Behandler.no - Norges største oversikt

Har relasjonen til fastlege betydning for bruk av alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.01.2015Akupunkturnål med kvinne i bakgrunnen
Foto: Schutterstock

 

Ifølge en norsk undersøkelse oppsøker vi mindre alternativ behandling når vi har et stabilt forhold til fastlegen. Men betyr denne viten at fastlegen kan være nok?

 

Basert på besøk hos fastlege

Andre rapporter

Ubesvarte spørsmål

Alternativt på sykehus

Lekkasje av pasienter

Er fastlegen nok

Behandling på tvers

 

 

Heldige er alle de som har en fastlege man er fornøyd med og som møter en respektfullt og lyttende. Fastleger som er flinke, allsidige og sympatiske er gull verd, men selv om man er så heldig å ha en sånn, er det ikke sikkert det fulle behandlingsbehovet blir tilfredsstilt på legekontoret.

 

En stor del av befolkningen ønsker behandling som akupunktur, soneterapi, massasje, homeopati, healing, kinesiologi eller samtaleterapi, og oppsøker dette.

 

Forskere ved UNN - Universitetetssykehuset i Tromsø har nylig publisert en rapport som viser at det blant dem som hadde hatt samme fastlege i mer enn to år, var det færre som oppsøkte alternativ behandling i tillegg til legen, enn de som hadde brukt den samme fastlegen over en kortere periode.

 

Dr. Hugh MacPherson
Anne Helen Hansen førsteforfatter av rapporten.
Foto: UNN

–Mange som oppsøker helsehjelp har behov for å snakke og sortere, delta i behandling og ta del i egen helse. Dersom de får dette behovet dekket hos fastlegen vil behovet for alternativ behandling være mindre. Folk flest vil gå til samme behandler, sier førsteforfatter og lege Anne Helen Hansen ved UNN til alternativ.no

 

 

Basert på besøk hos fastlege

Studien er basert på Tromsøundersøkelsen, den sjette i sitt slag, med data fra 2007-2008. Dette var en spørreundersøkelse blant 9.743 tromsøværinger mellom 30 og 87 år, som hadde vært hos fastlegen de siste 12 måneder. I Tromsø er det, ifølge rapporten 60 fastleger og estimert rundt 50 utøvere av alternativ behandling.

 

Av deltagerne som hadde brukt samme fastlege i mer enn to år, var det 12,5 prosent som hadde vært hos alternativ behandler. Og hos de som hadde hatt fastlegen sin i mindre enn to år, var det 17,5 prosent som hadde oppsøkt alternativ behandler det siste året.

 

Bakgrunnen for undersøkelsen er ifølge forskerne at kontinuitet av fastlege er assosiert med kvalitet og effektivitet i helsetjenesten og derfor av stor verdi. Tidligere har man målt relasjon til fastlege iforhold til bruk av andre helsetjenester som akuttmottakene, sykehusinnleggelse og poliklinisk behandling.

 

Nå ville man altså måle forholdet til fastlegen opp mot bruken av alternativ behandling. Dette er ikke gjort tidligere.

Forskerne finner det de ser etter: Kontinuitet av fastlege bidrar til færre leverandører av helsetjenester.

 

I denne undersøkelsen kom det også fram at det var kvinner som oftest oppsøkte alternativ behandler, de som går ofte til fastlegen, de med dårlig helse, yngre personer og de med høyere inntekt. Tilsvarende funn vises også i andre undersøkelser,

 

 

Andre rapporter

Det finnes flere rapporter med forskningsresultater på bruk av alternativ behandling fra samme periode, blant annet fra SSB-Statistisk sentralbyrå i 2008, NAFKAM-Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, 2007 og NTNU-Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, basert Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) publisert i 2010, med data fra 1998.

 

Disse har sett på andre aspekter ved bruk av alternative behandlingsmetoder, og mens noen av funnene er sammenfallende, opereres det med forskjellige tall for hvem og hvor mange som har brukt alternativ behandling.

 

NAFKAM-undersøkelsene fra 2007 viste at halvparten av befolkningen hadde brukt alternativ behandling. Dette utgjorde en femdobling i bruk av alternativ behandling i løpet av 10 år.

