Behandler.no - Norges største oversikt

Utviklingen innen alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 18.09.2013
Foto: Schutterstock

Det er mye som foregår i kulissene bak alle de flotte tilbudene om alternativ behandling. Nylig møttes utøvere, brukere, skoler, forskere, politikere og myndigheter i Drammen.

Politikere ønsker tydelighet
Utvide aksjonsradiusen
Dokumentere effekt av alternativ behandling
Placebo og forskning
Nysgjerrighet
Styrker det totale helsearbeidetDet var godt og allsidig oppmøte da Saborg – sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner, arrrangerte årets Kontaktforum i samarbeid med Helsedirektoratet, og påfølgende Kunnskapsseminar. Alternativ.no var tilstede.

Representanter fra ulike utøverorganisasjoner og andre relaterte foreninger, som Fritt Helsevalg, Norsk proteinintoleranseforeningen, Norsk Homøopatisk pasientforening, Norsk Thyreodeaforbund og Kreftforeningen, deltok i Drammen torsdag og fredag 12 - 13 september 2013. Det gjorde også Forbrukerombudet, Nafkam – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) og Nifab (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling). Flere skoler som tilbyr utdanning i alternative- og kompementære behandlingsmetoder og andre interesserte var også tilstede.

Om SABORG

Saborg – sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner
Saborg ble stiftet 3. november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene (Ot.prp.27 2002-2003). Formålet med organisasjonen er å utvikle området alternativ behandling gjennom samarbeid mellom helsemyndigheter og utøverorganisasjoner.

Presentasjonsmateriell fra de ulike foredragene vil bli lagt ut på nettsiden.
www.saborg.no

Over to oppbyggende dager med foredrag, samtaler og diskusjon var temaet først og fremst samarbeid og forventning innen den alternative sektor. For alternativ behandling er et bredt fagfelt med mange ulike behandlingsmetoder og dertil ulike skoler, fagkrav og organisering. I møte med pasienter/klienter, det offentlige og i debatt kan dette mangfoldet være en utfordring, fordi det kan være vanskelig definere og forstå bransjen.

Og det er nettopp dette temaet Saborg og Helsedirektoratet nå ønsker å belyse: «Er tiden inne for at alternative behandlere kan møte samlet til dialog med norske helsemyndigheter og politiske miljøer? Kan sektoren samles til en synlig, tydelig og god informant i aktuell debatt?»


Politikere ønsker tydelighet
På programmet på kontaktforum var bla. Sonja Mandt, stortingsrepresentant for Arbeiderpariet og medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Hun har fulgt bransjen over tid og mener at den alternativmedisinske sektor må bli tydelig, vise hva den står for av mangfold og hva som binder den sammen.

–Dere må møte som et kollegium, være synlige, tydelige, mange og gode informanter. Dere må være aktive og våge å ta de kontroversielle debattene. Da vil dere oppnå resultater, oppfordrer Sonja Mandt.


Program SABORG - Kontaktforum
Noen av ulikhetene, som bla. omhandler fagkrav til utøvere,  kommer fram i innlegg fra utøverorganisasjoner under forumet, men både fra talerstolen og i diskusjon i etterkant fremmes gode forlag til hvordan det kan samarbeides og samtidig ivareta hver behandlingforms unikhet, utøveres ulike behov – og ikke minst behovet til alle dem som bruker alternativ behandling. Sammenslåing av små organisasjoner, og å dele fagkrav inn i ulike nivåer er noe av det som ble pekt på som samlende faktorer.

De siste årene er det utøverorganisasjoner som har meldt seg ut av Saborg av forskjellige årsaker. Noen oppgir økonomi og problemer med å betale medlemskap som grunn, mens andre er uenig i organiseringen eller annet.  På Kontaktforum er det stemning for å samle bransjen og ha flest mulig organissjoner i Saborg, hvor det skal være plass for alle. Og med mange gode innspill til samarbeid, velger vi å tro at dette lykkes.


Utvide aksjonsradiusen
Siste mann ut torsdag i Drammen var lege, musikkterapeut og lærer i enhetsterapi, Audun Myskja, om ”Den alternative sektor sett fra et ”brobygger”, utøver og utdanningsperspektiv”.
 
Myskja er spesielt opptatt av forebygging, lindring og rehabilitering og har selv mye erfaring med palliativ og forebyggende medisin. Han mener at alternativ behandling kan spille en viktig rolle spesielt innen disse områdene, og oppfordrer behandlere til å se på muligheter til å utøve behandling innen både eldreomsorgen, frisklivssentraler og aktiv omsorg.


