alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen
Alternativ medisin - Selvutvikling - Helse - Holisme - Livssyn - Mijø - Forskning - Mystikk


Alexanderteknikken


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn utøverBeskrivelse av metoden
Alexanderteknikken er en læringsprosess for å oppnå gode og balanserte kropps-
bevegelser. Teknikken arbeider utfra prinsippet om at kropp og sinn utgjør en udelelig enhet. Et annet prinsipp er at bruk påvirker funksjon, det vil si at når noe går galt kan det være fordi vi gjør noe galt. Teknikken hjelper til med bevisstgjøring av uhensiktsmessige reaksjoner slik at normal funksjon gjenopprettes.

Utøveren kalles lærer og ikke terapeut, og de som er med på timen kalles elever og ikke pasienter. Metoden kan allikevel fungere terapeutisk.

Alexanderteknikken ble utviklet av den australske skuespilleren Frederick Matthias Alexander (1869-1955). Han oppdaget hvordan han kunne endre sine vaner for å bli kvitt problemer med stemmen, og han utarbeidet en metode for å undervise i teknikken som bærer hans navn.

I 1904 flyttet Alexander til London hvor han hadde en omfattende undervisningpraksis.
Flere av datidens kjente skuespillere, forfattere og vitenskapsmenn var blant hans elever.
Fra 1931 utdannet han Alexanderlærere, og i dag finnes det lærere i teknikken i over 30 land.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Metoden jobber ikke direkte med å fjerne spesielle plager, den er ingen kur mot en bestemt tilstand eller sykdom, men først og fremst forebyggende opptrening i helse og vitalitet. Teknikken kan hjelpe en med å bli klar over skadelige spenninger i kroppen som man ikke selv har merket.

Utøvere av idrett eller kampsport kan få bedre balanse og større smidighet. Utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere eller dansere kan oppleve å arbeide mer balansert og effektivt. Andre kan oppleve at bruk av teknikken hjelper med å takle hverdagen bedre med hensyn til stress og gir mer velvære og bedre livskvalitet.

Alexanderteknikken kan ha gunstig virkning ved lidelser der kroppsbruk er en faktor. Dette kan for eksempel være rygg- og nakkeproblemer, spenningshodepine, belastningslidelser eller pustevansker.Det hevdes også at teknikken kan ha gunstig innvirkning på på bl.a underlivsplager hos kvinner, fordøyelsesproblemer, hjerte- og kretsløpsproblemer, nevrologiske og revmatiske lidelser.


Beskrivelse av behandling
Timene er undervisning i å lære kroppsbevissthet og koordinasjon. Undervisningen foregår helst ved individuell instruksjon. Læreren veileder eleven med hendene. Basis for timen er enkle dagligdagse bevegelser som å stå, gå, sette seg ned og reise seg, bøye seg ned og løfte noe. Forholdet mellom hodet, nakken og ryggen vektlegges. Etterhvert brukes mer komplekse aktiviteter som å skrive, bruke en datamaskin, synge eller spille et instrument. Disse aktivitetene blir tilpasset elevens behov og interesser.

Læreren bruker hendene for å overvåke elevens bruk av spenning, stimulere elevens muskelskjelett-system, og for å gi eleven direkte feedback om egen aktivitet. I tillegg har lærer og elev muntlig dialog for å gi eleven mulighet for refleksjon og tolkning av erfaringene. Målet er at eleven blir i stand til å anvende erfaringene i sitt dagligliv.

Deler av undervisningen kan foregå på en behandlingsbenk. I liggende stilling kan eleven lettere observere fastholdte spenninger. I timen er det en fordel å ha ledige klær. Man behøver ikke kle av seg.


Hvor mange behandlinger
Alexander anbefalte minimum 30 timer, men behovet er individuelt. En time varer gjerne
30-45 minutter. Det er en fordel å begynne med to eller tre timer pr. uke, deretter ha ukentlige timer.


Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldene:
Lov om alternativ behandling

Offentlig helsepersonell som utøver teknikken er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Forskning
Det er gjort en rekke studier som viser at Alexanderteknikken kan ha effekt.
Professor Frank Pierce Jones ved Tufs University i Boston utførte mange eksperimenter mellom 1955 og 1972, som viste at personer som hadde lært Alexanderteknikken hadde forandringer i bevegelse og muskelspenninger.

En studie foretatt ved Colombia Prestbyterian Medical Center i New York i 1983 viste
bedret pustefunksjon.

Flere fremstående vitenskapsmenn har uttalt at teknikken er helt i overensstemmelse med deres vitenskapelig baserte kunnskaper, blant dem Sir Charles Sherrington (nevrofysiologi), professor Raymond Dart og nobelprisvinneren professor Nikolaas Tinbergen.

Ved Royal College of Music undersøkte dr. Wilfred Barlow kroppsholdning og opptreden hos 40 studenter og fant en gjennomsnitt på 11 holdningsfeil hos menn og 9 hos kvinner, som ble redusert til 5 og 4 etter at gruppen hadde fått Alexander-undervisning. En kontroll gruppe, som fikk holdningforbedrende øvelser istedet for Alexander-teknikk viste ingen forbedring. Lærere rapporterte om overraskende forbedring i Alexander-gruppens ferdigheter.

En undersøkelse på stressreduksjon ved Dr. Elizabeth Valentine, foreleser i psykologi ved Royal Holloway College, Universitetet i London, viste at Alexanderteknikk for musikkstudenter gav mindre variabler i hjertefrekvensen i sterke stresssituasjoner og forbedret opptreden hos Alexanderelevene sammenlignet med kontrollgruppen.

Resultatene fra en randomisert og kontrollert studie publisert i British Medical Journal i august 2008 viser at Alexanderteknikken er effektiv mot kroniske korsryggsmerter.


Utdanning
De fleste lærere i Norge er utdannet i England. Utdannelsen finnes ellers i de fleste land i Vest-Europa; i USA, Australia og Japan. Foreløbig ikke i Norge.Kurs a-å
Lærere som tilbyr undervisning i Alexanderteknikken.


Finn kvalifiert behandler - behandler.no
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no
Litteratur:
Body Learning, Michael Gelb
The Alexander Technique, A skill for Life, Pedro de Alcantara
The Alexander Principle, Wilfred Barlow
The Use of the Self, FM Alexander


Tekst kan kun gjengis med tillatelse fra ALTERNATIVopplysningen.
Copyright©ALTERNATIVopplysningen.


Sist oppdatert: 18-03-09
www.alternativ.no


copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.