 

Ifølge SSB-undersøkelsen fra 2008 hadde 22 prosent kvinner og 9 prosent menn brukt noen få utvalgte alternative behandlingsmetoder. Denne undersøkelsen viste også at de som går til alternativ behandling også oppsøker lege i større grad enn befolkningen generelt. 90 prosent av de som hadde benyttet alternativ behandling i 2008, hadde også vært til konsultasjon hos allmennlege, og 47 prosent hadde vært hos spesialist.

 

I undersøkelsen fra NTNU - basert på HUNT kommer det også fram at de som har vært hos lege oftere bruker alternativ behandling. Og i familier hvor far i huset føler seg i dårlig form rapporteres det om mer bruk av alternative helsetilbud.

 

Men som sagt disse andre undersøkelsene sier ingenting om hvor lang relasjon man har hatt til fastlegen. Det er uansett er interessant å sammenligne disse undersøkelsene, for å se bruken i et videre perspektiv.

 

 

Ubesvarte spørsmål

Det er flere ubesvarte spørsmål forbundet med resultatene fra Tromsø-studien.

 

Rapporten sier ingenting om hvor mange av fastlegene som praktiserer alternative behandlingsmeotder i tillegg til vanlig skolemedisinsk behandling, som for det meste er medisinering med legemidler.

Det er flere leger som tilbyr for eksempel akupunktur, homeopati eller andre alternative behandlingsmetoder. Det finnes også egne utøverorganisasjoner for helsepersonell som utøver alternativ behandling.

 

Rapporten har definert hva som er alternativ behandling basert på ordlyden i Lov om alternativ behandling § 2, men har utelatt en viktig del:

 

–Her har vi definert utøvere av alternativ behandlere som (oversatt til norsk):

 

 «Helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.»

 

I selve Loven om alternativ behandling følges dette av følgende:

‹Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.›

 

Dersom noen av deltagerne fikk dekket sitt behov for alternativ behandling hos sin fastlege – eller andre steder i helsevesenet kommer det altså ikke fram i undersøkelsen.

 

Forsker Anne Helen Hansen poengterer at det ikke er alternativ behandling som er hovedfokus i studien.

 

–I vår studie er besøk hos alternative behandlere hovedfokus. Deltakerne er spurt om de i løpet av det siste året har vært hos en alternativ behandler, ikke om de har brukt alternativ behandling.

 

 

Alternativt på sykehus

Også ved norske sykehus er det mange som får alternativ behandling, noe som kan redusere, evt forsterke behovet for å oppsøke behandler utenom helsevesenet.

 

En undersøkelse fra 2011 viste at halvparten av norske sykehus tilbyr alternativ behandling som akupunktur, biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates. Det virker imidlertid ikke som tilbudet om å få alternativ behandling er satt i system, men blir foreslått i enkelte tilfeller.

 

 

Lekkasje av pasienter

Er det en målsetting at behandlingen hos fastlegen skal dekke hele vårt primære behandlingsbehov?

 

Rapporten foreslår at «kontinuitet kan hindre lekkasje av pasienter fra almennpraksis i mange forskjellige retninger. Og bidra til en høyere grad av behandling og oppfølging av fastlegen, i tråd med mange moderne helsereformer». 

 

Rapporten refererer iforbindelse med dette blant annet  til *Samhandlingsreformen  — Rett behandling – på rett sted – til rett tid. St.meld. nr. 47 (2008-2009).

 

Det kan altså se ut til at det er et ønske fra våre myndigheter at vi skal foretrekke fastlegen fremfor eksterne utøvere av alternativ behandling.

 

 

Er fastlegen nok

–De fleste pasienter er mest fornøyde med å motta nødvendige behandling fra en utøver, hevder forskerne. Det hadde vært vel og bra dersom fastlegen alltid var en sympatisk tusenkunstner.

 

Men det er også mange som ser kommunikasjon og samarbeid mellom skolemedisin og alternativ behandling som en stor fordel.

 

Det er gjort flere undersøkelser rundt betydningen av dette. Blant annet var det tema for doktoravhandlingen til Anita Salamonsen ved NAFKAM fra 2013, hvor det kom fram at kommunikasjon mellom pasient og helsevesen kan være avgjørende for pasientens helse.

 

Det viser seg at det ikke er uvanlig at pasienter opplever å bli møtt med avvisning og enveiskommunikasjon når de vil snakke om sine valg av behandlingsmetode. Og nettopp her ligger det en stor utfordring.