Dokumentere effekt av alternativ behandling
Dag to ønsket Saborg velkommen til kunnskapsseminar delen, med et tema som opptar mange: “Alternativ medisin - mulighetene vi nå har for å dokumentere behandlingenes effekt”. Dessuten “Videre kvalitetsbygging gjennom dokumentasjon av utøvernes kompetanse.”

Inviterte foredragsholdere var Per M. Aslaksen, førsteamanuensis i psykologi ved universitetet i Tromsø om placebo forskning og alternativ medisin. Peter Feldt, daglig leder i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, om faglig oppdatering og krav til terapeuter med utgangspunkt i svenske forhold. Vinjar Fønnebø, professor og direktør ved NAFKAM, om forskning på alternativ medisin.

Peter Feldt fra Kroppsterapeuternas Yrkesförbund forteller om hvordan de har løst problemet med uenighet rundt fagkrav til behandlere. Forbundet har medlemskap på tre ulike nivåer, tilpasset behandlers behov for kunnskap om f.eks. anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Kroppsterapeuterna har også utviklet et dataprogram, som behandlere kan bruke for å vedlikeholde kunnskap og oppdatere seg faglig. Dette kan Norge også ta i bruk, mot et beskjedent beløp og arbeidet med å tilpasse det etter norske forhold.


Placebo og forskning
Per M. Aslaksen, som har forsket på placebo siden 2004, snakket i nærmer to timer om dette interessante temaet. Aslaksen er førsteamanuensis i psykologi og medlem av forskergruppen for affektivt og kognitivt nevrofag ved Universitetet i Tromsø. Placeboeffekten er dokumentert og virker inn i all mulig behandling, enten man bruker legemidler, kirurgi eller alternativ behandling. Men det er mange faktorer som spiller inn i hvor mottaglige vi er, og effekten av placebo er derfor vanskelig å måle.

Og ettersom effekten av alternativ behandling er vanskelig å forske på etter samme metode som f.eks. legemidler, er det noen som forsøker å forklare effekten som “kun placebo”.

Så hvor stor del av alternativ behandling er placebo?
Mange erfarne behandlere er overbevist om at alternativ behandling har effekt utover placebo. Dette forklares f.eks. i homeopatien, med at effekt vises ved en forbigående forverring av symptomer og at disse forverringene ikke ville vise seg hvis det kun var snakk om placebo.

De som har forsøkt soneterapi vil kjenne til en stikkende smerte i punktet som er relatert til et problemområde og en bedring av problemet man kom for, etter behandling. Det rapporteres også om virkning selv om man i utgangspunktet ikke tror på behandlingen.

Det er mange som har oppdaget effekten av soneterapi, og det er vel kjent at selv leger ved sykehus går til sykepleiere som har egen klinikk med alternativ- og komplementær behandling, istedenfor å ta sin “egen medisin”.

Men det er altså ikke lett å “bevise” denne virkningen med forskningsmetoden mange forlanger, nemlig “placebokontrollert, randomiserte dobbeltblind” forskning, som opprinnelig er tilpasset studier innen skolemedisinen med én årsak og én virkning. Riktignok er det mye forskning og bruk innen både skolemedisin og psykoterapi som er erfaringsbasert, men det snakkes det ikke så mye om.

Behandlingsmetoder innen alternativ behandling har som regel et helhetlig utgangspunkt. Det vil si at hele mennesket settes i sentrum for behandlingen som er tilpasset det enkelte mennesket. Behandleren er gjerne opptatt av å finne årsaken til plager istedet for kun å behandle symptomer. Det at mange behandlere bruker flere behandlingsmetoder, gjør også at det kan være vanskelig å “måle” hvorfor og  hvordan det virker.


Nysgjerrighet
Lindeland og Fønnebø
John Petter Lindeland, sitter i arbeidsutvalget i Saborg og er leder av NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Her overrekkes gave til Vinjar Fønnebø etter hans foredrag. Foto: Alternativ.no
Men nettopp forskning og metode er tema for professor og direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, når han inntar talestoler.  Fønnebø undrer seg over de som kategorisk avviser alternativ behandling og etterlyser nysgjerrighet. Han mener man må være nysgjerrig når det oppstår noe som er sjelden, uventet eller ekstremt og ikke se det som en trussel.

