Behandler.no - Norges største oversikt

Psykoterapi med sjel

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 24.02.2016Kolasj illustrasjon psykoterapi
Foto: Kolasj med bilder fra Istockphoto

De aller fleste av oss kommer i en vanskelig livssituasjon i løpet av livet, med tanker og følelser som vi trenger hjelp til å takle. Men hvor skal man henvende seg? God hjelp kan være nærmere enn man tror, for det finnes flere solide behandlingsmetoder med gode verktøy for å komme seg videre.

 

Det kan være at man går gjennom en livskrise. Eller at man har behov for å bryte gamle mønstre, løse opp i blokkeringer man bærer på. Andre ganger møter man seg selv i døren og ønsker støtte i en prosess med refleksjon og selvutvikling. Det er ikke alltid nok å snakke med en venn når det røyner på, og køen til offentlig psykolog eller psykiater via fastlege er lang.

Det kan også hende man ønsker noe annet enn samtaleterapi i kombinasjon med legemidler - eller med hovedvekt på medikamenter, som ofte er tilbudet, hvis man i det hele tatt får plass i systemet. Heldigvis finnes det flere bra alternativer innen psykoterapi, som bruker andre virkemidler som for eksempel bevegelse, rollespill, drømmearbeid eller uttrykksterapi.

 

 

Psykoterapi – et mangfold av muligheter
I regi av Norsk forbund for psykoterapi - NFP ble syv ulike behandlingsmetoder nylig presentert på Litteraturhuset i Oslo. Representanter for danseterapi, psykosyntese terapi, analytisk psykologi, psykodrama terapi, gestalt terapi, kunst og uttrykksterapi og integrativ terapi var tilstede, informerte og demonstrerte sine metoder for en fullsatt sal.

 

-Norsk Forbund for psykoterapi har eksistert i mange år, det er likevel ikke alle som vet hvem vi er. Med denne kvelden ønsket vi å spre kunnskap om forbundet, hvem vi er og hvilke modaliteter vi kan tilby innenfor helsevern, institusjoner og liknende, sier konferansier og danseterapeut Liv Marie Leirvåg til alternativ.no

 

Liv Marie Leirvåg
Danseterapeut Liv Marie Leirvåg var konferansier under arrangementet i regi av Norsk forbund for spykoterapi på Litteraturhuset i Oslo. Foto privat

-Mange av oss har lang utdannelse og lang terapeutisk erfaring. Vi opplever at vi er en uutnyttet ressurs med tanke på alle flyktningene vi har i Norge som trenger hjelp og det at det er lange ventelister hos mange psykologer.

Hver og en av de ulike behandlingsmetodene har egne tradisjoner med selvstendig utdanningsforløp. Noen utviklet allerede fra 1920-tallet av Sigmund Freuds samtidige, andre er av nyere dato. Det disse behandlingsmetodene har til felles er at man arbeider utifra et helhetlig perspektiv hvor man har med et spirituelt aspekt. Det arbeides både i grupper og individuelt. Bruk av kreative verktøy som en del av behandlingsprossessen er gjennomgående. Det er også krav til egenterapi i utdanning.

 

Behandlere som er tilknyttet NFP er utdannet ved anerkjente utdanningsinstitusjoner som tilfredsstiller faglige krav fastsatt av den Europeiske moderorganisasjonen EAP, European Association for Psychotherapy. Norsk Gestaltinstitutt har status som egen høyskole og to utdanningsinstitutter tilknyttet forbundet gir opplæring på høyskolenivå. Det gjelder Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon, som har tilbud i klinisk helsearbeid på Høyskolen i Buskerud og Norsk Forening for Integrativ terapi har opplæringsprogram på samme høyskole.

 

Denne kvelden på Litteraturhuset får vi en innføring i de ulike behandlingsmetodene, som gir et innblikk i både historikk og metode.


 

Danseterapi
Målet med danse – og bevegelsesterapi er å oppdage de ressurser og muligheter som finnes i hvert enkelt menneske. Det er en non-verbal terapiform som søker å integrere kropp, emosjoner, det mentale og det psykososiale.
Publikum blir invitert til å delta i en typisk oppvarming i danseterapi og flere melder seg. Ulike øvelser blir demonstrert - bevisstgjøring av kroppen ved å bevege en og en kroppsdel og ”speiling”, hvor alle følger en leder. Ingenting er rett eller galt og man kan arbeide i gruppe eller individuelt. En filmsnutt viser også hvordan denne lekne metoden kan fortone seg i praksis, med utforsking og nysgjerrighet som stikkord. Danse- og bevegelsesterapi er en forholdsvis ny terapiform i Norge, men en mangeårig tradisjon i bl.a USA og England. Det er pr i dag ingen utdanningsprogram i danseterapi i Norge, men NODAK arbeider med å få dette til. Les mer om Danseterapi

 

 

Psykosyntese
Metoden er en syntese mellom tradisjonell psykoterapi og Østens teori om Selvet, hvor viljen og utvikling av viljen er vesentlig. ”Det er viljen som gjør oss til den vi er”. Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a. Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud. I behandling brukes både samtale, visualiseringsøvelser, meditasjon og evt. drømmearbeid, bevegelse og tegning. Les mer om Psykosyntese


 

Psykodrama
Fra scenen får vi også demonstrert rollespill fra psykodrama. Psykodrama betyr ”Sjel i handling”, men kalles også sjelens teater. Metoden ble utviklet av psykiater Jocob Levy Moreno (1889 – 1974) fra 1920-årene i Wien og USA. Idéene hentet han bla. fra barns lek og rollespill, spontanitet og kreativitet er sentrale temaer. Metoden kom til Norge på 1970-tallet. Les mer om Psykodrama


 

Kunst og uttrykksterapi
Kunst- og uttrykksterapi fokuserer på intermodale overganger, er sansebasert og er en kroppsterapeutisk retning.
Vi få se en filmsnutt fra et nylig avsluttet prosjekt med kunst og uttrykksterapi for mindreårige asylsøkere (EXIT), vist på Nrk. Dette pågikk over en periode på to og et halvt år med Melinda Meyer fra NIKUT- Norsk institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon, som forskningsleder.  Det viser seg at enslige mindreårige flyktninger som har gjennomført kunst- og uttrykksterapi i grupper ved flyktningmottak er mer fornøyd med livet og har færre symptomer for post-traumatisk stresslidelse - PTSD, enn unge flyktninger som ikke deltok. Dette opplegget planlegges nå innført ved flere asylmottak i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gestaltterapi
Potensialet som ligger i øyeblikket brukes til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden i gestaltterapi. Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til produktiv atferd. I behandling bygger man på forholdet mellom terapeut og klient, hvor terapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de muligheter som finnes i dette feltet. Man sier gjerne at gestalttilnærmingen har et holistisk perspektiv, med et fokus på kroppen sammen med psyken. Les mer om Gestaltterapi


 

Analytisk psykologi
Metoden er også kjent som jungiansk psykoterapi. Analytisk psykoterapi bygger hovedsakelig på den sveitsiske psykiateren C.G.Jungs teorier. Man jobber blant annet med drømmer og symboler. Bilder og tegninger fra en terapi-prosess ble vist på storskjermen fra scenen og illustrerte hvordan drøm kan gi et bilde på en psykisk tilstand. For å komme videre og ”skape selvstendige mennesker”, som er målet, går man inn i prosess hvor man for eksempel plasserer drømmen, plukker assosiasjoner, går inn i følelsene. Denne omfattende metoden sees som et dynamisk system, med levende symboler, som setter oss i kontakt med det ubevisste.


 

Integrativ terapi
Terapiformen har sin opprinnelse fra Frankrike og ble startet av professor Dr. Hilarion G. Petzold og hans medarbeidere midt på 1960-tallet. Dette er en kroppsorientert, kreativ, filosofisk og vitenskapelig fundert metode basert på at mennesker er gjensidig avhengig av hverandre og av naturen vi lever i. Identitet er et viktig element med påfølgende stikkord som kropp, sosialt nettverk, materiell sikkerhet, arbeid/ytelse. Det arbeides i terapigrupper eller individuelt og både tegning, maling, bevegelse mv. inngår. Integrativ terapi er i stadig videreutvikling som en metodeintegrerende skole.

 

 

Psykoterapi ved sykehus
I Norge tilhører utøvere av disse behandlingsmetodene yrkesfeltet alternativ behandling og forholder seg til ”Lov om alternativ behandling” fra 2003. Dette innebærer blant annet at det er begrensning i forhold til å behandle alvorlige sykdommer og lidelser. Men det legges ikke skjul på at det er et ønske å bli offentlige helsearbeidere.

 

-Vi vil helt klart tilhøre det offentlige helsevesenet. Det vil jo komme mange brukere til gode. Innenfor institusjonene er det viktig med supplement til tradisjonell behandling. I tillegg er det lettere for brukere å komme til oss for eventuelt privat behandling hvis vi har refusjonsavtale med helsemyndighetene. Da er vi med på å forbygge og å hjelpe flere som i en periode har bruk for behandling av ulike årsaker, mener Leirvåg.

I dag brukes blant annet kunst og uttrykksterapi ved flere norske sykehus og det kan se ut til at bruken øker, ifølge en undersøkelse som ble gjort i 2013 av NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter for alternativ og komplementær medisin.

 

I en undersøkelse om bruk av alternativ behandling ved norske sykehus fra 2008 oppga i underkant av 30 prosent av psykiatriske sykehus å tilby alternativ behandling. I 2013 var dette tallet økt til 76 prosent!

 

Forskerne tror den markante økningen delvis skyldes en generell økning i tilbudet av alternativ behandling innenfor helsevesenet, men en annen faktor kan også ha vært utslagsgivende, for da NAFKAM gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2008, oppga de ikke kunst- og uttrykksterapi som eksempel på alternativ behandling. I 2013 var dette et eget svaralternativ. På telefon sa flere av sykehuslederne at de hadde tilbudt kunst- og uttrykksterapi allerede i 2008, men at de da ikke tenkte på det som alternativ behandling, informerer NAFKAM.
Bruken var størst ved private sykehus. Blant de offentlige sykehusene oppga 25 prosent å tilby kunst- og uttrykksterapi.

 

 

Medisinfri behandling
Psykoterapeuter tilknyttet Norsk forbund for psykoterapi har inntrykk av at helsepersonell er nysgjerrig på psykoterapimetodene de tilbyr, ifølge Leirvåg, så på sikt kan det kanskje hende at flere metoder får innpass i det offentlige. Men dette avhenger av hvorvidt psykoterapeutiske retninger og modaliteter blir implementert i helsedirektoratets lover som anerkjente behandlingsformer. Et viktig mål for NFP er derfor å få til et samarbeid med de som er politisk ansvarlig for dette.

 

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet et sted mellom 60 og 70 milliarder kroner året, der angst og depresjon er utgjør mest. Mer enn 300.000 nordmenn går på anti- depressiva. Disse har bivirkninger – alt fra de mest alvorlige som økt selvmordsrisiko eller plutselig død til kvalme, smerter, søvnproblemer, og smerter. For å dempe disse bivirkningene gis sovemedisiner, beroligende, smertestillende, sentralstimulerende midler og man ansees kanskje som ferdig behandlet. Særlig mange unge mennesker opplever denne form for behandling i Helsevesenet idag.

I noen tilfeller er det kanskje nødvendig å bruke medisinering, men uten en god psykoterapeutisk prosess, hvor man får anledning til å jobbe med seg selv og sine problemer blir deg mange ”svingdørpasienter”.

 

-Psykisk helsevern er et satsingsområde både sentralt og kommunalt og skal være implementert som forebyggende, dvs at det skal være mulig å motta ulike behandlingsformer som ergoterapi, psykomotorisk fysioterapi, psykologi. Vi vil jo gjerne være en del av dette, sier Liv Marie Leirvåg.

 

 

 

Finn behandler

Ønsker du kontakt med psykoterapeut?
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler, terapeut og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.

 

 

Relaterte linker:

Danser seg til bedre psykisk helse

Utdanning i Danseterapi

 

Utdanning i Psykosyntese

Utdanning i Psykodrama

 

Kunst og uttrykksterapi - Utdanning

Utdanning i Gestaltterapi

 

 

Relaterte saker:
Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama (Forskning)

Fortsatt økt bruk av alternativ behandling på sykehus

Selvinnsikt er avgjørende for bedring i psykoterapi

 

Alternativ behandling gir god effekt i psykiatrien

Meditasjon til hjelp ved psykiske lidelser

Selvutvikling for en bedre verden

 

Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDR

Ut av depresjon med kunstterapi

Få støtte til å støtte seg selvFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.