logo

Enhetsterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler
Beskrivelse av metoden
Enhetsterapi er en ny behandlingsform, utviklet av den norske legen Audun Myskja (f.1953), som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i komplementære metoder. Metoden legger vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker, samtidig som enhetsterapeuter arbeider med å finne årsaken til plager og problemer. Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen.

Man kan betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess. Enhetsterapi er summen av over tretti års erfaring med integrert medisin – en syntese av det beste i medisinsk metode og komplementære terapier
.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Enhetsterapi kan være til hjelp ved mange forskjellige plager og forstyrrelser. Ved ubalanse i kroppens kan ulike symptomer med forskjellig uttrykk oppstå. Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange nivåer mennesket består av, og gjenskape enhet. Et symptom eller en plage fører til at vår opplevelse av enhet blir brutt, enten det er et rusk i øyet eller en alvorlig sykdom.


Beskrivelse av behandling
Teknikkene i enhetsterapi søker å gjenskape opplevelsen av enhet, med erkjennelse av at man ofte trenger tid og at løsning på dypereliggende problemer ofte ikke ligger i teknikker, men i en dypere erkjennelse av hvem vi er, hva som driver oss og hvilke sammenhenger vi står i. Vi har imidlertid funnet det mulig å løse traumer og problemer på mange ulike nivåer ved bruk av enkle terapeutiske metoder, utformet i praktiske verktøy som blant annet omfatter:

• Helbredelse ved integrering av kropp, sinn og ånd
• Tankens kraft
• Forvandling av negative minner og følelsesmønstre
• Terapeutisk bruk av lyd, ord og stemme
• Berøringsmetoder for å mobilisere kroppens helbredende ressurser
• Bevegelser for å gjenopprette flyt gjennom alle kroppens energisystemer
• Naturens legende kraft uttrykt i blomsteressenser, urter og næringsmidler.

Grunnlaget for enhetsterapi er synet på mennesket som en enhet som fungerer på spirituelle, mentale, emosjonelle, vitale, fysiske og sosiale nivåer. Harmonien mellom disse nivåene formidles gjennom en opplevelse av integritet og enhet, puls og flyt, tilfredshet og livsglede. Helbredelse er ikke nødvendigvis knyttet til en absolutt frihet fra plager, problemer eller symptomer, men til økt livskraft, evne til å fungere, opplevelse av enhet. Grunnlaget for enhetsterapi er troen på et helbredende prinsipp i alt liv, som kan aktiveres i hvert menneske.
En helbredelsesprosess blir således et samarbeidsprosjekt, der terapeuten snarere har en fødselshjelperfunksjon og teknikkene støtter for en indre helbredelsesprosess. Grunnholdningen i enhetsterapi er at hvert levende vesen har en unik verdi og at hvert menneske har en iboende fullkommenhet og bærer en verden av viten og muligheter som kan åpnes og settes fri.


Enhetsterapiens behandlingsformer

Resonansterapi
Behandleren har praktisk innsikt i alle de viktigste energistrømmer og – punkter og hvordan de kan reguleres ved ubalanse Hendene brukes for å lage et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. Ut fra dette vil kroppen ofte komme i egenbevegelser som frigjør og balanserer, slik at man kan justere feilstillinger og sette i sving steder der livsprosessen har stoppet opp.
Det brukes terapeutisk energi og lyd fra egen stemme – toning - som brukes for å styrke samklang og bruke terapeutiske frekvenser som åpner opp hos den andre.
I vanskelige tilfeller brukes ofte gruppetoning der hver enkelt i gruppen setter inn sin stemme for å lage en dyp resonans. Dette er en av de mest effektive teknikker innen resonansterapi. Ved bruk av tibetanske syngeboller forsterkes virkningen ytterligere.

Behandleren har også lært å arbeide dypt i energifelt (aura) for å finne resonans (steder som klinger sammen) og åpne det stedet som står fast. Eksempelvis arbeides det presist i resonansen som finnes mellom energi i kroppens midtområde og mental energi rundt hodet. Denne teknikken har visst seg effektiv både ved hodepine, tretthet, nakkesmerter og ved fordøyelsesvansker og ved vansker med å gjennomføre forsetter. Det er utviklet en egen resonansbasert topunktsteknikk for arbeid på de ulike punkter i energifeltet der sinn og kropp møtes, for å kunne arbeide direkte på fysiske og psykiske plager fra angst og depresjon og kroniske smerter. Resonansprinsippet styrer dette.