Han viser til historien og hvordan det er helt naturlig og menneskelig å reagere på ulike måter når det skjer noe som er uventet, eller som strider mot det man oppfatter som sin virkelighet. Noen tror på det eller blir nysgjerrig, mens andre forsøker å dysse det ned –  eller ta livet av noen.

Det er ikke dermed sikkert at det uventede handler om annet enn tilfeldighet, men altså verd å undersøke nærmere. Utifra denne tankegangen har NAFKAM opprettet Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), som det stadig jobbes med. Dette er et skandinavisk register med opplysninger fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp som knyttes til bruk av alternativ behandling.

Utifra dette registeret er det blant annet skrevet en bok **«Alternative veier - Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp» av forfatterne Tove Kruse og Anita Salamonsen, som er forskere tilknyttet Nafkam.

Nytt og kommende er et Klinisk kvalitetsregister innen alternativ behandling, hvor det skal komme fram hvordan pasienter opplever behandlingen. Det jobbes fortsatt med å sette opp et slik register, men det er tidkrevende - mye byrårati og jurister er involvert for å få det på plass, og det er usikkert når det er klart til å prøves ut.


Styrker det totale helsearbeidet
Alternativ behandling er et forholdsvis nytt felt i Norge. Fram til 1970-80 tallet var det kun et lite utvalg av behandlingsmetoder, utøvere og skoler. Idag er vi storbrukere av alternativ behandling og med det følger naturlig et behov for forskning.

Mye av arbeidet rundt alternativ behandling som vi ser nå, er en oppfølging av Aarbakkeutvalget sin offentlige utredning Alternativ medisin (NOU 1998: 21).  Lov om alternativ behandling, vedtatt 5. juni 2003, som erstatning for den tidligere kvakksalverloven av 1936. Og det har blitt iverksatt flere utenomrettslige tiltak, som registerordning for utøvere av alternativ behandling (Brønnøysundregistrene), tilskudd til drift i en startfase av Saborg, drift av Nafkam i Tromsø, og etablering av Nifab i Tromsø. Det forskes og det behandles. Alternativ behandling blomstrer i Norge og en stor del velger å bruke alternativ behandlingsmetoder, igjen og igjen.

Det er ingen tvil om at alternativ behandling er med på å styrke det totale tilbudet om helsefremmende arbeid. Nylig inviterte Regjeringen til dugnad for å bedre folkehelsen med "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar".

Hele befolkningen ønskes med på laget når det skal mobiliseres for bedre folkehelse. Alle har et ansvar for å bli sunnere, og ministereren ønsker derfor at både offentlige, private og frivillige aktører skal engasjere seg. Behandlere som tilbyr alternativ- og komplementær behandling er en ressurs som kan regnes med.ETTERLYSNING
Nafkam ønsker å komme i kontakt med mennesker som selv
mener de har opplevd et uvanlig sykdomsforløp som de knytter til bruk av alternative behandlingsmetoder. Sykdomsforløpet kan ha vært uvanlig godt eller uvanlig dårlig.
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF)


Relaterte linker:

**Tar ansvar for egen helse med alternativ behandling
Om boken ALTERNATIVE VEIER
Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp

Alvorlige syke blir friske med alternativ behandling
Ved NAFKAM har man registrert uvanlige sykdomshistorier ved bruk av alternativ behandling. Hva vi kan bruke disse historiene til skal det nå forskes videre på.

Forskning på alternativ behandling (2006)
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM i Tromsø har utarbeidet en modell som har vakt stor interesse internasjonalt.

I kulissene av alternativ behandling i Norge (2011)

Alternativ behandling på dagsorden i fremtidens helsetilbud (2011)

Bedre folkehelse med alternativ behandling
Regjeringen har invitert til dugnad for å bedre folkehelsen. Behandlere som tilbyr alternativ- og komplementær behandling melder seg på.

Møt Audun Myskja - den musikalske legen (portrett)

Tankekraft istedenfor piller
«Før placeboeffekten. Indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin». I hvilken grad vi kan vi bruke tanken til å påvirke vår egen helse - spørsmålet er det mange som har stilt. Med dagens helseutfordringer har vi bruk for våre iboende ressurer som aldri før, ifølge forsker og forfatter Lars Ole Andersen.

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet (2012)

Valget 2013: Hva mener de ulike politiske partiene om alternativ behandling

Om behandlingsmtoder
Hva er alternativ behandling
Hvem bruker alternativ behandling
Utdanning i alternativ behandling A-Å

Finn behandler på Behandler.no
Hver behandler har egen infosideFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.