Livssyn - Trossamfunn
Du er på alternativ.no:: Markedsplassen > Livssyn

Livssyn - Trossamfunn A-Å

Bahá’í
Buddhistforbundet

Den Katolske Kirke
Den norske Kirke
Det Mosaiske Trossamfund

Eckankar Norge

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji

Holistisk forbund

Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd Norge

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kosmologisk Livstro
Kristensamfunnet

Norges Frikirkeråd
Norsk Spiritualist Kirke

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn
Sanatan Mandir Sabha, Norway
Sjamanistisk Forbund

Åsatrufellesskapet Biforst
Etter postnummer:

Norsk Spiritualist Kirke

Formålet til foreningen og kirken er
- å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge. Dette basert på:

- Å leve i en tro basert på lys og kjærlighet.
- Troen og kunnskapen om at livet ikke slutter når du dør, men at du går over
til en spirituell dimensjon.
- At vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon.
- Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur, gjennom healing og bevisene av
det evige liv (kanalisering).
- Å fremme Den Spiritualistiske Kirken via Åndelige medium
- Kvelder med demonstrasjoner av åndekontakt og Åndelige Healing Kvelder
- Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger
- Å samle gode medium og healere i Norge som ønsker å jobbe med spiritualisme.
- De 7 prinsipper, som er basis i de Spiritualistiske Kirker under
SNU i England (Spiritual National Union).


Kontakt:
Prest og leder, André Kirsebom tlf. 947 88 970
tlf. 947 88 970


Holistisk forbund
Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon, stiftet 16.11.2002, som vil
fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn. Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion.

Kontakt:
Holistisk Forbund
Postboks. 8925, Youngstorget,
0028 OSLO
tlf.22 17 31 00


Den norske Kirke v/ Mellomkirkelig råd
Rådet som i 1984 ble direkte underlagt Kirkemøtet, har fra 1.1.1992 felles sekretariat med Kirkerådet. Rådet har som oppgave å samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utlandets kirker, og å ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem: Det Lutherske Verdensforbund, Kirkenes Verdensråd, Den Europeiske Kirkekonferanse og Nordisk Økumenisk Råd. De har videre ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, ved teologiske samtaler og praktisk samarbeid.

Rådhusgata 1-3
Pb 799 Sentrum
0106 OSLO
tlf. 23 08 12 00, faks 23 08 12 01


Human-Etisk Forbund
Livssynet er bygget på en oppfatning om at vi kan leve gode liv uten religion eller overtro.
Dette livssynet har som utgangspunkt at livet på jorda er det eneste vi har.


Besøksadresse:
Human-Etisk Forbund
St. Olavs gt. 27
0166 OSLO

Postadrese:
Postboks 6744, St. Olavs plass
0130 OSLO
tlf.23 15 60 00


Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 12 ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. Hovedoppgaven for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL arbeider som et konsensusorgan. Dette betyr at alle medlemssamfunn står bak STLs offisielle uttalelser og standpunkter. STL har siden opprettelse i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn, samt sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Besøk-/postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 OSLO
tlf.23 08 13 40


Norges Frikirkeråd
Norges Frikirkeråd er en interesseorganisasjon for norske kirkesamfunn utenfor Den norske kirke. De har ti medlemssamfunn og to observatører.
Norges Frikirkeråd er videreføringen av Norges Dissenterting, som ble stiftet i 1902. Initiativtaker til Dissentertinget var Abraham Grimstvedt. Dissentertinget skulle være en interesseorganisasjon for de frikirkelige samfunn i Norge.

Besøks- og postadresse:
Norges Frikirkeåd,
Rådhusgata 1-3
0151 OSLO
tlf. 23 08 13 00


Buddhistforbundet
Buddhistforbundet er et trossamfunn som samler ni buddhistiske organisasjoner i Norge. Buddhistforbundet ble registrert som trossamfunn i 1979.

Kontakt:
Buddhistforbundet
Postboks 9340, Grønland
0135 OSLO.
tlf. 22 11 32 96


Den Katolske Kirke v/Oslo Katolske Bispedømme
Den katolske kirkes lære har sitt utspring i Gudsåpenbaringen i Jesus Kristus. Bibelen er den skriftlige nedfelling av denne åpenbaringen og regnes også i den katolske kirke som den høyeste norm for sann tro og kristent liv.


Oslo Katolske Bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo
tlf. 23 21 95 00


Islamsk Råd Norge - IRN
Islamsk Råd er en paraplyorganisasjon for norske islamske trossamfunn og organisasjoner. IRN ble stiftet i 1993 og har i dag 25 medlemsorganisasjoner over hele landet.

IRNs arbeid bygger på Koranen og profeten Muhammad sin sunnah og er i samsvar med Norges lover

Kontakt:
Calmeyergt.8
0183 OSLO
fax. 85 02 20 50


Bahá’í
Bahá’er den yngste verdensreligionen. Bahá’íer er forenet i troen på én Gud, menneskehetens enhet og at de store religionene er som kapitler i én bok.
Bahá'í-troen startet i 1844 i Persia (Iran).

Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá'íer i Norge
Drammensveien 110A
0273 OSLO
tlf. 22 55 95 85


Det Mosaiske Trossamfund
Trossamfunn for jødedommen, stiftet i 1892, med formål å ivareta jødiske interesser i Norge.

