SIS Integreringsterapi

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandle
r


Beskrivelse av metoden

SIS Integreringsterapi, Spiritual Integration System (SIS), også kalt Integreringsterapi, er en form for vibrasjonsmedisin.
Metoden har vært under utvikling og er siden 2016 kjent som IKYA.

SIS Integreringsterapi er basert på teorien om at vår totale bevissthet er delt opp i flere separate, men interagerende lag, som alle har ulike funksjoner. Hvert lag av bevisstheten opplever hvert sitt aspekt av en erfaring, og det er summen av erfaringen i disse lagene som utgjør den fulle erfaringen. Dersom ett eller flere av lagene er i ubalanse, vil erfaringen ikke være helhetlig, og blokkeringer, traumer og ubalanser oppstår.

Metoden går ut på å bearbeide bevisstheten, og dermed gjøre at signaler og erfaring kan passere mest mulig uhindret gjennom individet. Dette skal åpne for dypere erkjennelse og innsikt, og akselerere individets prosess og evne til valg, samtidig som individets selvhelbredelse styrkes.

Formålet med behandlingen er å assistere individet til å komme i førersetet av sitt liv. At individet blir synkronisert med sine egne livsprosesser.

Historikk
SIS Integreringsterapi ble etablert i Norge på 1990-tallet og har senere vært under utvikling. Metoden er også kalt Vibrapati og Still Point. I 2016 fikk metoden navnet IKYA.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Metoden søker å skal åpne for dypere erkjennelse og innsikt, og akselerere individets prosess og evne til valg. På denne måten vil lndividets selvhelbredelse styrkes.

I SIS tar man utgangspunkt i sjelen og dens utvikling, og bearbeider nivåene basert på spirituelle prinsipper. I stedet for å helbrede symptomer går man til kjernen og avhjelper sjelen i sin utvikling. Ved å rydde opp i og justere kroppene vil impulsene fra sjelsnivå ned gjennom lagene bli tydeligere.

Resultatet kan være at individet øker sin erkjennelse og evne til å velge, og at den spirituelle utvikling akselererer. Det er dermed en rekke type problematikk som kan bearbeides og tanken er at begrensningen er i forhold til klientens egen bevissthet.


Beskrivelse av behandling

Ved å kartlegge bevisstheten og dens funksjoner gjennom flere ulike tester, blir blokkeringer lokalisert og behandlet. Dette skjer ved bruk av vibrasjonsessenser, homeopati, samt direkte overføring av vibrasjon og informasjon fra terapeuten.

En behandling tar normalt ca 2 timer og består av tre deler:
- Første del er en grundig balansering av bevissthetslag, funksjoner, chakraer og aura.
- Del to består av selve hovedbehandlingen hvor tematikken bearbeides.
- Del tre består av en integrering, hvor alle lag "oppdateres" i forhold til den utførte behandling.

Det remediet som er blitt testet frem settes inn i chakraet, eller knutepunktet, og klientens eget system justerer seg opp i forhold til frekvensen i dette remediet.

Målet er ikke å tilføre energi og helbredelse direkte, men heller å åpne opp for pasientens egen indre viten. Tilføringen av vibrasjoner og justeringer skal fungere som ”bruksanvisninger” for systemet, og må aktiveres av klienten for at de skal virke. På denne måten har individet alltid valget. Metoden søker å tilrettelegge for at individet lettere skal kunne utrykke og handle etter sin indre sannhet.

Måten SIS bearbeider blokkeringer skiller seg fra tradisjonell tankegang. Man kan for eksempel tenke seg at alt i universet flyter, og dermed også flyte fritt igjennom individet. Dersom man på et bestemt område blir konfrontert og ikke lar Sannhet passere, vil det bygges opp et hinder, lik en demning som stopper elven. Det er dermed ikke universet som er til hinder for individet, det er individet som er til hinder for universet. Blokkeringen er en sannhet som venter på å bli erkjent. Ved å bevisstgjøre individet og integrere den aktuelle sannhet på alle nivåer, vil Sannhet igjen kunne passere. Poenget er dermed ikke å fjerne blokkeringer og lidelse, men å integrere dem.

Et gjennomgående prinsipp for metoden er "ikke innblanding". Det innebærer at hver eneste justering i praksis blir utført av klienten selv. Enhver endring som ikke springer ut av individet selv, men som kommer som et resultat av påvirkning utenifra, vil i det lange løp utgjøre et svakt ledd i individets utvikling. Før eller siden vil individet måtte gå hele veien tilbake og fortsette der man slapp. Når individet går igjennom døren på eget initiativ, vil valget være endelig.

Det er individuelt hvor mye behandling som skal til. Noen ønsker for eksempel å gå til behandling ca hver tredje eller fjerde uke i noen måneder, for så å ta en pause, for å la livet utfolde seg.


Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det utøverorganisajsoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Forskning

Det er ikke ikke forsket på metoden, men det finnes forskning tilgjengelig på teknikker som inngår i SIS Integreringsterapi.


Utdanning

På 1990-tallet fantes det kurs og utdanning innen SIS-Integereringsterapi og Still Point i Norge. Metoden har blitt videreutviklet og presenteres i dag som IKYA, med eget utdanningsforløp.


Finn behandler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.

Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen