alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen
Alternativ medisin - Selvutvikling - Helse - Holisme - Livssyn - Mijø - Forskning - Mystikk


Amalgamsanering


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
- beskyttelsesutstyr
- nye fyllinger
- tester
- avgiftning
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandlerBeskrivelse av metoden
Amalgamsanering vil si å fjerne amalgamfyllinger i tennene og å sanere amalgam fra kroppen. Amalgamfyllinger i tennene fjernes av tannlege og erstattes med alternative fyllinger, f.eks. keramiske materialer som. porselen og kompositter (plastfyllinger).

Amalgam i tenner kan avgi kvikksølv og andre tungmetaller som kan lagre seg i kroppen og gi sykdom og plager. Dette kan behandles ved råd og behandling fra tannlege, lege eller alternativ behandler med bl.a tilskudd av vitaminer, mineraler og urtekurer som stimulerer til avgiftning.

Amalgam inneholder 50 % kvikksølv og mange opplever å få bedre helse etter å ha fjernet afmalgamfyllinger. Flere tannleger bruker fortsatt (pr. aug. 2007) amalgam som tannfyllingsmateriale og først i den senere tid har det blitt en allmenn oppfattelse av at amalgam kan være helseskadelig.

Samtidig finnes det tannleger og andre behandlere som i en årrekke har arbeidet med visshet om skader og plager amalgam kan påføre og jobbet utifra dette, ved å forebygge, beskytte og behandle.Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Amalgamsanering har vist seg å ha en bra virkning på en rekke sykdommer og plager.
Symptomer på amalgamforgiftning kan være:

Kronisk tretthet
Svimmelhet, øresus
Dårlig korttidshukommelse
Angst, uro, depresjon
Muskel- og leddsmerter, hodepine
Hyppige infeksjoner, halsvondt eller influensafølelse
Diffuse mage-tarm plager
Hudutslett
Øket spyttutskillelse
Metallsmak, svie, brenning i munnen
Anfallsvis hjertebank eller rask puls
(Disse symptomene kan ha andre årsaker enn amalgamforgiftning).Beskrivelse av behandling
Under amalgamsanering frigjøres det store mengder kvikksølv. Derfor er det viktig at tannlegen bruker beskyttelsesutstyr under behandlingen. Flere tannleger bruker følgende beskyttelse:

Friskluftmaske over nese, som er tilkoblet frisk luft under utboring. Dette beskytter mot kvikksølvdamp som frigjøres under utboringen.

Kofferdammaske, som beskytter mot kvikksølvpartikler under utboringen. Det beskytter slimhinnen i munnen, og hindrer at kvikksølv svelges.

Ekstra sterkt avsug ved tannen.

Ekstra avsug for kvikksølvdamp i rommet. Dette beskytter både tannlegen og pasienten mot å puste inn kvikksølvdamp i rommet etter utboringen.

I forbindelse med fjerning kan man oppleve at symptomer forverres for en kortere periode.

-Nye fyllinger
Mange amalgamforgiftede har god erfaring med metallfri kompositt-materialer som erstatning for amalgam. Keramiske materialer, f.eks. porselen pleier å kunne brukes av amalgamforgiftede personer. De keramiske materialer sementeres fast.

Gull bør ikke brukes sammen med amalgam, fordi det gir ekstra frigivelse av kvikksølvdamp.

-Tester
Det finnes ingen prøve eller undersøkelse som sikkert kan fastslå amalgamforgiftning, men flere behandlere benytter forskjellige metoder, som hårmineralanalyse, tannstrøm-målinger, kinesiologi, Vega-test osv. for å måle eller få en inkdikasjon på amalgamrelaterte sykdommer og plager. En ny urintest, porfyrintest gir en god indikasjon på kvikksølv/tungmetallbelastning.

Det er også vanskelig å påvise amalgamforgiftning ved blodprøve, fordi lite kvikksølvet finnes i blodet, men lagres forkskjellige steder i kroppen.


Avgiftning
Det er viktig med avgiftning etter at amalgamet er fjernet fra tennene. Avgiftning har som formål å få ut så mye kvikksølv som mulig ut av kroppen.

Mange behandlere anbefaler at man tar et tilskudd av enkelte vitaminer, mineraler og evt. aminosyrer, antioksidanter, (f.eks. selen, E-vitamin, C-vitamin og sink) 1-2 måneder før man begynner behandling og til etter man er helt ferdig, for at organismen skal styrkes slik at den bedre kan tåle påkjenningen en amalgamutskiftning kan innebære.

Mange tar også kulltabletter like før sanering av amalgam, som beskytter mot eventuell kvikksølv som svelges.
Hvor mange behandlinger
Saneringen bør foregå langsomt. Noen tannleger anbefaler at man fjerner en plombe ved tannlegebesøk og venter 6-8 uker til neste plombe bores ut.Lov og rettigheter

Juni 2007: EU fattet vedtak som innebærer at de vil totalforby bruken av amalgam.

Juni 2007: Statens forurensningstilsyn – SFT, anbefaler i et høringsnotat av 25.06.2007, at Miljøverndepartementet vedtar et generelt nasjonalt forbud mot bruk av kvikksølv i produkter som amalgam.

Ved behandling:
Offentlig helsepersonell som utøver amalgamsanering er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom


Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Forskning
Nov. 2006: En norsk forskningsrapport fra, NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, viser at 100 000 personer mener at amalgam i tannfyllinger har gitt dem helseplager. De fleste av disse beskriver kronisk eller stadig tilbakevendende helseplager.

Forskning viser at metylkvikksølv og andre miljøgifter kan føre til hjerneskade og tap av IQ hos det ufødte barn. (Rapporten er bakgrunnen for vedtaket om forbud mot amalgam i EU, juni 2007).

En rekke tidligere studier viser farer ved bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale.


Utdanning
De som behandler amalgamsanering er enten tannlege, lege eller alternativ behandler. Tannleger fjerner amalgamfyllinger, erstatter dem med alternative fyllinger og gir evt. råd i forhold til problemer omkring amalgamforgiftning. Ifølge Tannlegehøgskolen i Oslo skal studentene få undervisning i amalgamsanering og beskyttelsesutstyr.
Ifølge universitetet i Bergen, Odontologisk fakultet, skal studentene få undervisning i amalgamsanering, men hvor omfattende denne skal være pågår det (pr. aug. 2007) diskusjoner omkring.

Andre behandlere arbeider med avgiftnig av kroppen. Disse kan ha individuell bakgrunn og utdanning, innen f.eks. vitamin- og mineralterapi, urtemedisin osv.


Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.Teksten er utarbeidet av Unni Nordbrenden, alternativ.no

Referanser:
Tannlege Rolf Johan Stemland, har i en årrekke jobbet med amalgamsanering
med tanke på kvikksølv
Forbundet Tenner og Helse


Tilbake til Behandlingsmetoder

Til alternativ.no - Hovedside

Sist oppdatert: 16-08-07
www.alternativ.no


copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.