logo

Kognitiv terapi

Tekst: Unni Nordbrenden - alternativ.no

HUSK Å BESKRIVE BILDE KORTBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende atferd står sentralt og pasient/klient er aktivt involvert i prossessen. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Den kognitive modell viser hvordan tanker, følelser, adferd og kroppslige reaksjoner gjensidig virker inn på hverandre

Det finnes forskjellige former for kognitiv terapi, tilpasset ulike kategorier problemstillinger og pasientgrupper, men de har til felles å søke problemløsning og få innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. I behandling brukes både samtale og forskjellige øvelser, som for eksempel mindfulness og EMDR (energipsykologi) og aktivitetsplanlegging.

Kognitiv terapi skal hjelpe klienten å få kontroll over følelser og bli istand til å klare seg på egenhånd. I tillegg til å være en behandlingsmetode i psykisk helsearbeid, brukes modellen også som et verktøy innen selvutvikling og for å øke prestasjoner innen for eksempel idrett. Kognitiv terapi kalles også kognitiv adferdsterapi.

 

Historikk
Kognitiv terapi ble etablert av den amerikanske psykiateren Aaron T. Beck (f.1921). Med erfaring fra arbeid med psykoanalyse, utviklet han kognitiv terapi med tanke på psykiske lidelser, depresjon og angstlidelser.

I 1994 etablerte han The Beck Institute for Cognitive Therapy and Research i Philadelphia, hvor det foregår utdanning, klinisk virksomhet og forskning.

Beck var i sitt arbeid vært inspirert av den amerikanske psykologen Albert Ellis (1913-2007), blant annet kjent for sin metode Rational Emotive Behavior Therapy, utviklet på 1950-tallet. Sammen med Beck omtales Ellis som grunnlegger av kognitiv adferdsterapi.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Det finnes flere tilnærminger til kognitiv terapi som er tilpasset ulike plager, problemer og diagnoser. Behandlingsmetoden brukes ved en rekke ulike tilstander:

- Depresjon og angst
- Sinne
- Psykose
- Spiseforstyrrelser
- Rusproblemer
- Søvnproblemer
- Kroniske smerter
- Utmattelse
- Posttraumatisk stress
- Svekket selvfølelse

Behandlingsmetoden brukes også som et supplement til annen behandling ved for eksempel:
- Kreft
- Multippel sklerose
- Hjertelidelser
- Diabetes

Beskrivelse av behandling

I behandlingen søker man å identifisere tankemønstre som fremkaller uønskede reaksjoner for deretter å finne fram til nye måter å tenke og handle på. Det brukes ulike teknikker, som for eksempel samtale og energiøvelser (EMDR, TFT, EFT osv), video-feedback mv.

Man snakker om et gjensidig samarbeid og en allianse mellom behandler og pasient, hvor fokuset er rettet mot pasientens hverdag og situasjon. Behandler er gjerne aktiv med å stille konkrete spørsmål, informere, forklare og gi råd. Pasientens deltagelse og en felles forståelse for hvilket problem som skal løses er viktig. Det er et mål at en utforskende og spørrende holdning vekkes i forhold til tankerekker og indre samtaler.

Behandler og pasient/klient utarbeier sammen hjemmeoppgaver, som for eksempel kan handle om å registrere tanker knyttet til spesielle situasjoner. Behandlingen kan avsluttes når problemskapende tanker er modifisert eller erstattet med ny måte å tenke på. Målet er ikke å få vekk alle problemer, men å lære seg å meste dem.


Bivirkninger
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.
Det kan oppstå reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Oppsøk kvalifisert behandler.
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Hvor mange behandlinger

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage, diagnose.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Lov og rettigheter

Kognitiv terapeut er ikke en beskyttet tittel.
Det betyr at hvem som helst kan kalle seg kognitiv terapeut og psykoterapeut.

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver kognitiv terapi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Forskning

Kognitiv psykoterapi bygger på vitenskapen om hvordan tenkningen vår påvirker kroppens følelsesmessige og fysiologiske prosesser. Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten. Skeptikere etterlyser gjerne dobbel blind forskning.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

Utdanning

De som arbeider med kognitiv terapi har ulik bakgrunn. Mange er helsepersonell med viderutdanning innen kognitiv terapi. Det finnes ulike kurs/utdannelser, tilpasset forskjellige pasientgrupper. Disse kan gå fra  to til fire semestre. Det finnes også en rekke kortere workshops, som kan gå over to-tre dager (The Beck Institute, USA).

Utdanning/Skoler A-Å

Finn behandler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn kvalifisert behandler på behandler.no
Referanse: The Beck Institute, USA


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.