Eutonibehandling
Denne metoden retter seg mot hud og kroppsvev og er basert på er regulering av vevsspenning (tonus). Dette er en dyptgående manuell behandling der man ved arbeid med puls i vevet regulerer overspenning og underspenning. Dette gjøres også ved å regulerer det autonome nervesystem gjennom spesifikke punkter i kroppen som er overordnede reguleringsstasjoner. Behandleren praktiserer enkle massasjeteknikker dypt i vevet som kan regulere eksempelvis overtrykk i buk- og bekkenvev.

Dette er hovedårsaken til mange tilfeller av overvekt, eksempelvis der buken eser ut. Man kan tilføre energi dypt i vevet for å regulere dette og oppnå vektreduksjon og større velvære i løpet av kort tid med tonusregulering. Eutonibehandling kan betraktes som en syntese av psykisk massasje og energimassasje, venepumpeterapi og lymfedrenasje, og har vist seg effektiv også ved:

- Smerter i muskel/skjelett-systemet
- Fordøyelsesvansker
- Kronisk utmattelse
- Lavt stoffskifte.

I tillegg har enhetsterapi sin unike tilnærming til ulike vanlige terapiområder:

Blomsteressenser
Dette er ett av spesialområdene innen enhetsterapi. Det brukes Dr. Bachs blomstermedisin til å forstå dypere den enkeltes konstitusjon, kvaliteter og livssituasjon. Slik brukes blomsteressensene ikke bare til behandlingen av symptomer, men til å understøtte helbredelsesprosessen hos den enkelte.

Terapeutisk samtale
Det brukes prinsipper både fra medisinsk anamneseopptak (sykehistorie), dybdepsykologi, medisinsk forskning og coaching/livsveiledning, for å mobilisere ressurser hos den andre. Behandleren er også opplært i de fysiologiske prinsippene for dette, blant annet hvordan man kan bygge opp kommunikasjon som støtter, styrker og gir motstandskraft og unngå å slå på alarmene hos den andre. Det legges vekt på å stille de riktige spørsmålene eller enn å fortelle den andre sannheten, samtidig som behandleren er enkelt opplært i en utvidet energisansning som gjør at man blir i stand til å se dypere sammenhenger. Noen kaller dette utvikling av klarsyn – behandleren er opplært i å forstå de ulike energifeltene knyttet til kroppen og skape forandring og harmonisering.

Kosthold og ernæring
Enhetsterapi undersøker sentrale balanser i ernæring. Alle terapeuter læres opp til å kunne vurdere og korrigere kroppsbalansen via kostholdstiltak innen følgende områder:

• Blodsukkerregulering
• Syre/base balansen
• + - balansen (et eget system relatert til den ernæringsmessige balansen mellom nervesystemet og blodet)
• Makrobiotisk balanse (den ernæringsmessige balansen mellom det utvidende og det sammentrekkende prinsippet)
• Energibalansering via mat og drikke

Ut fra dette bygges det opp et kosthold som passer den enkelte under hensyntagen til balanse mellom:
• Næringstilførsel
• Utrensing
• Konstitusjonstype
• Livsstil
Det legges vekt på et mest mulig ubearbeidet og naturnært kosthold og på å løfte matens energinivå ved oppmerksomhet og velsignelse.

Tilskudd
Det brukes rene naturlige kosttilskudd, basert på nyere forskning både fra planter, bær og dyphav. Kosttilskuddene testes ut og tilpasses den enkelte. Medisinsk forskning på området følges og anbefalinger justeres i tråd med ny forskningsbasert viten.


Hvor mange behandlinger
Hvor mange behandlinger avhenger av avhenger av hva klienten ønsker hjelp med, og omfanget av problemet. En måte behandlere jobber på, er å ha en innledende samtale, hvor man legger en plan, og avtaler f.eks. 5-6 behandlinger, en gang pr. uke eller hver 14. dag. Deretter kan det avtales videre om behandling skal fortsette.Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom


Offentlig helsepersonell som utøver akupressur, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.
Enhetsterapeut er ingen beskyttet tittel i Norge.

Forskning
Enhetsterapi er en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i alternative/komplementære metoder.Utdanning
Utdanningen enhetsterapi er treårig, basert på bolker på ett år av gangen. Ettårsbolkene vil hver for seg gi en enhetlig kompetanseutvikling, og elevene vil sitte igjen med realkompetanse selv om de kun fullfører ett eller to år.
Undervisningen på kursene er basert på en vekselvirkning mellom korte forelesningsbolker, egenøvelser, øvelser med partner og i grupper, vurdering av pasienteksempler og praksis under hands-on veiledning
.
Utdanning - skoler som tilbyr enhetsterapi


Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.