logo Last ned rapporten om Grønne paviljonger
Last ned messeprogrammet for Den store alternativmessen

Fremtidens Helsetjeneste

– Bedre integrert alternativt helsetilbud

Politisk bakgrunn

I behandlingen av Stortingsmelding nr. 37 (1992/1993) om utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid understreket Sosialkomiteen viktigheten av tverrfaglig samarbeid for å nå de mål som var. Videre sa Komiteen at den så det som naturlig at seriøse utøvere av alternativ medisin inviteres med på forsøksprosjekter lokalt med sikte på å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeid.

I behandlingen av Nasjonal helseplan (Stortingsmelding nr 41 1997/1998) påpekte Sosialkomiteen at alternativ medisin etter hvert hadde fått betydelig innpass og utbredelse, og at mange fikk hjelp av alternativ behandling. Komiteen understreket at på flere felter innen alternativ medisin og alternative behandlingsformer kunne det være behov for en gjennomgang av hvilken plass disse burde ha innenfor det samlede helsevesen. På bakgrunn av Sosialkomiteen og Stortingets behandling opprettet Sosial- og Helsekomiteen i april 1997 et utvalg for å utrede ulike sider ved alternativ medisin, Aarbakkeutvalget.

Med bakgrunn i Aarbakkeutvalgets utredning (NOU 1998:21) ble ny lov, Lov om alternativ behandling, vedtatt 5. juni 2003, (Inst. O. nr. 98(2002-2003), jf. Ot. prp. nr. 27 (2002-2003), som erstatning for den tidligere kvakksalverloven av 1936. Det ble også iverksatt flere utenomrettslige tiltak. Disse tiltakene omfatter blant annet registerordning for utøvere av alternativ behandling (Brønnøysundregistrene), utredningsarbeid om utdanninger og eventuelle godkjenningsordninger, tilskudd til drift av sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG), drift av Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling (NAFKAM) i Tromsø, og etablering av Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) i Tromsø.

En ny helsereform starter 1. januar 2012. Dett er en av de største helsereformene de siste tiårene. Samhandlingsreformen er navnet på reformen av helse- og sosialsektoren som ble presentert av tidligere Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009). "Rett behandling, på rett sted – til rett tid" er et slagord som er brukt om reformen. Meningen er at pasientene skal merke et bedre samarbeid innad i helsevesenet. Det skal bl.a satses på forebyggende helsetiltak og reformen skal sikre at flere eldre får bedre tjenester i sin kommune. Regjeringen ønsker å dempe utgiftsveksten på sykehusene ved å legge flere, enkle oppgaver til kommunene. Reformen skal også sikre at pasienter med sammensatte lidelser som rus og psykisk helse behandles av helsepersonell som samarbeider tettere.
I Samhandlingsreformen til Helse- og Omsorgsdepartementet, vedtatt i Stortinget juni 2011 står ikke alternativ behandling nevnt med ett ord.

Helse og omsorgsdepartementet gjennomførte fra 18.10.2010 til 18.1.2011 en åpen høring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan. Til tross for at deres utarbeidede forslag ikke nevner alternativ behandling, kom det i høringen mange uttalelser som omhandler et behov for dette.

Sist oppdatert: 13-11-11

www.behandler.no
Støtt folkeaksjonen for alternativ behandling

Alternativopplysningen - alternativ.no har igangsatt en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

BLI MED!
Ved å skrive deg på lista for Folkeaksjonen FAB er du med å gi din stemme for saken. Les mer om saken

Dato:
Antall underskrifter: 10495
Motta nyhetsbrev fra alternativ.no
Del på Facebook
Del på Twitter
Tips en bekjent om denne siden!


copyright 1997-2011 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.