 

Tverrfaglig samarbeid har det også vært forsket på, og et stort dansk forskningsprosjekt viser at mange med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp men at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

 

I en annen undersøkelse fra Berlevåg i 2013, levert av Nina Foss og Silje Folkvord ved NAFKAM, viser det seg at fastlegen der mener at de som velger behandling hos den lokale naturterapeuten klarer seg bedre.

 

Flertallet av pasientene som deltok i denne undersøkelsen opplyste at den behandlingen de fikk hos alternativbehandleren i størst grad hjalp dem med deres plager, stivhet og smerter i rygg, skulder, nakke, armer og ben, sammenlignet med annen behandling.

 

Legen mente også det hadde vært bra om alternativ behandling kunne tilbys innenfor offentlige støtteordninger, slik at alle kunne få tilbudet uansett økonomisk situasjon.

 –Nå er det kun de som har råd, som kan få denne behandlingen så ofte som de opplever at de trenger den.

 

 

Behandling på tvers

Utifra dagens behov for behandlingstilbud, hvor en vesentlig del av befolkningen ønsker å motta alternative metoder, er ikke tilbudet man får hos fastlegen nok. Det er fortsatt kun et fåtall leger og legesentre som har kompetanse innen alternative behandlingsmetoder.

 

Kan godt hende man er fornøyd med fastlegen sin, men så lenge man har behov for behandling som ikke tilbys der, er det naturlig å søke videre. Den dagen alle legekontorer tilbyr akupunktur, soneterapi, healing og massasje, kinesiologi, homeopati osv – kan vi måle på nytt hvor fornøyde vi er med ett sted for behandling.

 

Eller hva med grønne paviljonger på sykehus og tilbud om alternativ behandling, i trå med lege Stig Bruset sin **rapport. Mange ønsker seg tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling – til det beste for pasienten. og som har vist seg å gi både helsemessige og økonomiske resultater og ikke minst, bedre livskvalitet for pasienten.

 

 

 

Referanse:

Tromsø-rapporten:

Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey.

 

*Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid. St.meld. nr. 47 (2008-2009)

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/

 

Coordination of care by primary care practices: strategies, lessons and implications.

 

 

Relaterte saker:

**Fremtidens Helsetjeneste

Bedre integrert alternativt helsetilbud. Grønn Paviljong

Rapporten om grønne paviljonger på sykehus

Hvem bruker alternaitv behandling

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen (HUNT)

Alternativ behandling på sykehus

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen

Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling

Send fastlegen på kurs om alternativ behandling

Betydelig lavere dødlighet med alternativ behandling

Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst

Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

 Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Redaksjonen, alternativ.no 28/01/2015 - 09:16

Healer Johannes Henriksen har et godt poeng når han påpeker viktighetenn av å verne og styrke organiseringen av alternativ behandlere og deres vilkår.

Samtidig kan imøtekommelse og kommunikasjon mellom leger og ulike behandlere være viktig i mange tilfelle, for å ivareta pasient på best mulig måte.

Healer Johannes Henriksen 28/01/2015 - 08:41

Vi oppsøker alternativ behandling i mindre grad hvis vi er fornøyde med fastlegen, viser undersøkelsen her. Ja, men bare litt mindre!
Av folk som har hatt samme fastlege i mindre enn to år har 17,5 % også vært hos alternativ behandler. Av folk som har hatt samme fastlege i mer enn to år har 12,5 % også vært hos alternativ behandler.

Konklusjon: Selv om folk er fornøyd med fastlegen sin faller ikke behovet for alternativ behandling bort! Resultatet av undersøkelsen er ikke overraskende.

Mulig at bruken av alternativ behandling ville øke om fler sykehuse la til rette for en integrert medisin. Men mens vi venter på det så integrerer jo folk selv sin medisin, de bruker skolemedisin og alternativ medisin om hverandre med fornuft. Folk flest er oppdaterte og vet ganske godt når skolemedisin er relevant, og når alternativ behandling er det.

Viktigst akkurat nå er ikke å arbeide for en mer integrert medisin på sykehusene. Nei, det som gjelder nå er å verne og styrke organiseringen av alternative behandlere og vilkårene deres! Jeg tenker her på rapporten fra tenketanken Civita (des. 2014) som ble debattert i Debatten på NRK 1 nylig (des. 2014), denne rapporten må imøtegåes!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.