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Postboks 2722, St. Hanshaugen
0131 OSLO
tlf. 23 20 57 50


Kristensamfunnet
Kristensamfunnet er et kristent, frittstående trossamfunn, grunnlagt i det 20. århundre med former som tilsvarer vår tids bevisshetssituasjon.Kristensamfunnet har ingen dogmer. Prestene har lærefrihet; de må selv stå for det de forkynner. Alle som søker til Kristensamfunnet, har trosfrihet. Kristensamfunnet oppsto da gruppe unge teologistudenter og yngre prester søkte råd hos Rudolf Steiner for å få hjelp til å fornye det religiøse liv.
Rudolf Steiner ga råd og hjelp, men presiserte at det ikke var hans oppgave å virke i et religiøst samfunn. Kristensamfunnets virke er åpent for alle og forutsetter ikke et forhold til antroposofien.

Kristensamfunnet i Oslo
Besøksadresse:
Oscars gate 84

Postadresse:
Inkognito terrasse 9
0256 OSLO
tlf. 22 55 37 20


Eckankar
Eckankar er en religion som legger vekt på personlige erfaringer som en naturlig vei tilbake til Gud. Som Sjel er vi her for å gjøre erfaringer for å få en utvidet bevissthet.

Noe av det du kan dra nytte av i Eckankar:
* Oppdag på nytt at du er Sjel – en gnist av Gud
* Se en rød tråd bak dagliglivets hendelser og opplevelser
* Prøv HU-sang, et verktøy (en bønn) for åndelig vekst eller fysisk velvære
* Få veiledning fra en åndelig guide
* Finn ut mer om Tidligere liv – Drømmer – Sjelereise
* Oppnå indre klarhet og ro
* Få et givende forhold til dine medmennesker

På Eckankars vei har du selv hånden på rattet, og kan skape din egen historiefortelling i livet.
Eckankar er et registrert trossamfunn i Norge.

Kontakt
ECKANKAR Norge
Tidemandsgate 44
0260 OSLO
tlf. 978 73 892


Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kirken ble grunnlagt den 6. april 1830 i Fayette, New York, med Joseph Smith som leder. Den har utviklet seg til en organisasjon med medlemmer og menigheter over hele verden.

Kontaktinformasjon:
Oslo menighet:
Besøksadresse: Hekkveien 9
0571 OSLO
tlf. 22 71 76 24


Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji
Sikhismen.
Guru Nanak forkynte troen på reinkarnasjon, universalt likeverd, karma og spredte enkelt budskap " Ek Ongkar " at vi alle er en, skapt av en skaper som har skapt hele skapelse, nemlig En Gud."
Akal Purakh, (Gud)skaperen og opprettholderen, er immanent i alle skapninger. Alt som eksisterer er et uttrykk for denne ene, formløse guddommeligheten.

Postadresse:
Postboks 207
0668 OSLO
tlf. 22 64 52 72


Kosmologisk Livstro
Kosmologisk Livstro ble stiftet i 1994, og er et offentlig godkjent trossamfunn med alle rettigheter til å utføre ritualer og seremonier som navnedag/dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.

Kosmologisk Livstro er et fellesskap for healing av mennesket,
jorden og kosmos. De kosmiske lovene er grunnlaget for vår livstro.


Liaveien 29
1369 STABEKK
tlf. 900 88 207


Sanatan Mandir Sabha, Norway
Hinduismen.
Hinduismen sies å være mer enn 8.500 år gammel. Den har ingen enkelt grunnlegger og har røtter tilbake i India. Hinduene tilber hele skapelsen og ser Guds nærvær i alt. Det bor ca. seks tusen hinduer med asiatisk opprinnelse i Norge. Av disse er ca. 1300 registreert som medlemmer av en religiøs organisasjon.

Our Services
Addresse:
Nyveien 6
3470 SLEMMESTAD
tlf. 31 28 03 13


Åsatrufellesskapet Biforst
Et moderne hedensk trossamfunn

Åsatrufellesskapet Bifrost er en paraplyorganisasjon som samler forskjellige Åsatrulag eller Blotslag i Norge under én felles administrasjon. Hovedhensikten med Bifrost er å samordne medlemsregister, håndtere rettigheter og kommunikasjon overfor myndighetene. Det skal også være et kommunikasjonsnett for mennesker som interesserer seg for eller bekjenner seg til Åsatru i Norge.

Åsatru vil si trua på æsene, men omfatter hele spekteret av guder, gudinner og andre mektige skikkelser innen norrøn mytologi. Æsene utgjør bare en del av det mangfold som møter oss i den norrøne tradisjonen.

I tillegg til den administrative delen, gir Åsatrufellesskapet Bifrost ut et medlemsblad kalt Bifrost Tidende. Hvert år arrangeres et Tingmøte, som er Bifrosts øverste organ. På Tingmøtet bestemmer man hva Bifrost skal prioritere og gjøre i året fremover. På Tinget har alle medlemmer møterett og alle medlemmer over 15 år stemmerett.

Åsatrufellesskapet Bifrost mottar statlige og kommunale tilskudd på lik linje med andre registrerte trossamfunn i Norge. De har også vigselsrett.

Kontakt:
Åsatrufellesskapet Biforst
Postboks 272
1326 LYSAKER
tlf. 402 83 098

(Sist oppdatert 18.04.2012)

Sjamanistisk Forbund

Sjamanistisk Forbund er et trossamfunn som ønsker å fremme et sjamanistisk trosbilde,
samt ivareta individets og gruppers rett til å søke og utøve en sjamanistisk praksis.

Med sjamanistisk trossyn menes erkjennelsen av at alle ting er besjelet og at de er våre
slektninger.

Org. Nr: 998100747

Kontakt:
Sjamanistisk Forbund

Gneisveien 39
9022 KROKELVDALEN

 

(02.09.2016)


post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen