med det må helsetjenestene legges om. Det er viktig blant annet for å imøtekomme pasientenes rett til å bestemme selv. En slik integrering innebærer krav til kvalitet. Dette handler om organisering og ledelse, finansiering, internkontrollsystemer, utdanningssystem, autorisasjon, tilsyn, forskning, etc.  Hvordan dette skal gjøres bør settes på den politiske dagsorden. Det kan i den sammenheng også vurderes nærmere hvordan alternativ behandling kan bidra til å styrke folkehelsen.
Vi står foran en rekke livsstilssykdommer som vi må gjøre noe med. Psykiske plager i befolkningen øker. Ikke alle kan behandles av spesialister for dette, det er det ikke kapasitet til. Vi trenger nye tiltak for bedre forebygging.

Logo Mdg Vi har programfestet at det er nødvendig med et tillitsfullt samarbeid mellom leger, helseinstitusjoner, pårørende, pasientorganisasjoner og seriøse retninger innen alternativ medisin.

Logo rødt Helsebehandlingen som tilbys av det offentlige i Norge må være vitenskaplig basert og ha dokumentert helseforbedrende effekt. Det er viktig at forskere og helsevesenet er åpne for nye behandlingsformer. Rødt ønsker ikke å definere hva som er alternativ medisin og skolemedisin.

Logo Senterpartiet Ja, prinsipielt sett er det viktig at ulike behandlingsformer kommuniserer og samhandler.


Logo SV Dette er noe som i så fall må gjøres i dialog med helsevesenet og de ansatte. Vi vektlegger de faglige vurderingene til blant annet helsepersonell og kontrollmyndigheter i disse spørsmålene.

Logo Venstre Venstre ønsker først og fremst at all behandling skal være forskningsbasert, men avviser ikke at alternative behandlingsmetoder kan ha effekt, og at dette kan gå inn in den konvensjonelle medisinen hvis robuste forskningsmetoder med positive resultater av effekter tilsier at dette er fornuftig.


3)
pasient og legeDet er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  PARTIET kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar:

Logo Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet prioriter å holde lave egenandeler i den offentlige helse- og omsorgstjenesten. I vårt program for kommende periode vil vi redusere tannhelseutgiftene for den enkelte ytterligere.

Logo Frp Dette mener vi er ivaretatt i svaret på spm 2.Logo Høyre Nei. Det offentlige helsevesenet skal tilby dokumentert behandling til alle som har behov for det. Alternative behandlingsformer med dokumentert effekt som er bedre enn skolemedisinske alternativer bør heller sees nærmere på av det offentlige helsevesen og evt. offentlige støtteordninger. Behandlingstilbud på siden av dette bør ikke finansieres av det offentlige.

Logo Krf Å la alternativ behandling inngå i egenandelstak 1 eller innføre refusjonsordninger for behandlere er krevende forslag i en tid hvor helseutgiftene stadig øker. Det er lett å se alternativ behandling som en utgift, og ikke som en ressurs og et bidrag til bedre helsetjenester. Stykkpris stykker opp behandlingen. Det svekker helheten. Det gir dermed ikke rom for at flere aktører kan behandle sammen. Det bør derfor ses på hvordan alternativ behandling og konvensjonell behandling kan  løse oppgaver sammen.

Logo Mdg Vi har programfestet at alternative behandlingsformer må vurdere med tanke på godkjenning av utdanning og trygderefusjon for behandlingsformer med dokumentert effekt.

Logo rødt Rødt mener at helsetjenester skal være gratis og i hovedsak drevet i offentlig regi. Helsetjenester som drives eller blir finansiert av det offentlige må ha dokumentert effekt.

Logo Senterpartiet Refusjonsordningene for helseutgifter må til en hver tid være til vurdering for å fange opp faglig anerkjente og virkningsfulle behandlingsformer.

Logo SV Det offentlige helsevesenet sikrer alle i Norge tilgang til helsetjenester, enten gratis eller med egenandeler. Hvilke behandlingsformer som inkluderes i dette blir bestemt av helsemyndighetene etter grundige vurderinger og forskning. Vi mener det er en god løsning.

Logo Venstre Nei, Venstre ønsker ikke å bidra til økt bruk at behandlingsmetoder som ikke har beviselig effekt. Per dags dato mangler det i stor grad god nok forskningsbasert kunnskap om både effekter og mulige bivirkninger og skadevirkninger av alternativ og komplementær behandling (KAM).


4)
akupunktør og pasientEn *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  PARTIET om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar:

Logo Arbeiderpartiet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som ble etablert i 2000, vektlegger tverrfaglig forskning, har mange forskningsprosjekter som spenner over et vidt felt, fra kliniske studier til studier om pasienters bruk av alternativ behandling, i tillegg til deling av kunnskap og informasjon. Nifab er NAFKAMs nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha tilgang på ny, systematisert og delt kunnskap også om området alternativ medisin. NAFKAM bidrar vesentlig til det. Bevilgningene skjer i de enkelte budsjetter. 

Logo Frp Fremskrittspartiet har ikke tatt stilling til forskningsmidler øremerket alternativ behandling, men økt rammene for forskning ytterligere i våre alternative budsjetter.

Logo Høyre Gitt de enorme summene norske pasienter er villige til å bruke på alternativ behandling i alle kategorier, er det tydelig at NAFKAM og NIFAB kan spille en viktig rolle med å sørge for mer kunnskap om dette. Det handler også om behovet for å gi befolkningen kunnskap om effekt av slike tilbud. Høyre har ikke tatt til orde for noe forskningsløft i den skisserte størrelsesorden, men mener at forskningen innen helse bør styrkes og at alternativ behandling kan omfattes av dette der det foreligger kunnskapshull. Ikke minst er det også viktig med god kunnskap om hvorfor enkelte foretrekker alternativ behandling fremfor den som tilbys i det offentlige.

Logo Krf KrF har støttet etablering av det nasjonale forskningssenteret innenfor komplementær og alternativ medisin, og mener kunnskap gjennom forskning er avgjørende.

Logo Mdg Vi har ikke sagt noe direkte om økte ressurser til forskning på alternativ behandling, men det burde gå frem av våre programformuleringer at det er nødvendig å øke forskningsmidlene for å dokumentere mulig effekt. I den sammenheng er det viktig å etablere egne kriterier for forskning på alternativ behandling. Prinsippene bak skolemedisinens randomiserte studier, blant annet på nye legemidler, lar seg som regel ikke overføre til alternative behandlingsmetoder. De fleste av disse har som prinsipp at behandlingen skal tilpasses den enkelte pasients totale sykdomsbilde. Pasienter som tilsynelatende har samme lidelse, vil derfor kunne få forskjellig behandling. Kriteriene for forskningen må avspeile dette.

Logo rødt Rødt vil ha økte bevilgninger til sykehusene og høyere utdanning. Partiet ønsker ikke å definere alternativ behandling og øremerke penger til forskning til det feltet, men mener det er viktig at forskning innen medisin, i likhet med all annen forsking, må være åpen for nye løsninger og villig til å utfordre etablerte teorier.

Logo Senterpartiet Senterpartiet har ikke tatt stilling til et nivå på tildeling av forskningsmidler til alternative behandlingsformer.


Logo SV Mye av forskningen på alternativ medisin fanges opp i dag av vanlig medisinsk forskning. For eksempel gikk noen av de metodene som brukes i medisinfaget i dag tidligere under betegnelsen alternativ medisin. Vi mener at det må forskes bredt på alle behandlingsformer som kan gi gode resultater.

Logo Venstre Forskning er en forutsetning for ny kunnskap og kritisk tekning, og Venstre vil sette av 3% av bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2020 og sikre solide grunnbevilgninger til universiteter og høyskoler. I tillegg ønsker Venstre å styrke samspillet mellom universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og næringslivet. Venstre ønsker ikke å øremerke midler til alternativ behandling, men mener at alternative behandlingsmetoder skal søke om midler fra Norges forskningsråd som alle andre. Venstre ønsker betydelig høyere satsing på forskning enn regjeringen og mener vi må kartlegge områder hvor det er kunnskapshull, slik at det kan satses spesielt på de områdene.


5)
dame med paragraf symbolEnkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  PARTIET om denne saken?

Svar:

Logo Arbeiderpartiet Lov om alternativ behandling av sykdom, som trådte i kraft 1. januar 2004, skal bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling og å regulere adgangen til å utøve slik behandling. Arbeiderpartiet har ikke initiert ny lovgivning i sitt program for kommende periode. 

Logo Frp Vi har nå programfestet at vi er «åpne for medisiner og behandlingsformer hvor positive effekter kan dokumenteres», og vi ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas.

Logo Høyre Høyre mener at markedsføringsregelverket som gjelder for alternative behandlere må håndheves sterkere, slik at pasienter sikres at informasjon som tilbys er mest mulig korrekt. Tall NAFKAM har formidlet viser at en liten andel, som blir et alvorlig antall, pasienter opplever forverring som følge av alternativ behandling. I et pasientsikkerhetsperspektiv er det viktig at bransjen følges opp for å hindre dette.

Logo Krf Det er en rekke utenomrettslige tiltak som kan sikre kontroll med alternativ behandling, som forskning og kunnskap, autorisasjonsordninger, og god og tilgjengelig informasjon gjennom en informasjonsbank. Når alternativ behandling igjen settes på den politiske dagsorden, eventuelt gjennom en ny offentlig utredning, vil et sentralt spørsmål være om lov om alternativ behandling godt nok ivaretar behovet for kontroll.

Logo Mdg Partiet har ikke direkte sagt noe om dette i programmet, men vi er klar over at det for pasientene kan være vanskelig å sette seg inn i hvilke alternative behandlere som er registrert i det frivillige registreringsregisteret for utøvere av alternativ behandling. Man hører om såkalte alternative behandlere som ikke har noen langvarig utdannelse/opplæring i faget, men som likevel kan ta store honorar for virkningsløs behandling. Dette svekker både publikums og helsevesenets inntrykk av seriøsiteten ved alternativ behandling, noe som burde gi grunnlag for strengere kontroll og skjerping av dagens lovverk.

Logo rødt Det er viktig med god informasjon om hvilke helsetjenester som har dokumentert virkning og hvilke som ikke har det. Rødt har ikke tatt stilling til om lovverket bør endres.

Logo Senterpartiet Senterpartiet har ikke vurdert om dagens lovverk er tilstrekkelig og har derfor ikke tatt stilling til dette.


Logo SV SV har ikke vurdert om dagens lovverk er tilstrekkelig og har derfor ikke tatt stilling til dette.


Logo Venstre Venstre er bekymret for mangfoldet av udokumenterte behandlingsmetoder som i verste fall gjøre brukeren sykere eller forhindrer vedkommende å søke konvensjonell behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig å føre en strengere kontroll med dette markedet, for å redusere antallet useriøse aktører.


6)
soneterapeutHva har PARTIET å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar:

Logo Arbeiderpartiet Mange får hjelp av alternative behandlere, men dessverre har vi også eksempler på at syke mennesker bruker mye tid og penger på behandling som ikke virker. Arbeiderpartiet er opptatt av at alternativ behandling skal være regulert ved lov, og at folk har tilgang på informasjon om alternativ medisin slik at de kan vurdere best mulig selv, ikke bli lurt eller føle seg lurt i et landskap med mange forskjellige aktører.

Logo Frp Vi kjenner til at mange personer hevder å ha positiv effekt av alternativ behandling. Vi mener vi har tatt dette på alvor, ved å gi dette plass i vårt partiprogram.
I Fremskrittspartiet sitt handlingsprogram står det:
«FrP ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. Vi er også åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin. Der hvor positive effekter kan dokumenteres, vil vi i større grad kunne åpne for offentlig finansiering.»

Logo Høyre At vi tar kunnskap i helsevesenet på alvor, og har et åpent syn på hva som kvalifiserer som god helsehjelp dersom effekt (utover placebo) kan dokumenteres i solide studier. Vi er opptatt av brukerorientering og medbestemmelse for pasienter, og mener det norske folks bruk av alternativ behandling og tiltro til at dette kan hjelpe dem, taler for å ta bransjen på alvor og vise respekt gjennom å stille krav og følge opp.

Logo Krf KrF støtter forskning på feltet for å sikre pasienter tilstrekkelig informasjon om behandling og forsvarlighet i behandlingen. Det er behov for å sette alternativ behandling på den politiske dagsorden, evt gjennom en ny offentlig utredning. Dette arbeidet bør i tillegg til å gjennomgå lovverk, svare på hvordan alternativ og konvensjonell behandling kan samarbeide, og hvordan alternativ behandling kan gjøres tilgjengelig for alle som ønsker det.

Brukere og behandlere i alternativ medisin er sikkert mennesker som forstår at samfunnet handler om mer enn det som kan måles i økonomiske termer. KrF har flere ganger foreslått at vi at vi utvikler et mål for ”brutto nasjonal livskvalitet” som et supplement til ”brutto nasjonalprodukt” for å sikre et bedre samsvar mellom politikken og det som gir innbyggerne høy livskvalitet.

Logo Mdg Miljøpartiet De Grønne har som hovedsaker i valgkampen at vi skal ha en lykkelig avslutning på oljealderen og starte omstilling til en bærekraftig og fornybar fremtid nå. Vi vil ha et samfunn hvor folk har mer tid til hverandre heller enn et fortsatt jag etter økt forbruk. Vi ser vår helsepolitikk i sammenheng med vår overordnede politikk og mener det også vil være bra for folkehelsen å redusere forurensning og fremme sunn mat. Vi er bekymret for tendenser til et overforbruk av legemidler, hvor noen kan gi til dels alvorlige bivirkninger. Derfor mener vi alternativ behandling er et nyttig supplement i arbeidet for en bedre folkehelse.

Logo rødt Rødt vil bruke mer penger på flere ansatte og bedre utstyr i helse-Norge. Sykehusene må slutte å leke butikk. Rødt vil fjerne helseforetaksmodellen og sette pasienten i sentrum – ikke bunnlinja. Godt valg!

Logo Senterpartiet Senterpartiet ønsker en helsesektor basert på prinsippene om nærhet til og kvalitet i tjenesten. Senterpartiet vil prioritere folkehelsearbeidet høyt. Det handler om å prioritere helsefremmende løsninger på alle samfunnsområder.

Logo SV Skal alle få et godt helsetilbud, må vi satse på fellesskapet. Vi jobber for at befolkningen i hele landet har tilgang på et godt helsetilbud. Vi ønsker et rettferdig helsevesen der de som trenger hjelpen mest får hjelp først. SV vil ha en ny kurs i helsepolitikken der forebygging, tillit til de ansatte og brukermedvirkning står sentralt.  Vi vil avvikle ventelistene for poliklinisk behandling for rus og psykisk helse. Vi vil ha økt forebygging og tidlig innsats, slik at færre trenger å oppsøke behandling og køene blir kortere. SV vil fjerne stykkprisfinansieringen og redusere rapporteringskravene, slik at de ansatte bruker tiden sin på behandling, ikke byråkrati. Derfor sier vi ja til offentlige løsninger og nei til privatisering av helsevesenet.

Logo Venstre Venstre mener alltid forskning må legges til grunn ved valg av behandlingsmetoder, og ønsker at alternativ behandling som har påviselig effekt, basert på robuste forskningsmetoder blir framhevet. Venstre vil styrke den frie forskningen fordi store vitenskapelige framskritt svært ofte er et resultat av grunnforskning, som f.eks. penicillin. Forskning driver verden fremover og de alternative behandlingsmetodene som har effekt, vil overleve og tre naturlig inn i den konvensjonelle medisinen.Les hva de andre politiske partiene mener om alternativ behandling:

Ap - Arbeiderpartiet
Frp - Fremskrittspartiet
H - Høyre
Krf - Kristelig folkeparti
Mdg - Miljøpartiet De Grønne
R - Rødt
S - Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstre
V - VenstreFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Kristian Brauteset 13/09/2013 - 01:59

Så synd at jeg kom for sent... Dere burde dekke flere parti siden makt ikke kan fordeles rett uten kunnskap. Ihvertfall hva de minste generelt står for med et par linjer. Kystpartiet tar imot det alternative med åpne armer, så lenge det er nogenlunde beviselig. Man får ihvertfall sjansen til å prøve ut mye!

Astri Gaarder Valberg 07/09/2013 - 09:18

Jeg er listetopp for PensjonistPartiet i Nordland. På Landsmøtet på Værnes i april 2013 vedtok Landsmøtet i PP på alle å støtte alternativ og komplementær behandling:)

ELisabeth A. Olsen 06/09/2013 - 21:49

Spennende at Kristelig Folkeparti er så tydelig på sine tanker om Alternativ og komplementærmedisinsk behandling. I utgangspunktet har AP gjennom sitt regelverk lagt til rette for valgfrihet innen helsetjenester, og det er opp til behandlere å synliggjøre dette gjennom dokumenterbar praksis.

Erik Wilton 06/09/2013 - 20:53

Det er svært godt å høre at en tilnærming til behandlingsmetoder som er rene og naturlige blir proklamert hos mange av våre valgte politikere, ikke en dag for tidlig!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.